به بهانه دومین سفر هیئت دولت/

آذربایجان غربی ؛ رنگین کمان اقوام و اقلیت ها در مسیر توسعه

شناسهٔ خبر: 842511 -
ارومیه - خبرگزاری مهر: پس از چند بار به تعویق افتادن سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی، فردا رئیس جمهوری به همراه اعضای کابینه در ادامه سفرهای استانی میهمان استان رنگین کمان اقوام و اقلیتهای مذهبی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پنجاه و سومین سفر استانی هئیت دولت به استان آذربایجان غربی در حالی صورت می گیرد که مردم و مسئولان استان از ماههای گذشته در تدارک میزبانی از سفر هئیت دولت به استان هستند ولی هر بار به دلایل برودت هوای استان (وضعیت آب و هوای استان از نظر برودت هوا و بارش برف و باران نسبت به سالهای گذشته مساعد تر بود) به تعویق می افتاد.

به دور از تمام مسائل و حواشی سفر استانی هیئت دولت در دور دوم به استان از دیروز که خبر سفر هئیت دولت به استان در محفل عمومی مطرح شده است مردم و مسئولان در تکاپوی مقدمات این سفر هستند و هم اکنون استان در آمادگی کامل به سر می برد.

استان آذربایجان غربی، با داشتن 3.2 درصد از مساحت کشور بدون احتساب دریاچه ارومیه 370هزار و 614 کیلومتر مربع وسعت دارد.

این استان در کنار وجود اقلیتهای مذهبی گوناگون تنها استانی است که 891 کیلومتر با عراق، ترکیه و جمهوری خودمختار نخجوان مرز مشترک دارد و دروازه ورود ایران به اروپاست.

ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌غ‍رب‍‍ی،‌ دو م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ و 873 ‌ه‍ز‌ار و 459 ن‍ف‍ر ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌از ن‍ظر ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‍‍ی‌ ب‍‍ا ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص4.1  درص‍د ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‌ کشور ب‍ه‌ خ‍ود، ‌ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ پر جمعیت و متراکم ایران ‌اس‍ت‌.

60 درص‍د ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‌‌ این استان در ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا و 40 درص‍د در م‍ن‍‍اطق‌ روس‍ت‍‍ای‍‍ی‌ س‍‍اک‍ن‌ هستند و ب‍ر ‌اس‍‍اس‌ ‌آم‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی م‍وج‍ود 77.8 درص‍د ‌از ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‌ آن ب‍‍ا س‍و‌اد ‌ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ ن‍رخ‌ ب‍‍اس‍و‌اد‌ی‌ در م‍رد‌ان‌ 85.3 درص‍د و در زن‍‍ان‌ 70 درص‍د ‌اس‍ت‌.

ب‍ن‍‍ا ب‍ه‌ ‌آم‍‍ار س‍رش‍م‍‍ار‌ی‌ س‍‍ال‌ 1385 ن‍رخ‌ ب‍ی‍ک‍‍ار‌ی‌ در ‌اس‍ت‍‍ان‌ 8.9 درص‍د ‌اس‍ت‌.

29.5 درص‍د ‌اش‍ت‍‍غ‍‍ال‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌‌غ‍رب‍‍ی‌ در ب‍خ‍ش‌ ک‍ش‍‍اورز‌ی‌، 26 درص‍د در ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‌ و 42.1 درص‍د ن‍ی‍ز در ب‍خ‍ش‌ خ‍دم‍‍ات‌ ‌اس‍ت‌.

آذربایجان غربی نیازمند توسعه متوزان در تمام بخشهاست

استاندار آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به پتانسیل های بالای استان در تمامی بخش ها به خصوص کشاورزی، گردشگری و صنعت خواستار توجه مسئولان کشوری برای توسعه متوزان استان در تمامی زمینه شد.

رحیم قربانی با بیان اینکه این استان بر خلاف سایر استانهای کشور که در یک بخش یا زمینه به عنوان مثال صنعتی، کشاورزی و... قابلیت توسعه دارند به دلیل هم مرز بودن با سه کشور خارجی و دروازه ورود ایران به بازارهای جهانی و اروپایی قابلیت تبدیل شدن به صادرات و قطی اقتصادی کشور است.

تولید بالای 5.6 محصولات کشاورزی کشور در آذربایجان غربی

وی خاطرنشان کرد: وجود موقعیت جغرافیایی و خاک حاصلخیز و تولید بالای 5 میلیون تن محصولات کشاورزی در سال و کسب رتبه های برتر در زمینه تولید سیب، انگور و عسل در سالهای متمادی در کشور این استان را به قطب تولید محصولات کشاورزی کشور تبدیل کرده است که نیازمند نگاه ویژه برای توسعه است.

‌به گفته استاندار آذربایجان غربی استان  ‌از ق‍طب ه‍‍ا‌ی‌ م‍‍ه‍م‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ح‍ص‍ولات‌ ب‍‍ا‌غ‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ب‍ه‌ طور‌ی‌ ک‍ه‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ س‍ی‍ب‌ درخ‍ت‍‍ی‌ ب‍‍ا ت‍ول‍ی‍د 850 ‌ه‍ز‌ار ت‍ن‌ در س‍‍ال‌ رت‍ب‍ه‌ ‌اول‌ و در ‌ان‍گ‍ور ب‍‍ا ت‍ول‍ی‍د ب‍ی‍ش‌ ‌از 150 ‌ه‍ز‌ار ت‍ن‌ رت‍ب‍ه‌ س‍وم‌ ر‌ا د‌ارد ودر زم‍ی‍ن‍ه‌ ‌ع‍س‍ل‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ب‍‍ا ت‍ول‍ی‍د9 هزار و 500 ت‍ن‌ در س‍‍ال‌ در ج‍‍ای‍گ‍‍اه‌ ‌اول‌ ک‍ش‍ور‌ی‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌.

قربانی ادامه داد: ‌ای‍ن‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ب‍‍ا ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ‌از پ‍روژه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ در دس‍ت‌ ‌اق‍د‌ام‌ در ب‍خ‍ش‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ی، ک‍ش‍‍اورز‌ی‌، ص‍ن‍‍ای‍‍ع‌ ت‍ب‍دی‍ل‍‍ی‌ گ‍‍امه‍‍ا‌ی‌ م‍ث‍ب‍ت‍‍ی‌ در ج‍‍ه‍ت‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ب‍ر م‍‍ی‌ د‌ارد.

وی با بیان اینکه تولید محصولات بالای کشاورزی و تولید بالای 80 درصد از کنسانتره کشور و وجود صنایع غذایی متعدد بزرگ در این استان از دیگر قابلیتهای این استان به شمار می رود، خاطرنشان کرد: در ص‍ن‍‍ای‍‍ع‌ ‌غ‍ذ‌ای‍‍ی‌، ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ‌غ‍رب‍‍ی سه سال پیش، رت‍ب‍ه‌ چ‍‍ه‍‍ارم‌ ی‍‍ا پ‍ن‍ج‍م‌ ر‌ا د‌اش‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ر ‌اس‍‍اس‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ری‍ز‌ی‌ه‍‍ا و س‍رم‍‍ای‍ه‌ گ‍ذ‌ار‌ی‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ ش‍ده، طب‍ق‌ ‌ارزی‍‍اب‍‍ی‌ ف‍ر‌اک‍س‍ی‍ون‌ ص‍ن‍‍ای‍‍ع‌ ‌غ‍ذ‌ای‍‍ی‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ور‌ا‌ی‌ ‌اس‍لام‍‍ی‌ و م‍ج‍م‍‍ع‌ ص‍ن‍‍ای‍‍ع‌ غذایی کشور، حایز رتبه اول شده است.

