نرخ تورم در خرداد به 32.6 درصد رسید/ ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ 41.2 درﺻد شد

مرکز آمار ایران، نرخ تورم ایران در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه امسال را 32.6 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران ﮔﺰارش ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﮐﺸﻮر در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ 1390 منتشر کرد.

ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ (ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي =1390 100 ) در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 ﻋﺪد 161.4 را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 3.0 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ( ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ) 41.2 درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ (ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺷﻬﺮي) در دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 92 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 32.6 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1392 ( 31.0 درصد) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

شاﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت» در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ رﻗﻢ 201.5 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 3.0 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» در ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪد 199.3 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 3.0 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 59.6 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎﻫﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه 51.9 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه "ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت " ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 61.3  درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﮔﺮوه در دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺮداد ﻣﺎه 92 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 51.9 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1392 ( 49.6 درصد) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» درﺧﺮداد ﻣﺎه 92 ﺑﻪ رﻗﻢ147.6 درصد رﺳﯿﺪ ﮐﻪ 3.0 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه " ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت " ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 33.4 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه 25.8 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1392 (24.5 درصد) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

کد خبر 2084474

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha