قرارداد شفاف‌سازی فروش نفت ایران امضا شد/ واریز 85.5 درصد فروش به خزانه

قرارداد شفاف‌سازی فروش نفت ایران بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران امضا شد که در این قرارداد، ساز و کار خرید و فروش نفت، فرآورده های نفتی و پتروشیمی بین شرکت نفت، پالایشگاه ها و پتروشیمی های کشور تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت‌ دولت در جلسه 18 خردادماه جاری به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ی) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد: وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران به شرح قرارداد پیوست و ضمایم آن که تأیید شده به‌مهر دفتر هیأت دولت است، اقدام نماید.

این مصوبه 21 خردادماه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شده است.

قرارداد مربوط به اجرای مفاد بند (ی) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور منعقده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران به شرح زیر است:

«بسمه تعالی»

مقدمه قرارداد

در اجرای ماده (19) آیین‌نامه اجرایی تصویب‌نامه شماره 6290/ت50415هـ مورخ 28/1/1393 هیأت‌وزیران و مقررات بند (ی) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، این قرارداد بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از یک سو و شرکت ملی نفت ایران از سوی دیگر به شرح زیر منعقد می‌شود:

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده1ـ تعاریف و اصطلاحات

عبارات و اصطلاحات بکار برده شده در این قرارداد به شرح ذیل می‌باشد:

قرارداد: به معنای سند حاضر می‌باشد.

دولت: به معنای دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

وزارت نفت: به معنای وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

شرکت: به معنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تولیدی تابعه و وابسته به آن می‌باشد.

بانک مرکزی: به معنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

خزانه: به معنای خزانه‌داری‌کل کشور می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی: منظور آیین ‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور «تصویب‌نامه شماره 6290/ت50415هـ مورخ 28/1/1393 هیأت‌وزیران» می‌باشد.

تبصره (2): به معنای تبصره(2) ماده واحده قانون بودجه سال1393 کل کشور می‌باشد.

نفت تولیدی: عبارت است از نفت خام و میعانات گازی تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام و میعانات گازی تولیدی از میدانهای نفتی و گازی ناشی از عملیات پیمانکاران طرف قرارداد با آنها.

مبادی اولیه صادرات: مبادی اولیه صادرات نفت عبارتست از کلیه پایانه‌های نفتی صادراتی مواد نفتی کشور.

ماده2ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای مفاد تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور.

ماده3ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد از ابتدای سال 1393 تا پایان آن سال می‌باشد.

ماده4ـ ارزش نفت تولیدی

ارزش نفت تولیدی موضوع بند (الف) تبصره (2) عبارتست از مجموع ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی برای صادرات و نیز ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی و عرضه شده در بورس از محل نفت تولیدی در سال 1393

تبصره1ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده می‌باشد.

بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل از محل سرجمع چهارده ونیم درصد (5/14%) سهم شرکت از ارزش نفت تولیدی صورت خواهد گرفت.

تبصره2ـ میزان کاهش حجمی نفت تولیدی در مبادی ثانویه نسبت به ارقام اندازه‌گیری شده در مبادی اولیه صادرات از نظر این قرارداد قابل قبول نبوده و به عهده شرکت می‌باشد.

ماده5 ـ ضوابط فروش نفت خام به خارج، طبق شیوه‌نامه‌ای می‌باشد که برای سال 1385 به‌تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده است.

ماده6 ـ ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران/ شرکت‌های پالایش نفت به نرخ اعلام شده توسط وزارت نفت از حساب بدهکار شرکت به خزانه کسر و به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران/ شرکت‌های پالایش نفت به خزانه منظور می‌شود و از آن پس تسویه حساب این بدهی با دولت (خزانه‌داری‌کل) به طریق مقرر در آیین‌نامه اجرایی حسب مورد توسط شرکت‌های اخیرالذکر صورت خواهد گرفت.

به همین ترتیب نیز در مورد فرآورده‌های دریافتی توسط شرکت از پتروشیمی‌ها که به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران؛ شرکت‌های پالایش نفت تحویل می‌شود، عمل خواهد شد.

ماده 7- شرکت موظف است در دفاتر قانونی خود پس از محاسبه ارزش نفت تولیدی در سال 1393 معادل (85.5% از 100%) ارزش نفت صادراتی و عرضه شده در بورس و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی به استثناء مواد افزودنی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و همچنین (85.5% از 100%) ارزش نفت تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران/ شرکت های پالایش نفت به علاوه مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. مابقی (14.5% از 100%) ارزش نفت صادراتی و عرضه شده در بورس و خوراک تحویلی به مجتمع های پتروشیمی به استثناء مواد افزودنی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و (14.5% از 100% ) ارزش خوراک پالایشگاههای داخلی به علاوه مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به قیمت هر بشکه نفت تحویلی مندرج در ماده (4) آیین نامه اجرایی به عنوان سهم شرکت محاسبه می شود.

تبصره 1- به استناد بند (الف) تبصره 2 سهم شرکت معادل (14.5% از 100%) ارزش نفت صادراتی و عرضه شده در بورس و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های نفتی ایران و ارزش خوراک پالایشگاههای داخلی به علاوه مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی که به قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی حسب ماده (4) آیین نامه اجرایی تعیین گردیده است پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می شود.

تبصره 2- ارزش نفت تولیدی خوراک پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی در هر ماه معادل میانگین بهای هر بشکه نفت تحویلی در هر ماه به هر یک از پالایشگاههای داخلی برابر با رقمی که در ماده (5) آیین نامه اجرایی توسط وزارت نفت به شرکت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ابلاغ می شود، تعیین می گردد.

