شعار سال در مسیر رسیدن به آرمان های انقلاب است/ لزوم دوری مسئولان از شعارزدگی

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی استان کردستان نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را در مسیر رسیدن به آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی عنوان کرد و بر مشارکت همگانی برای تحقق این مهم تاکید کرد.

صباح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت نامگذاری سال 92 با عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اظهار داشت: شعار سال جاری در دو حوزه سیاسی و اقتصادی با توجه به شرایط کشور انتخاب شده است و این شعار و عمل به این دو مطالبه مهم در راستای رسیدن به اهداف و آرمان های اصیل انقلاب اسلامی است.
 
وی ادامه داد: یکی از مهمترین و برجسته ترین نکات در نامگذاری چند سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری توجه معظم له به مسائل اقتصادی است و به همین دلیل معمولا طی چند سال اخیر همواره در کنار مسائل مهم کشور، به حوزه اقتصاد نیز به صورت ویژه توجه شده است و به همین دلیل رسالت مسئولان در راستای تحقق این مهم سنگین است.
 
رئیس ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ: ﺷﻌﺎر ﺳﺎل، ﭼﺮاغ راه ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت کشور ﺑﺎﺷﺪ و به همین دلیل اولین انتظار این است که مسئولان و مدیران با استفاده از مشارکت و همراهی مردم و به دور از شعارزدگی در راستای نیل به این مهم برنامه ریزی داشته باشند.
 
ﻣﺤﻤﺪی عنوان کرد: رهبر ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎلھا، آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی وﯾﮋه ای دارﻧﺪ و همواره در شرایط مختلف با بررسی تمامی جوانب و با توجه به ظرفیت های کشور مسائل و موضوعات مهم را در قالب شعار سال مطرح می کنند و به همین دلیل است که باید در این بخش برنامه ریزی بهتری از سوی مدیران و مسئولان در کشور و استانها در دستور کار قرار گیرد.
 
وی با اشاره به فلسفه نامگذاری چند سال اخیر که با موضوعات اقتصادی مرتبط بود، گفت: ﭘﯿﺶ از ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺗﻨﮕﻨﺎھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ، ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ چند سال اخیر را به ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ دشمن آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
 
رئیس شورای اسلامی استان کردستان به اهمیت نامگذاری سال جاری اشاره کرد و اﻓﺰود: ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﻮی رهبری از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ جمهوری و ﺷﻮراھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺷﺎره دارد.
 
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اول ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ مهمترﯾﻦ روﯾﺪادی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ جمهوری و ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت به عنوان یک مطالبه جدی مطرح اﺳﺖ چرا که ھﺮ رای ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻗﺪرت ﻣﻮﺷﮏ ھﺎی دور ﺑﺮد برای رسیدن کشور به اقتدار بیشتر ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺗﺮ اﺳﺖ.
 
محمدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻣﺴﺎل، اظهار داشت: اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ٣۴ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ است و ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ھﺎی رای و ﺑﺮﮔﺰاری ھﺮ ﭼﻪ بهتر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎاﻣﯿﺪی دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ: ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ جمهوری و ﺷﻮراھﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر، ﻧﺎاﻣﯿﺪی دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ و به همین دلیل باید توجهی ویژه به این مهم در سال جاری صورت گیرد و زمینه ها برای حضور حداکثری مردم در صحنه فراهم شود.
 
رئیس شورای اسلامی استان کردستان اداﻣﻪ داد: در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ را از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ از اواﺳﻂ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ جمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺟﺰم ﮐﺮد، ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ، که در کنار تمامی توطئه های دشمن ملت ایران اسلامی با استحکام و حرکت در مسیر آرمان های امام و رهبری در مقابل توطئه های دشمن ایستادگی کرد.
 
وی با اشاره به اینکه بدون شک دشمن در سال جاری نیز توطئه های مختلفی را در بخش های اقتصادی بر علیه کشورمان طراحی و اجرا می کند، بیان کرد: در سال جاری ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎ دﺷﻤﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺣﻤﺎﺳﻪ ای ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ حماسه زمینه ساز شکست تمامی این توطئه ها خواهد بود.
 
محمدی اﻓﺰود: ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﮐﺎھﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرﻣﺎن ھﺎی اﻧﻘﻼب را رﻗﻢ می زند و بدون شک در صورتی که مدیریت مناسبی از سوی مسئولان اعمال شود، ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮای ﮐﺸﻮر به سادگی رفع و زمینه برای بهبود شرایط در تمامی عرصه ها فراهم می شود.
 
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت مقام معظم رھﺒﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﺸﻪ راه ﮔﺸﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻮده و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻗﺮار دادن آن زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﮐﺸﻮر را در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد.
 
رئیس شورای اسلامی استان کردستان در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ: ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻤﺪﻟﯽ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨد.
کد خبر 2026469

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 1 =