موج سوم گفتمان ايران با غرب

خبرگزاري مهر- سخنان منطقي ، مستحكم و افتخارانگيز رياست محترم جمهوري در ميان اقيانوس ملت آگاه و عاشورايي ايران از وجوه متعدد ، قابل باز شكافي است.

سخناني كه اگر ابعاد آن را رسانه ها و نخبگان در سطوح مختلف تبيين كنند ، بي ترديد فصلي نوين از گفتگو و حضور منطقي نظام مقدس اسلامي در مناسبات جهاني و نيز تعامل با انديشمندان ، نخبگان و افكار عمومي آزاديخواه جهان را رقم خواهد زد.

1- چند روز پيش رهبر معظم انقلاب به دشمنان ملت ايران توصيه فرمودند كه براي گرفتن پاسخ زورگويي هاي اخير خود عليه ملت ايران تا 22 بهمن صبر كرده و «چشمان خود را خوب باز كنند». رئيس جمهور نيز ديروز در 2مورد با ابتكار خود غرب را با ملت ايران روبه رو كرد تا ابتدا فرياد «هيهات من الذله» و سپس خروش «انرژي هسته اي حق مسلم ماست» را از زبان ملت بشنوند. دكتر احمدي نژاد نيز يادآور شد: «اميدوارم قدرت ها چشمها و گوشهاي خود را خوب باز كرده باشند... و بدانند كه ملت ايران در راه سربلندي خود استوار است».

2- نبايد و نمي توان سخنان ديروز را از ساير مواضع قبلي رئيس جمهور جدا دانست ، چرا كه اين سخنان ادامه روندي تازه در گفتگوي ايران با غرب است.
ديپلماسي ايران طي دهه هاي گذشته ، گفتمان هاي متفاوتي با غرب را آزمود. در دوره اي غرب با زبان انتقادي وارد گفتگو با ايران شد و در دوره اي نيز ايران با پيش گرفتن سياست تنش زدايي و دعوت به گفتگوي تمدن ها، غرب را به درك بهتر حقايق و زمينه سازي تعامل و همكاري فراخواند. هر دو دوره فوق گر چه طولاني مدت هم بودند ، اما به جهت روحيه برتري طلبي غرب به نتيجه نرسيدند. اكنون هم ديپلماسي ايران نه در حال نزاع ، بلكه در حال گفتمان با غرب است.
گفتماني كه اين بار شالوده اي از انتقاد به ضعفهاي بنيادين غرب و به پرسش كشيدن دولتهاي غرب در برابر آنها و به گواه آوردن چشمان بيدار ملتها استوار است.
«گفتمان انتقادي ايران با غرب» سرفصل جديد و موج سوم گفتگوي ايران و قدرتهاي جهاني است كه در روند تلاشهاي قبلي كشورمان براي فهم درست تحولات ايران از سوي غرب طراحي و آغاز شده است. گفتماني كه اگر نيك بنگريم ، دقيقا بر پنج ركن انتقاد ، منطق ، عقلانيت ، مسالمت و مفاهمه استوار گشته است.
واكنش غرب به اين روند و «گفتمان جديد ايران» تاكنون با عصبيت ، سانسور و برانگيختگي منفي روبه رو بوده است ، اما با توجه به اركان اين گفتمان و اقبال افكار عمومي جهان به آن ، توان ايستادگي دولت هاي غربي بر روش فعلي نامحدود نخواهد بود چه واكنش فعلي آنها خود گواه موثر بودن اين گفتمان است.
رئيس جمهور كشورمان قبلا با طرح 2 پيشنهاد ، اين گفتمان تازه را كليد زده است و ديروز آن را ادامه داد. دكتر احمدي نژاد از غرب پرسيده بود كه «اگر افسانه هولوكاست واقعيت دارد چرا جواب نسل كشي يهوديان توسط اروپايي ها را ملت فلسطين بايد بدهند و اگر واقعيت ندارد ، دليل اين همه دروغ و انحراف افكار عمومي و جعل يك تاريخ افراطي چيست؟» دولتهاي غربي تاكنون پاسخي به اين پرسش نداده اند ، گرچه نخبگان آن كشورها با حساسيت اين بحث را پي گرفته اند. نگاهي به سيل تبليغات مجدد هولوكاست در شبكه هاي رسمي و رسانه اي غرب در ماههاي اخير ، گواه نگراني آنها از تحت تاثير قرار گرفتن افكار عمومي غرب در برابر پرسش ياد شده است.
همين ديروز هم مدعيان آزادي بيان در شبكه هاي جهاني سي.ان.ان و بي.بي.سي وقتي سخنان رئيس جمهور به هولوكاست رسيد ، پخش زنده آن را قطع كردند و لحظه به لحظه درباره پيكر رو به موت شارون براي مخاطبان گزارش كردند! از طرفي اگر نخبگان و چهره هاي علمي غرب هم درصدد پژوهش در ابعاد هولوكاست برآيند، حضور آنان در جامعه و حتي حق زندگي شان هم مورد سانسور قرار مي گيرد. رئيس جمهور ايران در برابر اتهامات حقوق بشري به ايران نيز پيشنهاد ديگري داد تا ايران و غرب ، هياتهاي علمي و بي طرفي را براي بررسي وضعيت حقوق بشر در طرف مقابل اعزام كنند و نتيجه را آزادانه در معرض افكار عمومي جهان قرار دهند. اين پيشنهاد هم از يك گوش دولتمردان غرب وارد و از گوش ديگر خارج شده است ، گرچه برخلاف فهم آنان ، رسوب منطقي و مستدل آن در وجدان هاي آگاه جوامع غربي پايدار و موثر خواهد شد. ديروز هم دكتر احمدي نژاد در موضوع انرژي هسته اي ، از مخالفان حقوق كشورمان با استناد به ادعاهاي آنها مبني بر اقتصادي و مفيد نبودن انرژي اتمي در برابر انرژي هاي فسيلي پرسيد «اگر دستيابي به انرژي هسته اي چيز مطلوبي نيست ، پس چرا شما آن را در اختيار داريد و توسعه مي دهيد و اگر اقدام لازمي است ، چرا ملت ايران بايد از آن محروم باشد؟!»

