کشورهای مستقل درجریان تندبادرسانه‌ای/لزوم تجهیزبه ابزارهای مقابله

اصفهان-کارشناس و گوینده خبر سیما گفت:کشورهای انقلابی دنیا مانند ایران بیش از بقیه کشورها در جریان تندباد ناشی از تحولات نوپدید رسانه‌ای قرار دارند وبر همین اساس باید به تجهیز خود برای مقابله بپردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم ملک‌پور ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با موضوع مختصات عصر نوپدید رسانه‌ای با اشاره به حاکمیت دنیای شیشه ای ارتباطی اظهار داشت: از اواخر قرن گذشته در پرتو رشد جهش آسای دستاوردهای تکنولوژِیک و دسترسی آحاد جهان به وسایل ارتباطی، ایده دهکده جهانی مک لوهان (صاحبنظر رسانه ای) محقق شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون به یُمن دسترسی آحاد شهروندان جهانی به وسایل ارتباط جمعی، تمام کشورها جزئی از خانواده بزرگ ارتباطی دنیا شده‌اند، تاکید کرد: با تکوین تحولات شگرف رسانه‌ای مُنبعث از رشد فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، کم کم به مرحله‌ای رسیده ایم که گویی جهانیان با زیست همگرایانه در دنیای آکواریومی، به وضوح شاهد و ناظر تمام اعمال یکدیگرند.

گوینده و کارشناس خبر سیما تصریح کرد: در این آکواریوم جهانی، همه حرکات و سکنات و کناکنش های داخلی و خارجی کشورها مدام در معرض قضاوت جهانیان قرار دارد.

ملک پور گفت: همه دنیا اکنون در عرصه جهانگرایی ارتباطی با انباشتی از داده ها  مواجه اند و قدرمسلم در چنین فضایی برای حضور موثر در نظام بین الملل دیگر ابزار کلاسیک قدرت تاثیر چندانی ندارد بلکه مدیریت اقتضایی ارتباطی و اطلاعاتی و حاکمیت خردورزانه رسانه ای، کارگشاست.

رسانه‌های نوپدید، چالشگر قلمروی سنتی حاکمیت‌ها

ملک ‌پور با اشاره به اینکه اکنون مرزبندی های متعارف جغرافیایی و سیاسی  کمرنگ شده است، ابراز داشت: عصر طلایی رسانه‌ها، چالشی بزرگ برای قدرت های خودکامه محسوب می شود به این معنا که رواج ابزار نوین ارتباطی و سهولت دسترسی همگان به این ابزار و نیز امکان تعاطی افکار شهروندان جهانی سبب نضج و رویش نوعی دموکراسی خواهی در اقصی نقاط عالم مردم خواهد شد.

وی ادامه داد: به این ترتیب با پیدایش و قوام نقش رسانه‌ها در عصر جدید، رقیب جدی و جدیدی برای حاکمان یکه تاز در کشورها ایجاد شده و در پرتو نقش ‍پرنفوذ رسانه ها به حالتی وارد می شویم که دوران حاکمیت های بلامنازع کلاسیک، خواه ناخواه با اتوریته فراگرای رسانه ای رو به افول خواهد گذاشت.

این کارشناس خبر درعین حال با بیان اینکه هم اینک ما در پرتو گسترش رسانه ها دچار نوعی همگرایی و اختلاط فرهنگی جهانی شده ایم، گفت: در پرتو این تحول و به مرور زمان، ممیزات هویت بخش ملی، فرهنگی و اجتماعی ملل کم رنگ تر می‌شود و نوعی اختلاط فرهنگی جهانشمول امکان ظهور می یابد که شاید لزوماً با خاستگاه های خرده فرهنگ ها و خصائل زادبوم های جغرافیایی، چندان سازوار و منطبق نباشد.

وی با اشاره به نقش اکتیو رسانه ها در اشاعه گفتمان پلورالیستی و ترویج بافتار دموکراتیک در دنیای نوین گفت: در چنین فضای نوبه نو شونده ای، نوعی ساختارگرایی متکثر شکل می گیرد که منفذ حیاتی آن نیز تداوم و تداول جریان آزاد اطلاعات و اخبار است و با توجه به اینکه سرشت رسانه ها نیز نافی و ناهی رویکردهای دیکتاتورمآبانه و استیلاجویانه حاکمیتهاست، طبعاً نظام های سنتی خودکامه مثل کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، روز به روز بیشتر در معرض آسیبها و تلاطمات ناشی از این فضای نوین خواهند بود.

وی با اشاره به روند جریان آزاد اخبار و اطلاعات در عصر جدید بیان داشت: هم اکنون در عصر بلوغ ارتباطی قرار داریم اما به سرعت در حال حرکت به سمت عصر نوارتباطی هستیم که خصیصه بارز آن رویش همگرایی جهانی در قبال کُنش خودگرایی ملی و حاکمیتی است.

این آینده پژوه افزود: در چنین عصری، پروسه گردش آزاد اطلاعات و اخبار و دسترسی به داده ها جزو حقوق بنیادین بشر است و بنابراین از آن به نبض تداوم دموکراسی نیز تعبیر می‌شود.

آغاز عصر پایان مگوها  

ملک پور درعین حال ابراز عقیده کرد که در دنیای ارتباطی امروز، عصر سنتی "مگوها" پایان یافته و آنچه مهم است هنر بیان اخبار و اطلاعات ناظر به ملاحظات مدیریت اقتضایی و نگره های ایجابی است.

وی یادآور شد: باید توجه داشت که در دنیای امروز دیگر چیزی به اسم مگو نداریم، بلکه باید بگوییم اما بدانیم که چگونه بگوییم.

این گوینده و کارشنای سیما افزود: امروزه حدود ۳۰ سال از حضور تلویزیون های ماهواره ای در دنیا می گذرد پدیده ایی که می توان گفت خطرناکترین و موثرترین وسیله اختراع شده دوران معاصر است که باید در شیوه استفاده از این وسیله ارتباطی، ملاحظات مخاطب سنجی ، مخاطب شناسی و مخاطب پسندی در بعد فراملی نیز مد نظر قرار گیرد.

به گفته این آینده پژوه، رسانه های امروز دیگر نباید نگاه سطحی به مخاطبان قلمروهای خاص خود داشته باشند بلکه باید نیاز مخاطبانشان را در فراسوی مرزهای جغرافیایی هم پاسخ دهند.

وی به شرح مثالی در این پیوند پرداخت و گفت: در سال ۸۷  و ۱۰ روز پس از پایان جنگ غزه، مردم جلوی ساختمان بی.بی.سی در لندن تجمع و به عدم انعکاس اخبار این جنگ معترض شدند و بر همین اساس محرز است که مضایق جغرافیایی نباید در دامنه پراکنش اخبار مد نظر قرار گیرد بلکه رسانه ها برای موفقیت و کسب محبوبیت باید جوابگوی نیاز مخاطبان در فراسوی مرزها نیز باشند.

فراگیر شدن فضای مجازی، خصیصه جهش آسای رسانه‌ای

گوینده و کارشناس خبر سیما، فراگیرشدن فضای مجازی را نیز از دیگر خصایص جهش آسای دنیای نوین رسانه ای برشمرد که محدودیت های گذشته را از میان برده و در عمل، قدرت رسانه‌ای شگرفی را خلق کرده است.

وی ادامه داد: مثال بارز این امر بیداری اسلامی در کشور تونس و تسری آن در مجازی است به گونه ای که دامنه آن هم اینک به اکثر کشورهای دارای بافت سنتی خلیج فارس نیز کشیده شده است.

ملک ‌پور ابراز داشت: بزودی ما به مرحله "هر نفر یک رسانه" خواهیم رسید و بر این اساس باید با آینده نگری بهنگام در نظام بخشی و ساختارسازی خبری خود، ملاحظات کارکردی آیتم های فضای مجازی نیز مد نظر قرار گیرد.

کشورهای انقلابی در معرض تندباد طوفان رسانه‌ای

وی همچنین با بیان اینکه کشورهای انقلابی دارای مشی سیاسی مستقل و نگره ایدئولوژیک بیشتر از کشورهای اقماری وابسته به کشورهای قاهر جهانی در معرض تندباد یورش های رسانه‌ای نوین قرار خواهند گرفت که ایران ما نیز در زمره آنهاست، افزود: بر این اساس لازم است به تجهیزات و امکانات موردنیاز و نیروی انسانی کارآزمودن و نخبه برای مقابله با هجمه های فرهنگی نوپدید مجهز شویم.

گوینده و کارشناس خبر سیما در عین حال با اشاره به رهیافت های بصیرانه جلب افکارعمومی داخل گفت: خبر باید به شکل آزاد و کامل اما مبتنی بر مولفه های هوشمندی، مخاطب‌ پسندی با مدیریت اقتضایی و ایجابی در اختیار مخاطبان قرار گیرد تا توجه آنها از سامانه های فرامرزی غرض ورز نیز  اعراض شود.

ضرورت مخاطب شناسی برای ایجاد خبر

وی یادآور شد: امروزه کسی می تواند دنیا را در قبضه خود درآورد که از نظر بخش رسانه‌ای قدرتمند باشد و در صورتی به این قدرت نیز دست خواهد یازید که نیروهای انسانی زبده رسانه‌ای در اختیار داشته باشد؛ بنابراین باردیگر تاکید می کنم که اصل جانشین ‌پروری برای نیروهای زبده رسانه ای را باید به جد مد نظر قرار دهیم.

ملک ‌پور با بیان اینکه در دنیای جدید، سرعت همچنان یکی از اصول بدیهی  رقابت خبری است، بر ضرورت توجه خاص به عناصر صحت و دقت در خبر هم تاکید و خاطرنشان کرد: دیری نخواهد پائید که روزنامه ها با توجه به فاصله زیاد انتشار آنها برای انعکاس بهنگام اخبار رویدادها، دیگر کاربرد گذشته خود را نخواهند داشت لذا باید رویکرد آنها به سمت تحلیل و تفسیر وقایع و روزنامه نگاری پژوهشی پیش برود تا بتوانند همچنان مخاطبانشان را حفظ کنند و در گردونه رقابتها باقی بمانند.

کد خبر 2780782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 4 =