مبلغين صهيونيست برخورد تمدن ها ؛ گردانندگان اصلي بحران كاريكاتورها

خبرگزاري"مهر" گروه بين الملل: ريشه يابي بحراني كه مطبوعات اروپايي بااهانت به مقدسات اسلامي به راه انداخته اند جاي پاي صهيونيست ها را در اين بحران به خوبي آشكار مي شود.

به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري مهر ، كلاه بزرگي كه بر سر دانماركي ها رفته است اين است كه "فلمينگ رز" سردبير فرهنگي روزنامه"يلاندز پوستن" و عامل چاپ كاريكاتورها درباره پيامبر گرامي اسلام را مي توان يكي از سفيران تنفر اعلام كرد كه دست در دست همفكران خود درصدد ايجاد تئوري جنگ آخرالزماني است.

رز در اكتبر 2004 به فيلادلفيا آمريكا سفر كرد و به ديدار فردي رفت كه از وي به عنوان تئوريسين جنگ تمدن ها و نفرت فروش عليه مسلمانان ياد مي شود. يعني "دانيل پايپس".

پايپس صهيونيست كه از آن در مجامع بين المللي به عنوان روزنامه نگار ، نويسنده ، فعال و متخصص اسلام گرائي و تروريسم و همچنين بنيانگذار"ميدل ايست فوروم" ياد مي شود، چندي پيش دلايل حملات يازده سپتامبر را برانگيخته از ايدئولوژي راديكال و مطلق گراي اسلامي  و ملهم از اسلام راديكال اعلام كرده بود !

پايپس كه مي توان وي را ايدئولوگ نومحافظه كاران و حاميان جنگ آرماگدوني در خاورميانه ياد كرد  " تنها راه صلح در خاورميانه پيروزي كامل نظامي اسرائيل است".

البته "رز"  آگاه است كه امروز راه پيشرفت در رسانه هاي غربي چيست. "رز"  در پي ديدار با "پايپس" مقاله اي مثبت درباره وي ، كسي كه گروههاي مبارز اسلامي را با فاشيسم و كمونيسم مقايسه مي كند به رشته تحليل درآورد ، تا بتواند انديشه هاي خود را در قالب برخورد تمدن ها در سطح اروپا تبليغ كند.

اين در حالي است كه روزنامه هرالد تريبيون كه خبر اين كاريكاتورهاي اهانت آميز را داده بود  نوشته است : " حتي ليبراليسم رز هم زماني كه وارد انتقاد از رهبران صهيونيسم و جنايت هاي آنها مي شود محدوديت هاي خود را دارد" .

"رز" به اين روزنامه بين المللي متعلق به نيويورك تايمز گفت : از آنجايي  كه به سردبير "يلاندز پوستن" عنوان نژاد پرست داده خواهد شد، وي كاريكاتوري از آريل شارون را كه در حال  خفه كردن كودك فلسطيني است منتشر نمي كند.

"فلمينگ رز" همچنين در پاسخ به اين سؤال كه چرا از يك جنايتكار جنگي حمايت مي كني در حالي كه مسلمانان و پيامبر آنها را به نام آزادي بيان  سخره مي گيري، در اين مورد به "آمريكن فري پرس" مدعي شد كه در مقاله تايمز توهين به مقدسات اسلامي به اشتباه از وي نقل شده است. 

به گزارش خبرگزاري "مهر"، تحت پوشش آزادي بيان روزنامه دانماركي "يلاندز پوستن" ابتدا حركتي سخيف را آغاز كرد و 12 عكس كاريكاتوري از پيامبر اسلام را به چاپ  رساند كه به روشني بيانگر اقدام هدفمند و برنامه ريزي شده اين روزنامه در راستاي اهانت به مقدسات امت اسلامي بود. اقدامي كه پس از برقراري ارتباط نزديك با "پايپس" نمي تواند اتفاقي باشد.

چهار ماه بعد از اين اقدام به دور از شان رسانه اي و افروخته شدن خشم مسلمانان ، دانماركي ها مدعي شدند دچار نوعي برخورد تمدني شده اند كه به آتش كشيده شدن سفارت اين كشور در سوريه و لبنان و زيان چند صد ميليوني شركت هاي آنها تنها نمودهاي عيني و ملموس اين روند هستند.

شركت لبنياتي "آرلا فودز" كه يك شركت بزرگ دانماركي -سوئدي بزرگ است و از سوي تحريم هاي مسلمانان زيان فراواني را متحمل شده است اعلام كرد : بر اثر اين تحريم ها صادرات دانمارك بسيار زياد آسيب ديده است".

"آستريد گاده نيلز" Astrid Gade Niels  سخنگوي اين شركت در گفتگو با بي بي سيافزود : 40 سال طول كشيد تا ما در خاورميانه جاي پاي بزرگي براي خود باز كرديم  اما در عرض 5 روز همه چيز را به باد داديم.