وی اظهار داشت: س‍طح‌ زی‍رک‍ش‍ت‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ زر‌ا‌ع‍‍ی‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ‌ا‌ع‍م‌ ‌از دی‍م‍‍ی‌ و ‌آب‍‍ی‌ ح‍دود 700 ‌ه‍ز‌ار ‌ه‍ک‍ت‍‍ار ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ای‍ن‌ رق‍م‌ ب‍‍ای‍د س‍طح‌ زی‍رک‍ش‍ت‌ ح‍دود 105 ‌ه‍ز‌ار ‌ه‍ک‍ت‍‍ار‌ی‌ ب‍‍ا‌غ‍‍ات‌ ر‌ا ن‍ی‍ز ‌اف‍زود.

آذربایجان غربی ج‍‍اده‌ ت‍ر‌ان‍زی‍ت‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍ه‌ ‌اروپ‍‍است

قربانی گفت: م‍وق‍‍ع‍ی‍ت‌ ج‍‍غ‍ر‌اف‍ی‍‍ای‍‍ی‌ م‍ن‍ح‍ص‍ر ب‍ه‌ ف‍رد ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از وی‍ژگ‍‍ی‌ ‌ه‍‍ا و ق‍‍اب‍ل‍ی‍ت‍‍ه‍‍ا‌ی‌ س‍‍اخ‍ت‍‍ار‌ی‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ در ح‍وزه‌ ب‍‍ازرگ‍‍ان‍‍ی‌ خ‍‍ارج‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌ای‍ن‌ م‍وض‍و‌ع‌ در گ‍ذش‍ت‍ه‌ ن‍ی‍ز در ظرف‍ی‍ت‌ ت‍ج‍‍ار‌ی‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ وج‍ود د‌اش‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ طور‌ی‌ ک‍ه‌ ‌از گ‍ذش‍ت‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ دور در م‍س‍ی‍ر ج‍‍اده‌ ‌اب‍ری‍ش‍م‌ ش‍‍ا‌ه‍د رون‍ق‌ ت‍ج‍‍ارت‌ ب‍وده‌ ‌اس‍ت‌.

‌وی با بیان اینکه آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ب‍‍ا ب‍‍ه‍ره‌ م‍ن‍د‌ی‌ ‌از 9 گ‍م‍رک‌ رس‍م‍‍ی‌ ف‍‍ع‍‍ال‌ و ‌ه‍ش‍ت‌ ب‍‍از‌ارچ‍ه‌ م‍رز‌ی‌ م‍ش‍ت‍رک‌ م‍وق‍‍ع‍ی‍ت‌ م‍م‍ت‍‍از‌ی‌ در ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ت‍ج‍‍ارت‌ م‍ل‍‍ی و م‍ن‍طق‍ه‌ ‌ا‌ی‌ د‌ارد تصریح کرد: وج‍ود ج‍‍اده‌ ت‍ر‌ان‍زی‍ت‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍ه‌ ‌اروپ‍‍ا ‌از طری‍ق‌ م‍رز ب‍‍ازرگ‍‍ان‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ‌ا‌ه‍م‍ی‍ت‌ ت‍ج‍‍ار‌ی‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ‌غ‍ربی‌ ‌اف‍زوده‌ ‌اس‍ت‌.

آذربایجان غربی در سالهای آتی به قطب تولید فولاد و سیمان در کشور تبدیل می شود

‌اس‍ت‍‍ان‍د‌ار ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ‌غ‍رب‍‍ی همچنین با اشاره به  ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ص‍ن‍‍ای‍‍ع‌ و‌اح‍د‌ه‍‍ا‌ی‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍‍ی‌ درطول فعالیت بیان داشت: در این مدت  ک‍ن‍‍ار و‌اح‍د‌ه‍‍ا‌ی‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍‍ی‌ ‌اروم‍ی‍ه‌ ، م‍‍ه‍‍اب‍‍اد و م‍ی‍‍ان‍دو‌آب‌ ب‍ه‌ ص‍ن‍‍ای‍‍ع‌ پ‍‍ای‍ی‍ن‌ دس‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍‍ی‌ ن‍ی‍ز ‌ان‍دی‍ش‍ی‍ده‌ م‍‍ی‌ ش‍ود.

وی افزود: ب‍ر‌ا‌ی‌ ت‍ول‍ی‍د دو م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ و 900 ‌ه‍ز‌ار ت‍ن‌ ف‍ولاد در ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ م‍ج‍وز ص‍‌ادر ش‍ده‌ ک‍ه‌ ب‍‍ا ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ‌از ‌آن‍‍ه‍‍ا ‌اس‍ت‍‍ان‌ در ‌آی‍ن‍ده‌ ن‍زدی‍ک‌ ب‍ه‌ ج‍م‍‍ع‌ ت‍ول‍ی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍‍ان‌ ف‍ولاد م‍‍ی‌ پ‍ی‍ون‍دد.

وی با اشاره به اینکه ب‍‍ا توجه به اقدمات انجام یافته در بخش ص‍ن‍‍ع‍ت‌  ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ج‍زو پ‍ن‍ج‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ب‍رت‍ر ک‍ش‍ور در ب‍ح‍ث‌ س‍رم‍‍ای‍ه‌ گ‍ذ‌ار‌ی‌ در ص‍ن‍‍ع‍ت‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ تصریح کرد:در این راستا ‌ام‍روزه ظرفیت  تمامی  ش‍‍ه‍رکه‍‍ا‌ی‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ی‌  به خصوص در شهرهای مرزی به دلیل افزایش ضریب امنیت  ‌اس‍ت‍‍ان‌ پر شده و باید با تزریق اعتبارات ویژه این بخش را توسعه داد.

به گفته ی قربانی در ح‍وزه‌ م‍‍ع‍دن‌ ن‍ی‍ز ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ‌از م‍‍ع‍‍ادن‌ طلا، م‍ی‍ک‍‍ا، گ‍ر‌ان‍ی‍ت‌ و دی‍گ‍ر ‌ع‍ن‍‍اص‍ر م‍‍ع‍دن‍‍ی‌ ب‍‍ه‍ره‌ م‍ن‍د ‌اس‍ت‌ و س‍ن‍گ‌ گ‍ر‌ان‍ی‍ت‌ ‌آن‌ ش‍‍ه‍رت‌ د‌اخ‍ل‍‍ی‌ و خ‍‍ارج‍‍ی‌ د‌ارد.

آذربایجان غربی دومین استان پر آب کشور

استاندار آذربایجان غربی  با اشاره به اینکه آذربایجان غربی دومین استان پر آب کشور است گفت: م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ ‌آب‍‍ی‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ن‍ی‍ز ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ‌ام‍ک‍‍ان‍‍ات‍‍ی‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‍ن‍د ب‍ه‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ن‍ن‍د و ب‍ر ‌اس‍‍اس‌ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ م‍وج‍ود در این استان پ‍ن‍ج‌ س‍د در ح‍‍ال‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ی‍ک‌ م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد و 463 م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ م‍ت‍رم‍ک‍‍ع‍ب‌ ح‍ج‍م‌ ذخ‍ی‍ره‌ د‌ارن‍د که 14 س‍د و ش‍ب‍ک‍ه‌ ‌آب‍ی‍‍ار‌ی‌ ن‍ی‍ز در ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ در دس‍ت‌ ‌اج‍ر‌ا و م‍ط‍ال‍‍ع‍ه‌ ‌اس‍ت‌.

افتتاح پل میانگذر شهید کلانتری بعد از سه دهه تلاش توسط دولت نهم

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به افتتاح پل میانگذر شهید کلانتری ارومیه بعد از تاخیر سه دهه تلاش در کشور توسط دولت نهم را از مهمترین اقدامات دولت در استان ذکر کرد و گفت: 75درصد پل میانگذر دریاچه ارومیه دردولت نهم انجام و با توجه به حمایتهای دولت خدمتگزار وپرداخت 110میلیارد ریال به مجری این طرح توانستیم به عملیات ساخت این پل شتاب بیشتری بدهیم.

وی اضافه کرد: مقامات وزارت راه و ترابری قول داده اند با تلاش گسترده دست اندرکاران اجرایی، مرحله دوم این طرح بزرگ و ملی نیز تا پایان کار دولت نهم آماده بهره برداری شود.

