گروه ورزشي: علي كفاشيان هم پس از انتخابش به سمت دبيركل جديد كميته ملي المپيك به جرگه مديران چند شغله ورزش ما پيوست.

هرچند اوپيش ازاين هم با اين چند شغله بودن چندان بيگانه نبود وپيش ازاين مسووليتهاي همزمان اودربانك مركزي، فدراسيون دووميداني، سرپرستي موقت تعدادي ازفدراسيونها ومعاون فني سازمان ازاومردي خستگي ناپذيرومسووليت پذيرساخته است.
با اين وجود حضوردرمسووليت سنگين دبيركلي كميته ملي المپيك بي ترديد روزهاي پرمشغله اي را براي اورقم خواهد زد. گفتگوي گروه ورزشي" مهر" با مرد هميشه پاسخگوي سازمان تربيت بدني را درمورد مسائل روزورزش كشورحاوي نكات تازه اي است كه ماحصل آن را مي خوانيد:
* دوره چهارساله روساي برخي فدراسيونها به پايان رسيده وتعدادي ازفدراسيونها بدون مسوول و به سرپرستي شما به كار خود ادامه مي دهند. مجمع اين فدراسيونها چه زماني برگزارخواهد شد؟
- همانطوركه مطلع هستيد برخي ازروساي فدراسيونها دوره چهار ساله شان به پايان رسيده وطبق اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي موظف هستيم مجمع و انتخابات جديدي را براي آنها برگزاركنيم. اين فدراسيونها شامل بوكس، وزنه برداري، شنا، تنيس روي ميز، كاراته، تكواندو، تنيس، واليبال، هندبال، بولينگ، ورزش باستاني، ورزشهاي همگاني، جودو، ژيمناستيك، شطرنج، بيليارد و .. هستند كه يا دوره چهار ساله مديريت شان به پايان رسيده ويا مسوولان آن ازمسووليتهاي خود كناره گيري كرده اند كه تا پايان سال بايد با برگزاري انتخابات روساي جديد شان مشخص مي شود.

* گفته مي شود سازمان تربيت بدني قصد دارد درانتخابات جديد فدراسيونها روسايي كه درانتخابات كميته ملي المپيك از هاشمي طباء حمايت كردند، را بركنار كند تا برنامه هاي خود را با يكپارچگي وهماهنگي بيشتري پيش ببرد؟  
- چنين چيزي نيست. مجمع فدراسيونها طبق روال وبراساس اساسنامه برگزارخواهد شد وهرمديري كه برگزيده مجمع بود، مورد حمايت سازمان نيزخواهد بود وازآن حمايت خواهيم  كرد.

* اما ازبرآيند انتخابات كميته ملي المپيك چنين بر مي آيد كه سازمان سياست همسو كردن تمامي عوامل اجرايي با خود را دنبال مي كند؟ 
- اين برداشت شماست. سياست سازمان نسبت به فدراسيونها همواره روشن ومشخص بوده است. ما ازفدراسيونهايي كه عملكرد موفقي داشتند نظير بسكتبال يا تكواندوحمايت مي كنيم وفدراسيونهايي كه طي چهارسال گذشته تحرك مناسبي نداشتند ونتوانستند انتظارات سازمان را برآورده كنند دستخوش تغييرخواهند شد. ضمن اينكه ما به راي مجمع احترام مي گذاريم وتصميم نهايي راي مجمع خواهد بود.

 * گفته مي شود سازمان قصد دارد گزينه هاي مورد نظر خود را دربرخي فدراسيونها سركار بياورد؟
- اين بستگي به ميزان اهميت آن رشته ووضعيت كانديداها درآن رشته دارد. بهرحال پذيرفتن مسووليت يك فدراسيون نيازمند ويژگيهاي منحصر بفردي است كه برخورداري ازتوان وتجارب مديريتي دركنارتوانمندي جذب امكانات مالي ازمهمترين اين ويژگيهاست. ما تا زمانيكه احساس كنيم اين ويژگيها درميان خانواده آن رشته وجود دارد، نماينده اي را براي انتخابات معرفي نخواهيم كرد، مگراينكه احساس كنيم فرد يا افراد واجد شرايطي درميان گزينه ها وجود ندارد.

* اساسا تا چه اندازه موافق حضور مديران غيرورزشي درراس فدراسيونها هستيد؟
- به اعتقاد من اگررئيس فدراسيوني دررشته خودش صاحب مسووليت شود، اين انتخاب اصلح خواهد بود، ولي زماني كه چنين گزينه اي وجود ندارد، بايد بدنبال مديران موفق خارج ازدستگاه ورزش بود كه تاكنون چند نمونه آن دربرخي رشته ها نظير واليبال جواب داده اند.

