صنعت فيلمسازي هند؛سينماي بي رغيب درجستجوي قلمروهاي جديد

خبرگزاري " مهر"- گروه سينمايي : سينماي هند كه تا چندي پيش تنها به سبب به كارگيري فرمولهاي كليشه اي درترسيم قصه عشق دختركان و پسركان جوان درجهان شناخته مي شد امروزه بي ترديد يكي ازقوي ترين صنايع فيلمسازي در جهان به شمارمي آيد.

خبرهاي جديد پيرامون سينماي اين كشورازرنگي كردن فيلمهاي كلاسيك حكايت مي كنند.تهيه كننده هاي باليوود اين روزها درصدد رنگي كردن فيلمهاي قديمي وسياه وسفيد برآمده اند تا به مدد تكنولوژي نوين ، نسل جديد سينما دوستان را با فيلمهاي قديمي آشتي دهند.
ازجمله نخستين فيلمهاي كلاسيكي كه  بزودي رنگي مي شوند مي توان به آثاري چون  " دوره جديد " ( نيا دور)  و" مغول اعظم" اشاره كرد.اين آثاركه درزمان نمايش خود با استقبال چشمگيرمخاطبان مواجه شدند بزودي با هيبتي جديد برروي پرده سينما جان مي گيرند.
" روي چوپرا" كه درشركت فيلمسازي اش برروي فيلم " دوره جديد" كارمي كند درمورد رنگي كردن فيلمهاي كلاسيك مي گويد :" نسل جديد مخاطبان سينما تمايل چنداني به مشاهده فيلمهاي سياه وسفيد ندارند.ما با رنگي كردن اين آثاردرصدد افزايش مخاطبان هستيم."
اوتصريح مي كند كه نگاتيوهاي سياه وسفيد نسخه هاي اصلي همچنان دست نخورده باقي مانده وارزش خود را حفظ مي كنند.
فيلم " مغول اعظم " كه درزمره نامي ترين آثارتاريخ فيلمسازي هندوستان جاي دارد درحال حاضرمراحل رنگي شدن را پشت سرمي گذارد اين درشرايطي است كه خانه توليد فيلم استرلينگ درصدد است كه صداي اين فيلم را ديجيتالي كرده وموسيقي اش را مجددا ضبط كند.
"روي چوپرا" با تاكيد براينكه تهيه كننده هاي باليوود تنها به رنگي كردن دوفيلم كلاسيك اكتفا نمي كنند، مي گويد :" اگراين آثاركلاسيك به مدد ساختارهاي جديد احيا نشوند، مخاطبان امروزي فرصت مشاهده وتحسين كردن آنها را ازدست مي دهند."
" ويكاس موهان " ، سردبيرنشريه بازرگاني باليوود معتقد است كه رنگي كردن آثاركلاسيك به منزله تجارتي جديد درباليوود به شمارمي رود.
كشورعجايب درزمينه خلق آثارسينمايي جديد نيزافسون كرده وسالانه با توليد بيش از1000 فيلم گوي سبقت را ازهاليوود ، بزرگترين مدعي جهان درزمينه توليد فيلم سينمايي، ربوده است.
آنچه كه توليدات اين كشوررا ازسايركشورهاي جهان متمايزمي كند رويكردي است كه نه تنها وجوه اجتماعي را دربرمي گيرد بلكه درزمينه هاي سياسي واقتصادي نيزكارآمد است.
مديوم سينما درهند مدتهاست كه ازوجه سرگرمي سازي صرف فاصله گرفته ودرجهت ارتقاي  اين سرزمين آستينها را بالا زده است.
مي توان گفت بزرگترين ره آورد تاسيس صنعت فيلمسازي دراين كشورايجاد كاربراي جمع كثيري ازمردمان اين دياربود.ازآنجاييكه حجم توليدات باليوود بسيار زياد است سالانه فرصتهاي شغلي بسياري را براي عوامل فيلمسازي اعم ازبازيگران ، كارگردانها ، طراحان لباس ، طراحان دكور، نورپردازان ودرسطوح پايين تر، سياهي لشكرها بوجود مي آورد.