قربانی یاد آور شد:  این پروژه به لحاظ فنی و اجرایی بزرگترین پل درکشوراست و طول آن سه برابر بزرگترین پلی است که تاکنون درکشور ساخته شده است.

به گفته استاندار آذربایجان غربی پل شهید کلانتری که میانگذر نیمه کاره دریاچه ارومیه را به هم متصل می کند، یکهزار و 709 متر طول دارد که یک هزارو 276 متر آن در داحل دریاچه ارومیه اجرا شده و حدود 385 متر آن در دوطرف پلهای دسترسی و اتصال است.

بیشترین سود در این پروژه، صرفه جویی در مصرف سوخت، زمان و کاهش تصادفات و استهلاک وسایل نقلیه است و صرفه جویی دراین پروژه حدود 260 میلیارد ریال است که ازمنافع ناشی از آن همه کشور بهره مند می شوند.

ساخت این پل یکی از دستاوردهای بزرگ فنی مهندسی کشور محسوب می شود و با بهره برداری از آن، مسیر 260 کیلومتری تبریز - ارومیه به نصف کاهش یافت.

وی ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ر‌ا‌ه ه‍‍ا و ج‍‍اده‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ش‍‍ه‍ر‌ی‌ و روس‍ت‍‍ای‍‍ی‌، دف‍‍ات‍ر ‌ارت‍ب‍‍اط م‍خ‍‍اب‍ر‌ات‍‍ی‌ و پ‍س‍ت‍‍ی‌، ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍م‍ر‌ان‌ ش‍‍ه‍ر‌ی‌ و روس‍ت‍‍ای‍‍ی‌ را از نیازهای استان برای توسعه و عمران و آبادانی مردم استان دانست.

صنعت گردشگری آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه است

وی وجود دو اثر از 9 اثر ثبت شده جهانی از جمله تخت سیلمان تکاب و قره کلیسای چالدران به همراه ثبت هزاران اثر تاریخی و میراث فرهنگی و معنوی استان را از مزیتهای استان و ضرورتهای توجه به صنعت گردشگری در استان ذکر کرد.

وی خاطرنشان کرد: وج‍ود دری‍‍اچ‍ه‌ زی‍ب‍‍ا‌ی‌ ‌اروم‍ی‍ه، م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ ب‍ک‍ر خ‍د‌اد‌اد‌ی‌ طب‍ی‍‍ع‍ت‌، وج‍ود ب‍ی‍ش‌ ‌از 1200 ‌اث‍ر م‍ت‍‍ع‍دد ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ش‍ن‍‍اس‍‍ای‍‍ی‌ ش‍ده‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ر‌ا در م‍وق‍‍ع‍ی‍ت‌ م‍ن‍‍اسب و مساعد گردشگر پذیری قرار می دهد.

وی با اشاره به وجود اقلیتهای مذهبی متعدد از جمله ارمنی، آشوری، کلدانی، زرتشتی، کرد و ترک و ... در استان بیان داشت: ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ‌از ت‍ن‍و‌ع‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ و ق‍وم‍‍ی‌ وی‍ژه‌ ‌ا‌ی‌ ن‍ی‍ز ب‍رخ‍ورد‌ار ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍رج‍س‍ت‍گ‍‍ی‌ خ‍‍اص‍‍ی‌ ب‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ د‌اده‌ ‌اس‍ت‌.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی سالهای تمامی اقلیت های مذهبی را از جمله  ت‍رک‌ و ک‍رد و ‌آش‍ور‌ی‌ و ‌ارم‍ن‍‍ی‌ با امنیت و آرامش خاص در خود جای داده است گفت: ‌اک‍ث‍ری‍ت‌ م‍ردم‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ر‌ا در ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ ش‍م‍‍ال‍‍ی‌ و م‍رک‍ز‌ی‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ش‍‍ام‍ل‌ ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ چ‍‍ال‍در‌ان‌، م‍‍اک‍و، خ‍و‌ی ، س‍ل‍م‍‍اس‌، ‌اروم‍ی‍ه، ن‍ق‍ده‌ و م‍ی‍‍ان‍دو‌آب‌ ت‍رک‌ زب‍‍ان‍‍ان‌ و س‍‍اک‍ن‍‍ان‌ ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اش‍ن‍وی‍ه‌، پ‍ی‍ر‌ان‍ش‍‍ه‍ر، س‍ردش‍ت‌، م‍‍ه‍‍اب‍‍اد و ب‍وک‍‍ان‌ ن‍ی‍ز قوم ک‍رد ‌ه‍س‍ت‍ن‍د و در ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اروم‍ی‍ه‌ و س‍ل‍م‍‍اس‌ و خ‍و‌ی‌ ن‍ی‍ز ت‍‍ع‍د‌اد‌ی‌ ‌از ‌ه‍م‍وطن‍‍ان‌ ‌اق‍ل‍ی‍ت‌ ‌اش‍ور‌ی‌ و ‌ارم‍ن‍‍ی‌ زن‍دگ‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د.

تحقق 88.5  درصد از مصوبات دولت در آذربایجان غربی/ 210 مصوبه برای تصویب در دور دوم سفر پیشنهاد می شود

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: 88.5 درصد از مصوبات و توافقنامه‌های دور نخست سفر رئیس جمهور در استان اجرایی شده است.

محمدباقر داریانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهارداشت: از مجموع 171 مصوبه دور نخست سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به آذربایجان غربی 98 درصد شامل 167 مصوبه و از 41 توافقنامه نزدیک به 50 درصد شامل 20 توافقنامه اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: مصوبات دور نخست سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان غربی 520 طرح در قالب هزار و 500 پروژه است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی افزود: برای اجرایی آین پروژه‌ها افزون بر هزار و 437 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته بود که از این میزان هزار و 35 پروژه با هزینه هزار و 330 میلیارد ریال به بهره ‌برداری رسیده و بقیه طرح‌ها نیز با پیشرفت متوسط 40 درصد در حال اجرا است.

داریانی با اشاره به مصوبات هیئت دولت در زمینه توسعه اقتصادی و احداث طرح‌های اشتغالزا در استان خاطرنشان کرد: از این میزان اعتبار تاکنون بیش از هزار و 200 میلیارد ریال برای احداث واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی اختصاص داده شده و بیش از 64 هزار و 500 بنگاه اقتصادی و تولیدی با اشتغالزایی 104 نفر به بهره‌ برداری رسیده است.

وی پرداخت 600 میلیون دلار از محل اعتبارات ارزی برای اجرای 20 پروژه عمرانی و صنعتی را از دیگر مصوبات دور نخست سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان غربی عنوان کرد و ادامه داد: از این میزان تاکنون بیش از 512 میلیون دلار برای اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی اختصاص یافته است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نزدیکی آغاز دور دوم سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گفت: در این سفر علاوه بر دیدارهای مردمی رئیس جمهور و وزرای دولت، نشست‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف با حضور دکتر محمود احمدی‌نژاد، وزرا و مدیران اجرایی استان برای بررسی آخرین وضعیت بخش‌های اقتصادی، عمرانی و اجرایی آذربایجان غربی برگزار می‌شود.

داریانی اضافه کرد: به منظور توسعه و آبادانی بیش از پیش استان از چند ماه گذشته در جلسات متعددی با حضور مدیران اجرایی، نمایندگان مردم و جمع ‌آوری پیشنهادات مردمی 210 مصوبه برای طرح در جلسه هیئت دولت در دور دوم سفر استانی به آذربایجان غربی نهایی شده است که با تصویب آنها روند سازندگی و عمران استان شتاب فزآینده ‌ای دارد.

آذربایجان غربی در شمال غربی کشور واقع شده و با سه ک‍ش‍ور ج‍م‍‍ه‍ور‌ی‌ ‌آذرب‍‍ای‍ج‍‍ان‌، ت‍رک‍ی‍ه‌ و ‌ع‍ر‌اق 896 کیلومتر مرز مشترک دارد.

x

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
7 + 7 =