* شما در حال حاضر بطورهمزمان دو پست پر مشغله و حساس را برعهده داريد. قصد داريد همچنان درهردو مسئوليت ادامه كار بدهيد؟
- مسووليت دبيركلي كميته المپيك نيازبه برنامه ريزي ووقت بيشتري دارد وبا توجه به تاكيد جناب مهرعليزاده مبني برحضور قدرتمند تيمهاي ورزشي درمسابقات ورزشي كشورهاي اسلامي وبازيهاي آسيايي 2006 قطربايد بطورتمام وقت دراختيار كميته ملي المپيك باشم. ازهمين رو به احتمال زياد ازسمت مديريت فني سازمان كناره گيري خواهم كرد تا وقت بيشتري براي كميته ملي المپيك داشته باشم.

* عده اي حضورشما ودكتر قراخانلو را فاقد وزن لازم براي جايگاه حساس كميته المپيك مي دانند؟
- اين را عملكرد هرمديري مشخص مي كند. تمام تلاش ما استفاده ازتمامي توان فكري، فني ومديريتي درراه موفقيت درميادين بين المللي است وتصورنمي كنم نتايجي ضعيف تر ازمديران قبلي كسب كنيم.

* هاشمي طباء اعتقاد دارد مسئولان جديد كميته المپيك فرمانبر سازمان هستند. دراينباره چه نظري داريد؟
- نمي شود گفت كه ما فرمانبردارسازمان هستيم. آنچه مسلم است ما بايد درجهت پيشبرد ورزش كشوربا سياستهاي سازمان هماهنگ باشيم. مسلما اين دومجموعه هدفي جزء رشد واعتلاي ورزش كشورندارند وچه بهتركه با تعامل وتفاهم در اين زمينه گام بردارند. من بنظر آقاي هاشمي طباء احترام مي گذارم، ولي معتقدم هماهنگي ويكپارچگي اين دودستگاه درنهايت به سود ورزش كشورخواهد بود.

* براي حضور موفق ورزش كشوردررويداهاي بين المللي چه برنامه هايي داريد؟
- دراين زمينه بايد بسياردقيق وحساب شده عمل كنيم. درحال حاضركميته ملي المپيك ازشكل بسته گذشته خارج شده وتصميم گيريها درآن با تفكرجمعي صورت مي گيرد كه اين امرضريب اشتباهات را به حداقل خواهد رساند. ما درصدد تنظيم يك برنامه بلند مدت براي المپيك 2008 پكن هستيم ودرتدوين اين برنامه ازتمامي ظرفيت موجود بهره خواهيم برد تا درالمپيك آينده حضور پرقدرتي داشته باشيم.

* بحث تامين نور ورزشگاهها در هفته گذشته برخي از ديدارهاي ليگ را تا آستانه تعطيلي پيش برد . اين در حالي بود كه شما فدراسيون فوتبال را براي تامين نور ورزشگاهها تحت فشار قرار داديد در حاليكه اين مسئله در حيطه اختيارات ادارات كل تربيت بدني استانهاست ؟
- ببينيد ما آن بخش ازكاركه به ادارات كل تربيت بدني استانها مربوط مي شد، را پيگري كرديم. ولي احساس كرديم فدراسيون فوتبال به اندازه كافي دراين زمينه فعال نيست. ازهمين روازمسوولان فدراسيون خواستيم تا با جديت بيشتري اين امررا پيگيري كنند كه خوشبختانه با فشارهايي كه ازسوي فدراسيون به هياتها وارد شد اين مشكل تا حدود 80 درصد برطرف شد ودرحال حاضربه جز ورزشگاههاي اهوازونوشهرسايرورزشگاههاي كشورنوركافي براي برگزاري مسابقات فوتبال بعد ازافطاررا دارند.

* به تازگي بحثهايي پيرامون واگذاري سهام دو باشگاه استقلال و پرسپوليس مطرح شده بود، ولي شما دراظهاراتي سهام اين دو باشگاه را غيرقابل فروش عنوان كرديد. با توجه به اينكه قراراست اين دو باشگاه بصورت شركت اداره شود، آيا باز هم اعتقاد داريد سهام اين دو باشگاه غير قابل فروش است؟
- بنده با فروش تمامي سهام اين دوباشگاه به افراد حقيقي وحقوقي مخالف بودم. درصورتيكه چنين انتقالي درهيات مديره اين دو باشگاه به تصويب برسد، تصورنمي كنم مشكلي دراين زمينه وجود داشته باشد وحتي ازاين طريق مي توان مشكلات مالي اين دو باشگاه را بطورريشه اي حل كرد.

* درباره اعلام آمادگي آقاي شفيعي زاده مديرعامل استقلال اهواز براي خريد سهام باشگاه استقلال سازمان چه نظري دارد؟
- هيات مديره دراينباره تصميم گيري خواهد كرد وبايد دراين زمينه اعضاي هيات مديره طي جلساتي به بحث وتبادل نظر بپردارند وبهترين تصميم را اتخاذ كنند. 

کد خبر 127078

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 3 =