تبصره 3- موجودی نفت تولیدی در پایان سال 1393 که در سال 1394 به فروش می رسد (موجودی نفت تولیدی پایان سال 1393 در مبادی اولیه و ثانویه صادراتی) به قیمت متوسط نفت تولیدی صادراتی در اسفندماه سال 1393 محاسبه و در دفاتر شرکت ملی نفت ایران در حساب های مربوط ثبت می شود و مشمول مقررات این قرارداد می باشد.

تبصره 4- وجوه حاصل از فروش گاز خام طبیعی به شرکت ملی گاز ایران به ازای هر متر مکعب یک ریال، جزء درآمد شرکت محسوب می شود.

ماده 8-

الف- محل تحویل نفت خام به پالایشگاههای داخلی نقطه خروجی شرکت های تولیدی (واحدهای بهره بردار) و محل اندازه گیری درون پالایشگاه خواهد بود. هزینه حمل نفت خام از نقطه خروجی شرکت های تولیدی (واحدهای بهره بردار) به عهده پالایشگاهها می باشد. هدررفتگی عملیاتی نفت خام در خطوط انتقال نفت خام به پالایشگاهها و مبادی صادراتی به عهده شرکت بوده و تایید میزان آن به عهده اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی می باشد. هدررفتگی ناشی از حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) جزء تولید محسوب نمی شود.

ب- محل تحویل میعانات گازی به پالایشگاهها و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی و عرضه شده در بورس، نقطه خروجی پالایشگاههای گازی می باشد.

ماده 9- در اجرای بند (ی) تبصره (2)، شرکت مکلف است در سال 1393 ثبت های مالی مربوط به عملیات تولید و فروش نفت تولیدی را طبق دستورالعمل حسابداری که ابلاغ می شود در دفاتر قانونی و در طول سال در حساب های عملکرد و سود و زیان خود ثبت نماید.

ماده 10- واریز وجوه به حساب خزانه

الف- شرکت مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت (نفت خام و یعانات گازی) تولیدی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع ماده (7) این قرارداد و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال های قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ب-  بانک مرکزی مکلف است هر ماهه سهم شرکت (چهار و نیم درصد از صد در صد) وجوه مذکور را پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به حسابهای شرکت که مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

پ- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران/ شرکت پالایش نفت مکلفند هر ماهه معادل (14.5%) سهم شکر ملی نفت ایران را بر اساس رقمی که در ماده (4) آیین نامه اجرایی تعیین می گردد به حساب متمرکز وجوه شرکت نزد خزانه واریز نماید.

ت- خزانه مکلف است هر ماهه معادل (14.5%) از وجوه واریزی توسط مجتمع های پتروشیمی و عرضه شده در بورس با به حساب متمرکز وجوه شرکت به عنوان علی الحساب سهم شرکت واریز و عیناً همراه با ارقام واریزی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران/ شرکت های پالایش نفت موضوع جزء (پ) این ماده را به حسابهای پرداخت شرکت ملی نفت یاران منتقل نماید.

ماده 11- تمامی سود خالص (سود ویژه) شرکت که پس از اعمال حساب پرداخت های موضوع ماده (6) این قرارداد ایجاد می شود به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمای شرکت یاد شده با اولویت میدانهای مشترک نفتی و گزای قابل اختصصا بوده و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط، با تصویب مجمع عمونمی شرکت و مراجع قانونی ذیربط، حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می شود.

ماده 12- در سال 1393 هزینه های صدور و فروش نفت تولیدی با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) و بازپرداخت تعهدات سرایه ای شرکت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور ایجاد شده و یا می شود از محل منابع داخلی به عهده شرکت خواهد بود.

فصل سوم- سایر موارد

ماده 13- روش اندازه گیری کلیه احجام و اوزان تولیدی و فروش مذکور در این قرارداد حسب مورد براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت می باشد (پیوست این قرارداد). صحت و اعتبار تمام اندازه گیری های فوق منوط به تایید وزارت نفت است و احجام و اوزان مورد تایید وزارت نفت حسب مورد قطعی می باشد.

ضمانً وزارت نفت از طریق موسسات بازرسی حرفه ای ذیصلاح بر روش و صحت ابزارهای اندازه گیری و انجام اندازه گیری ها نیز اعمال نظارت می نماید.

ماده 14- نرخ تسعیر ارز در مورد وجوه حاصله از صادرات نفت تولیدی، نرخ فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید بانک مرکزی و در مورد نفت تحویلی به پالایشگاه ها و شرکت های داخلی، متوسط نرخ فروش بانک یاد شده در ماه مورد نظر خواهد بود.

ماده 15- مبالغ بستانکاری و بدهکاری دولت (خزانه) و متقابلاً بدهکاری و بستانکاری شرکت که به موجب این قرارداد ایجاد می شود مطابق آیین نامه اجرایی تسویه می شود.

ماده 16- شرکت مکلف به اجرای تصمیمات ابلاغی وزارت نفت در مورد تنظیم میزان تولید سالانه نفت تولیدی بر اساس حجم عملیات هر یک از میدانهای نفتی و گازی می باشد. همچنین شرکت مکلف است عملیات مرتبط با ایان قرارداد را تحت نظارت عالیه وزارت نفت مطابق با رویه های معمول در صنعت نفت به انجام رساند.

ماده 17- هر گونه تغییر در مفاد این قرارداد پس از توافق طرفین باید به تصویب هیات وزیران برسد.

این قرارداد در سه فصل، 17 ماده و یک پیوست که جزء لاینفک این قرارداد می باشد در تاریخ .... به امضا طرفین قرارداد رسید که پس از تصویب هیات وزیران از ابتدای سال 1393 نافذ و لازم الاجرا می باشد.

کد خبر 2315418

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 13 =