" سي اس ناراين"، رييس موسسه نمايش فيلمهاي متحرك شرق هند(EIMPA) براين باوراست كه فيلمهاي باليوود به منزله ستون فقرات صنعت فيلمسازي هندوستان هستند وهزاران تن ازمردم اين سرزمين ازطريق مشاركت درفعاليتهاي سينمايي زندگي مي گذرانند.
ازديدگاه ديگرمي توان گفت كه سينما يكي ازقدرتمند ترين ابزارهايي است كه توانست استقلال را دركشوري كه مدتها طعمه استعماربوده است ، معنا كند.
كارگردانها وتهيه كننده هاي هند ازسينما به عنوان ابزاري موثر براي بيان ديدگاهها و ايجاد تغييرات سياسي واجتماعي سود مي جويند وبا خلق بازارفيلم موثر، سرمايه هاي خارجي را مهمان وطن مي كنند.
اين روزها حضورفيلمها وچهره هاي هندي درجشنواره هاي خارجي بيش ازهرزمان ديگرنمود دارد.نمايش آثارسه ساعته اين سرزمين دركشورهاي خارجي با استقبال چشمگيري ازسوي مخاطبان مواجه مي شود.فيلم " لگان " ساخته " آشتوش گواريكر" ازجمله آثاري بود كه به مراسم اسكارراه يافت وبراي كسب تنديس اسكاربهترين فيلم خارجي به رقابت پرداخت.
شايد بتوان گفت آنچه كه اين فيلم را ازكسب جايزه نخست درمراسم سياست زده اسكاربازداشت ترسيم تلاش مردمان اين سرزمين براي بيرون آمدن اززيريوغ استعمارانگلستان بود.
ازسوي ديگرهرروز برموفقيت فيلم هاي اين كشوردرگيشه آمريكا وانگلستان افزوده مي شود . فيلم " اگرفردايي وجود داشته باشد" ازجمله آثاري بود كه چندي پيش درآمريكا وانگلستان به نمايش درآمد.اين اثردرچهارروزنخست نمايش بالغ بريك ميليون دلار درآمريكا بليت فروخت و52 سالن سينماي اين كشوررا دراختيارگرفت.
اين درشرايطي است كه فروش آن درنخستين روزاكران بالغ بر270 هزاردلاربود ه  كه ركورد ارزشمندي براي آثارباليوودي به شمارمي رود.دراين ميان آماربدست آمده ازفروش 1 ونيم ميليون دلاري اين فيلم درانگلستان خبرمي دهد.
كاميابي فيلمهاي هندي درآمريكا به گونه اي است كه توزيع كننده هاي فيلم دراين كشورچندي پيش 60 سالن سينما را براي نمايش فيلم " هدف "( لكشيا) ساخته " فرهان اختر" دراختيارتوزيع كننده هاي هندي قراردادند.
بسياري ازكارشناسان سينماي هند تنوع موجود درتوليدات اين كشوروارزش مداري آنها را ازجمله عواملي مي دانند كه موجبات موفقيت اين آثاررا دربازارهاي جهاني فراهم  كرده است .
صنعتگران هندي براي روايت داستانهايشان همچنان به روابط خانوادگي متوسل شده واستحكام كانونهاي خانوادگي را بيش ازپيش تبليغ مي كنند.
فيلم " باغبان " ازجمله محصولات جديد هند است  كه درآمريكا، انگلستان وآفريقاي جنوبي با فروش چشمگيري مواجه شد .اين اثر كه ازحضور" آميتا باچن " و" هيما ماليني "، هنرپيشه هاي قديمي اين ديار درنقشهاي اصلي سود مي جست  شرح حال پدرومادري بود كه دردوران بازنشستگي براي ادامه زندگي به فرزندانشان متوسل شده و با حقايق تلخ زندگي آشنا مي شوند.مديون سينما درهند ازترسيم مشكلات اجتماعي پارا فراترگذاشته  وگهگاه نگاهي به معضلات فراوطني دارد.
استادان جلوه هاي ويژه درسينماي اين سرزمين هم پاي ارتش اين كشور به فعاليت پرداخته وبراي حل اختلاف ميان پاكستان وهند كمرهمت بستند.
فيلمهاي " مرز"، " پناهنده " ، " خاكي " و" قدر" ازجمله آثاري هستند كه به جنگ ميان هندوستان وپاكستان پرداخته ونتايج شوم اين نبرد را تصويركردند.
تهيه كننده هاي هندي چندي پيش با مشاهده حكفرما شدن صلح ميان دوكشور تمايلشان را براي ملاقات با " پرويزمشرف " رئيس جمهور پاكستان اعلام كردند .آنها هدف ازاين ملاقات را تلاش براي برطرف كردن منع نمايش فيلمهاي هندي درپاكستان عنوان كردند.
كارگردانهاي هند كه زماني بزرگترين دغدغه شان كپي برداري ازنسخه هاي هاليوودي بود امروزه نقاط تاريك تاريخ اين سرزمين را برروي پرده سينما زنده مي كنند تا ازاين طريق راههاي تكرارآن را مسدود كنند.
فيلم " زمين 1947" ساخته " ديپا مهتا "، كارگردان نامي هندوستان ازجمله آثاري بود كه با ترسيم  نزاع ميان مسلمانان وهندوها، مخاطبان سينما دراين كشوررا به وحدت دعوت كرد.
اين فيلم كه ازحضور" عامرخان " و" راهول كانا" درنقش كاراكترهاي محوري سود مي جست نشان داد كه چگونه اختلاف ميان دومذهب مي تواند موجبات زوال يك جامعه را فراهم كند.
استادان چيره دست صنعت فيلمسازي هند امروزمغرورازموفقيتهاي بدست آمده به ارتقاي محصولاتشان مي انديشند. باليوود براي جلوگيري ازشكست فيلمهاي بلند مدت گيشه فروش به فيلمنامه هاي كوتاه تر، برنامه هاي فيلمبرداري كوتاه تر و بودجه هاي كمترمتوسل شده است.
فيلمسازان اين كشورهمزمان با افتتاح جشنواره بين المللي فيلم هند  اعلام كردند كه درحال بررسي شرايط جديد هستند وتمايل دارند دريابند كه آيا فيلمهاي كوتاه ترمي تواند نقشي را درجذب مخاطب بيشتربه سالنهاي سينما ايفا كنند.
" تانوجا چندرا" كارگردان هندي دراين مورد مي گويد  :" درصنعت فيلمسازي هند ميزان توليدات به حدي است كه نيازي به انجام كاربهترديده نمي شود.آنچه كه كارگردانها را به چنين كاري ترغيب مي كند تلاش براي بقاست."
درحال حاضربسياري ازتهيه كننده هاي هندي به تقليد ازسايركشورهاي جهان  مدت زمان فيلمبرداري آثارشان را ازچندين ماه در سال به يك ماه تقليل داده اند.امروزه يافتن فيلمهاي هندي كه تنها دوساعت به طول مي انجامند آسانترازگذشته است اين درشرايطي است كه سنت ساخت فيلم درباليوود ازآثاري با زمان سه الي چهارساعت حمايت مي كرد. 
به كارگيري روشهاي جديد وايده هاي نو، باليوود را به صنعت فيلمسازي بي رغيبي تبديل كرده كه هرروزه برميزان قلمرويش دركشورهاي جهان مي افزايد.
صنعت فيلمسازي كه درعرصه هنرجهان به نامهايي چون " ساتيا جيت راي " و" شيام بنگال" افتخارمي كند ودرعرصه فيلمهاي تجاري خواب خوش را بركشورهاي قدرتمند جهان حرام كرده بي ترديد استحقاق ثبت شدن برتارك سينما را دارد.

کد خبر 103608

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 2 =