بنفشه اسماعیلی خبرنگار و مترجم گروه بین الملل تعداد خبر 2505

خبرنگار و مترجم حوزه «آسیای غربی» که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران است و پیش از این نیزسابقه فعالیت در رادیو و سایت معاونت برون مرزی صدا و سیما را داشته است.