اکرم سادات حسینی شبستری خبرنگار حوزه دولت تعداد خبر 287  •  اکرم سادات حسینی شبستری ،خبرنگار و کارشناس حقوق که از سال هشتاد کار خود را آغاز کرده و در رسانه های برخط، صوتی و تصویری فعال بوده و تا کنون با سرویس های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رسانه ها همکاری کرده و پنج سال سردبیر گروه رادیو در باشگاه خبرنگاران بوده؛ هم اکنون خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری مهر است.