• «اندیشه مهر» به شماره بیستم رسید

    «اندیشه مهر» به شماره بیستم رسید

    شماره بیستم «اندیشه مهر» با مطالبی شامل گفتگو، گزارش، یادداشت، میزگرد و معرفی کتاب منتشر شد. گفتگو با منوچهر آشتیانی و میزگرد «نقش علما درمبارزه با استعمار اقتصادی» را در این شماره بخوانید.