3- بخوبي پيداست كه وجه ديگر گفتمان جديد نظام اسلامي ، پيوند با انديشه هاي آزاد و نخبگان غرب است.
خطاب رئيس جمهور ايران بارها افكار عمومي اين كشورها را به تفكر طلبيده است.
«دوري غرب از دين» را به عنوان سياستي صهيونيستي ناميده و از آنان مي پرسد «براستي چرا در حكومت هايي كه مدعي آزادي بيان هستند ، توهين به پيامبران الهي آزاد است اما تحقيق در مورد هولوكاست جرم است». از همين رو وي به جاي دولتها ، ملتهاي اروپا را خطاب قرار مي دهد كه «سرنوشت خود را به سرنوشت صهيونيسم گره نزنيد.» تور سانسور شديد غرب تاكنون گرچه پژواك سخنان رئيس جمهور كشورمان را محدود كرده ، اما توان جلوگيري كامل از آن را ندارد. براي جمهوري اسلامي اين فرصتي مهم است تا با بازشناسي ظرفيت ها و امكانات ، به جاي اين كه از كانال دولتها و رسانه هاي تحت كنترل آنها با افكار عمومي غرب سخن بگويد ، گفتماني مداوم را در همين روند با نخبگان و فرهيختگان غرب سازماندهي كند.

4- رئيس جمهور در مباحث هسته اي نيز ضمن بيان اين كه آنها «نمي خواهند ملت ايران از تكنولوژي برتر برخوردار باشد» به شرح همكاري هاي بي نظير ايران با آژانس پرداخت و در پيام صريحي به غرب و آژانس يادآور شد كه تغيير سياست ايران در همكاري با آژانس منتفي نيست و در جهت بهره گيري از انرژي صلح آميز هسته اي در چارچوب NPT ، چنانچه بخواهند حق ملت ايران را ضايع كنند ، بدانند كه «ملت ايران در سياست هاي خود تجديدنظر خواهد كرد.» از طرفي اعتماد و عدم اعتماد در روابط بين المللي هم نمي تواند يكجانبه باشد و لذا اگر غرب برخلاف مستندات آژانس و بازرسي ها ، مدعي است كه نمي تواند از عدم انحراف فعاليت هاي هسته اي كشورمان اطمينان قطعي حاصل كند، جمهوري اسلامي ايران هم وفق تجربه ارزنده اي كه در موارد متعدد دارد، نمي تواند اطمينان و تضمين براي وعده هاي آنها در زمينه تامين سوخت هسته اي و... متصور شود.

5- در موضوع تحريم احتمالي هم دكتر احمدي نژاد بصراحت يادآور شد كه ايران توانمندي كه بدون كمك ديگران به انرژي هسته اي و سلولهاي بنيادين و... دست يافته است ، به هر صنعت و توليدي كه بخواهد دست خواهد يافت.
اخيرا در پژوهشي كه شوراي روابط خارجي امريكا كرده بود و نيز در 9 راهكار پيشنهادي نئومحافظه كاران براي مهار ايران ، كارآمدي هرگونه تحريمي رد شده بود. چه نيك مناسبتي است تا در ايام خجسته پيروزي انقلاب جمله اي تاريخي از پير سفر كرده ملت حضرت امام خميني (ره) را مرور كنيم كه «تحريم ها ملت ما را مي سازد.»

-------------------------------------------

نويسنده : پرويز اسماعيلي

منبع: روزنامه جام جم 23/11/84

کد خبر 289455

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha