تعيين تكليف نيروهاي خارجي مهمترين چالش فراروي دولت عراق است/  اكنون عراق بايد نقش شايسته خود را در تقويت و تحكيم صلح وامنيت منطقه ايفا كند

منوچهر متكي وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران گفت: انتظار مي رود با تشكيل دولت دائمي و مردمي كه داراي روابط دوستانه با همسايگان بر اساس حسن همجواري،احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و پايبندي به تعهدات دو جانبه و بين المللي است، عراق بتواند نقش شايسته خود را در راستاي توسعه وپيشرفت مردم عراق و تقويت و تحكيم صلح و امنيت در منطقه ايفا كند.

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، متكي كه صبح امروز در كنفرانس تحولات عراق و چشم انداز امنيت منطقه اي سخن مي گفت، ضمن تقدر و تشكر از برگزار كنندگان اين همايش،ابعاد مختلف تحولات عراق را يكي ازمهمترين موضوعات سياست خارجي جمهوري اسلامي ، منطقه خاورميانه، جهان اسلام وعرب و جامعه جهاني  دانست واظهار داشت: تحولات جاري عراق و چگونگي  شكل گيري ساختار سياسي جديد اين كشور، نه تنها براي مردم عراق مهم و سرنوشت ساز است، بلكه موقعيت استراتژيك اين كشور درمنطقه حساس خاورميانه و خليج فارس، جايگاه برجسته آن درجهان اسلام و عرب، نقش تمدن ساز آن درتاريخ بشري و همچنين برخورداري اين كشور ازذخاير غني انرژي ،عراق را ازچنان جايگاه تاثير گذاري برخوردار نموده كه تحولات ساختاري جاري درآن توجه بسياري از كشورهاي همسايه، منطقه وجامعه جهاني را نيز به خود جلب كرده است.

وي افزود: ملت عراق و در پيشاپيش آنان، رهبران سياسي، فكري و مذهبي اين كشور با سپري نمودن موفقيت آميز فرآيند دشوار و پرپيچ و خم در دوره پس از سقوط صدام، به ويژه برگزاري دو انتخابات پارلماني و تدوين و تصويب قانون اساسي جديد عراق ، رشد وبالندگي سياسي خود را به نمايش گذاشته و گامهاي مهمي را در راه ايجاد عراقي نوين ومردم سالار برداشته اند.

متكي ادامه داد: رويكرد اكثريت مردم عراق در برگزيدن فهرستهاي انتخاباتي متعلق به گروههاي سياسي و شخصيتهاي مذهبي - مردمي و مستقل كه در جريان روند سياسي وانتخابات پارلماني اين كشور تبلور يافت، علاوه بر آنكه علاقمندي و پايبندي آنان به استقلال  سربلندي و باورهاي ديني خود واحترام و پيروي ايشان ازمرجعيت ديني و رهبران سياسي را به نمايش گذاشت، تلاش بيگانگان براي تشكيل حكومتي لائيك و وابسته در عراق را نيز ناكام نمود.

وزير خارجه ايران اظهار داشت: اگر چه عراقي ها تاكنون دستاوردهاي بزرگي را در راستاي ايجاد عراقي نوين كسب نموده و اينك در مراحل پاياني روند سياسي و دوران گذار به سر مي برند،  ليكن اين كشور تا رسيدن به شرايط مطلوب واستقرار كامل ،كماكان باموانع و چالشهاي مهمي دربخش سياسي و امنيتي مواجه است.

وي ادامه داد: در بخش سياسي نهايي شدن تشكيل دولت دائمي و شروع به كارمجمع ملي عراق كه به موجب قانون اساسي اين كشور، وظايف خطيري را در 4 سال آينده در زمينه هايي چون تكميل نهادهاي حكومتي ، اصلاح قانون اساسي ، مبحث فدراليسم و تعيين تكليف حضور نيروهاي خارجي در عراق بر عهده خواهند داشت،مهمترين چالشي است كه ازحدود 4 ماه قبل يعني از زمان برگزاري موفقيت آميز انتخابات پارلماني تاكنون ، پيش روي اين كشور مي باشد.

متكي افزود: مانع تراشي ها واعمال نفوذ آمريكا وانگليس و همچنين زياده خواهي برخي گروهها و جريانات عراقي ديگر، موجب بروز اختلال وتوقف چندماهه درروند سياسي اين كشور گرديد؛ توقفي كه درصورت استمرار ميتوانست دستاوردهاي ارزشمند ملت عراق در روند سياسي وهمچنين ثبات،امنيت  و يكپارچگي اين كشور و به تبع آن ،آرامش و امنيت منطقه را در معرض تهديد جدي قرار دهد كه خوشبختانه باهوشياري ، گذشت وتلاش گروهها  و رهبران سياسي و مذهبي اين كشور و توافق آنها در خصوص مناصب مهم حكومتي تحول مهمي طي هفته جاري حاصل شده است وما اميدوايم اين امر سراغازي براي تشكيل يك دولت منتخب ، فراگير و كار آمد و برقراري ثبات و امنيتي پايدار در اين كشور باشد.

وزير خارجه ايران تصريح كرد: تداوم موج خشنوت و نا امني واستمرار اقدامات تروريستي در عراق ، مهمترين چالش اين كشور در بخش امنيتي به شمار مي رود زيرا صرفنظر از برخي مقاطع زماني خاص مثل ايام برگزاري انتخابات پارلماني و همه پرسي قانون اساسي كه به دليل  به كارگيري گسترده نيروهاي خارجي و بسيج همه امكانات دولتي و شبه نظاميان عراقي ، امنيت به شكلي مطلوب درعراق برقرار گرديد، در ساير اوقات، موچ خشونتها ونا آراميها در طول سه سالي كه از اشغال اين كشور مي گذرد با شدت و ضعف متفاوت ادامه داشته است.

متكي گفت: درشرايطي كه مردم عراق پس از دهها سال سركوب و شكنجه توسط رژيم بعثي،آگاهانه درراه رسيدن به عراق امن، آزاد و مستقل گام بر ميدارند، بازماندگان رژيم بعثي و توطئه گران داخلي وخارجي اين كشور سعي دارند با دامن زدن به نا امني و خشونت و كشتار مردم بيگناه و انجام اقدامات تروريستي و انفجاري عليه اهداف انساني، منابع اقتصادي واماكن مذهبي و مساجد اين كشور ، اين ملت را ازادامه مسيرخويش باز دارند.

تعرض به ساحت مقدس حرمين امامين عسگريين (ع) وانفجار هولناك سامرا كه در سايه حضور نيروهاي بيگانه در عراق و به دست بدخواهان و دشمنان مردم مسلمان اين كشور به وقوع پيوست و عراق راتا مرز يك بحران تمام عيار داخلي  بين شيعه وسني پيش برد ،نقطه اوج روند مستمر نا امني در عراق به شمار ميرود كه البته به دليل رهبري مدبرانه مرجعيت شيعه و هوشياري رهبران سياسي عراق ،دامنه اين بحران تاحدود زيادي كنترل شده است؛ اگر چه هنوز هم نگرانيهايي دراين زمينه وجود دارد.

وي ادامه داد: كشور عراق عليرغم برخورداري ازجايگاهي برجسته در جهان اسلام و موقعيتي استراتژيك درسطح منطقه ، متاسفانه دربخش عمده اي ازتاريخ پس ازاستقلال خود و به دليل برخورداري از يك رژيم ديكتاتوري وتوسعه طلب ، نه تنها ظلم و ستم فراواني را در حق ملت خويش روا داشته است، بلكه همواره عامل مهم نا امني و بي ثباتي و جنگ افزاري عليه كشورهاي همسايه وهمچنين زمينه ساز حضور گسترده  نيروهاي بيگانه درسطح منطقه بوده  اما امروزه به حول وقوه الهي و درسايه تكميل روند سياسي جاري درعراق ، انتظار ميرود با تشكيل يك دولت دائمي و برخواسته ازاراده مردم اين كشور كه داراي روابط دوستانه با همسايگان بر اساس اصولي  چون حسن همجواري ،احترام متقابل ، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و پايبندي به تعهدات دو جانبه و بين المللي باشد، اين كشور بتواند نقش شايسته خود را در راستاي توسعه وپيشرفت مردم عراق وهمچنين تقويت و تحكيم صلح وامنيت در منطقه ايفانمايد.

وي اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران بعنوان همسايه عراق بامرزهاي طولاني مشترك بين دو كشور و روابط ديرنيه تاريخي ،ديني وفرهنگي وعواطف عميق انساني بين دو ملت از آغاز روند سياسي دراين كشور با به رسميت شناختن گامهاي مهمي چون تشكيل شوراي حكومتي ، برگزاري انتخابات پارلماني ، همه پرسي قانون اساسي و تشكيل مجمع ملي ودو دولت موقت وانتقالي ازروند شكل گيري عراقي مستقل ،  آزاد وآباد حمايت نموده است.

جمهوري اسلامي ايران معتقد است احترام به خواست واراده ملت عراق و پذيرش نتايج انتخابات ،به رسميت شناختن حقوق اكثريت همراه با رعايت حقوق اقليتها و تلاش براي تشكيل دولتي فراگير مبتني برآرا انتخاباتي و براساس مشاركت ، گفتگو و مفاهمه ميان گروهها و نمايندگان جوامع مختلف شيعه وسني ، كرد و عرب و ساير طوايف و اقوام واقليتهاي عراقي ، تنها راه برون رفت از شرايط بغرنج و دشوار كنوني است.

متكي ادامه داد: از اين رو ماهمواره با حمايت ازوحدت ملي وتماميت ارضي عراق و تاكيد بر عدم مداخله بيگانگان درامور داخلي اين كشور وضرورت تسريع درتشكيل دولت جديد از هر گونه تلاشي درراستاي تكميل روند سياسي و وتشكيل هر چه سريعتر دولت دائمي براساس خواست واراده ملت عراق حمايت به عمل آورده ايم.

به اعتقاد ماعملكرد نادرست و رويكردهاي ناصواب امنيتي نيروهاي خارجي در عراق ،نه تنها كمكي به بهبود اوضاع امنيتي و برقراري ثبات و آرامش دراين كشور ننموده است ،بلكه تداوم حضور اين نيروها، اوضاع موجود را پيچيده تر كرده و زمينه هاي لازم براي جذب گروههاي تروريستي به اين كشور وهمچنين تشديد منازعات فرقه اي ودر نتيجه گسترش موج نا امني ،بي ثباتي وخشونت درعراق را فراهم آورده است.

ازاين رو جمهوري اسلامي ايران معتقد است بايستي باتسريع درروند شكل گيري نهادهاي نظامي ،امنيتي وانتظامي عراق وكمك به تجهيز وافزايش كار امدي اين نيروها وانتقال امورامنيتي به انها بسترهاي مناسب فراهم شود تا نيروهاي بيگانه درحداقل زمان ممكن اين كشور را ترك نمايند.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران همواره آمادگي خودراجهت كمك به دولت و ملت عراق دربرقراري امنيت از طريق ارائه كمكهاي آموزشي وارسال تجهيزات موردنياز پليس و نيروهاي امنيتي اين كشور اعلام و با امضا يادداشت تفاهم همكاريهاي امنيتي ،تشكيل كميته همكاري دوجانبه  وتشديد كنترلهاي مرزي بين دو كشور جهت جلوگيري از رخنه عوامل تروريستي ، اقدامات مهمي را دراين راستا به عمل آورده است.

ما درعين حمايت از روند سياسي درعراق، باسياست يك جانبه گرايي آمريكا دراين كشور مخالفت كرده ايم ودراين راستا ، رويكرد افزايش نقش سازمان ملل و جامعه جهاني درروند دولت سازي وبازسازي اين كشور و برگزاري اجلاسهاي منطقه اي همچون اجلاس وزراي خارجه ونشستهاي وزراي كشور همسايه عراق و همچنين شركت فعال دراجلاسهاي بين المللي پيرامون عراق را انتخاب نموده ايم . درهمين رابطه ،درنظرداريم بعد ازتشكيل دولت دائمي دراين كشور ،نشست بعدي وزاري خارجه همسايه عراق را باهدف بررسي آخرين وضعيت اين كشور واعلام موضع مشترك كشورهاي مذكور در قبال روندسياسي درعراق در تهران برگزار نماييم.

متكي اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران در راستاي سياست اصولي خود درحمايت همه جانبه از ملت عراق، تاكنون ازهيچ تلاشي براي كمك در زمنيه هاي اقتصادي وبازسازي اين كشور دريغ ننموده و دراين رابطه بامشاركت در بازسازي اقتصادي ، ارائه كمكهاي مردمي وانساندوستانه و تامين نيازمنديهاي ضروري اين كشور همچون برق، سوخت و موادغذايي، سعي كرده تا دراين شرايط سخت در كنار مردم عراق باشد.

وي افزود: تاسيس كميسيون عالي مشترك همكاريهاي جمهوري اسلامي ايران و عراق و تشكيل پنج كميته كاري درزمينه هاي سيايس ، امنيت مرزي، تبادل اطلاعات ، همكاري  اقتصادي وبازسازي درهمين چارچوب ، سفرهاي متعدد هياتهاي متقابل سياسي و اقتصادي دو كشور ، امضاي چندين يادداشت تفاهم وسندهمكاري در زمينه هاي اقتصادي ، برق رساني ، كنسولي ،تبادل زائر و برقراري خط هوايي درمسيرتهران وبغداد همگي حكايت از اراده دو كشور ويژه جمهوري اسلامي ايران براي توسعه روابط وهمكاريها با عراق دارد.

متكي تصريح كرد: موافقت كشورمان با درخواست عراق براي احداث دو خط لوله نفتي بين بصره و آبادان و اتصال شبكه راه آهن دو كشور و ترانزيت كالا از طريق خاك ايران به عراق اعلام آمادگي جمهوري اسلامي ايران جهت اختصاص يك ميليارد دلاراعتبار براي كار باعراق.

کد خبر 316152

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 3 =