وي گفت: تمام فروش ما درمنطقه(خاورميانه) متوقف شده است و ما خود را درون بحراني مي بينيم كه در آن شركت نداشتيم.

در همين حين روزنامه هاي چند كشور اروپايي ديگر نيز اقدام به چاپ اين كاريكاتورها به نشانه حمايت از اين روزنامه دانماركي كردند.

فرانسه يكي ديگر از كشورهاي بود كه در آن چنين اتفاقي افتاد در حالي است اين كشور داراي 6 ميليون مسلمان است.

در پاريس روزنامه "فرانس - سوا" اين كاريكاتورها را براي چاپ انتخاب كرد.

گزينش اين كارتون ها از سوي كسي نبود جز "آرنوا لوي" سردبير صهيونيست دراين روزنامه ، اما قرعه اخراج به نام "ژاك لفرانس" مدير اين روزنامه مي خورد، در اين درحالي است كه لوي همچنان در مستند خود باقي است!

به راستي حال اين سوال مطرح مي شود كه منتشر كندگان اين كاريكاتورها در حال آزمايش چه چيزي هستند؟

آيا آنها مي خواهند حساسيت مسلمانان را برانگيزنند؟

آيا آنها در صدد ترويج آزادي بيان هستند؟

آيا آنها در صدد وارد كردن جامعه جهاني به مرحله اي درگيري تمدن ها هستند؟

به هر حال هدف از آن هرچه باشد به نظرمي رسد بازنده اصلي در اين ماجرا نه خود آنها بلكه حاميان آنها باشند.

به گزارش مهر، چرا در كشورهايي كه داعيه آزادي بيان دارند تاكنون ديده نشده است حتي يك روزنامه اروپايي توان و جرات آن را داشته باشد كه بگويد « نازي ها اتاق گاز، كشتار سيستماتيك، و راه حل نهايي  براي كشتار يهوديان در ذهن نداشتند و اين ها همه ساخته و پرداخته صهيونيسم است». 

برخي با اين استدلال كه: "هيچ چيز مقدس نيست" سعي در زير سؤال بردن اموري دارند كه اين اقدام به نوبه خود  پايگاه هاي آنها را تقويت مي كند.

اگر بپذيريم كه هيچ چيز مقدس نيست، پس بايد اين گروه زماني كه معناي "تقدس" از مذاهب هم فراتر مي رود تحمل آن را داشته باشند.

به نظر مي رسد كه مقوله هايي مثل "آزادي" ، "دموكراسي" و "سكولاريسم" در دنياي امروزي ما شكل تقدس به خود گرفته اند. يعني سكولاريسم در خود به مذهب تبديل شده و بعضي از حاميان آن تا حد بنيادگرايي هم مي روند. مسئله جالب اينكه ، تعدد مفاهيم "آزادي" و تقدس آن است. همين "تقدس" آزادي است كه باعث مي شود جنگي مثل جنگ عراق قالب مشروعيت بگيرد و هزاران آدم در راه منافع اقتصادي و ژئوپوليتيكي به نام آزادي كشته مي شوند.

اگر به آزادي نه گفته مي شود به اين دليل است كه اين آزادي در زمينه خود سنجيده مي شود و نه به عنوان بك مقوله فراتاريخي ، و اين كارتون ها هم در مقطعي از تاريخ و در مكاني چاپ شده اند كه جو ضد اسلام و مسلمانان باعث شده كه مهاجران مسلمان مورد تبعيض و تنفر جوامعي كه در آن زندگي مي كنند قرار بگيرند.

جنگي كه در حال حاضر به اسم "جنگ عليه ترور" در جريان است جدا از بنيادگرايي مسيحي نيست كه خود را زير شعارهاي سكولار آزادي و دموكراسي پنهان كرده است. چرا كه گفتمان موجود در جنگ حاضر بي شباهت به جنگهاي مذهبي نيست.  اگر اين كاريكاتورها در مكاني ديگر چاپ مي شد شايد معنايي متفاوت داشت، اما نمي شود تكثير اين كاريكاتورها و عواقب آنها را از زمينه ملي و فراملي آنها جدا كرد. همانطور كه نمي شود گفتمان هاي نئوليبرالي همچون "آزادي" و "دموكراسي" را از استعمار نو كه شاهدش هستيم جداكرد، نمي شود تحت نام "آزادي بيان" خشونتي كه اين كارتون ها در سطح ملي و فراملي به همراه دارند را ناديده گرفت.

دست آخر اينكه  اگر خروشي از سوي مسلمانان به اين اقدام ديده مي شود كه از آن در غرب به بنيادگرايي مذهبي، تعبير مي شود چيزي جز تصوير آيينه اي بنيادگرايي سكولار نيست كه غرب امروزه بر آن دامن مي زند.

کد خبر 288807

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha