ناهمخواني حوزه علوم انساني ايران با معيارهاي ISI و ضرورت وجود نظامي بومي

خبرگزاري مهر - حوزه و دانشگاه : جلسه شوراي علمي و مشورتي دبيرخانه هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره به بررسي موقعيت كنوني مقالات علوم انساني در مجلات داراي تائيديه ISI اختصاص يافت. در اين جلسه خلاصه اي از نتايج مطالعات صورت گرفته بر روي موقعيت كنوني علوم انساني در شبكه ISI ارائه شد.

وجود نظامي بومي براي نمايه سازي اسناد علوم انساني ضروري است

دبير هيأت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي گفت: ISI به تنهايي نمي تواند تابلوي دقيقي از رشد علمي ايران را در عرصه علوم انساني ترسيم كند چرا كه بسياري از توليدات علمي ارزشمند بخش سنتي حوزه علوم انساني ايران به لحاظ معرفتي در ISI نمايه نمي شود و وجود يك سيستم بومي كارآمد در ارتباط با ارزيابي كمي و كيفي رشد علمي در اين عرصه ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، حجت الاسلام "رضا غلامي" روز گذشته در جلسه شوراي علمي و مشورتي هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي در پژوهشكده فرهنگ و انديشه با بيان اين مطلب افزود: ميزان اطلاع رساني درباره مزيت ها و نحوه انتشار مقاله در مجلات داراي تائيديه ISI كافي نيست و بايد وزارت علوم در اين زمينه تلاش جدي تري داشته باشد و براي افزايش رغبت و انگيزه دانشمندان ايراني در حوزه علوم انساني براي تعاطي و تضارب آراء با دانشمندان جهان كار فرهنگي جدي صورت گيرد و برخي بدبيني ها نيز رفع شود.

وي خاطرنشان كرد: اين اعتقاد وجود دارد كه بايد دانشمندان و محققان علوم انساني جهت حضور در مجامع علمي بين المللي مورد مساعدت قرار گيرند و برخي موانع و مشكلات در اين عرصه با كمك دولت مرتفع شود كه البته روش شناسي و فلسفه علم داراي نقش كليدي در زمينه گسترش تعاملات علمي ميان دانشمندان ايراني و غيرايراني دارد چراكه چارچوب ها و پيش فرض هاي علمي در برخي رشته هاي علوم انساني متفاوت است.

جايگاه كرسي هاي نظريه پردازي در آئين نامه ارتقاء اساتيد روشن شود

حجت الاسلام رضا غلامي با تأكيد بر اصلاح آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي گفت: بايد آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي در يك فرآيند صحيح و همراه با همفكري اهالي علوم انساني بتواند زمينه نوآوري علمي در اين عرصه را ايجاد كند و اتخاذ هر گونه سياستي كه به كمي و سطحي شدن محصولات علمي كمك كند، پرهيز شود.

وي افزود: كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره يك مسير روشمند و دقيق براي ارزيابي كيفي نوآوري هاي علمي محققان در حوزه علوم انساني است و بايد جايگاه مناسبي در ساختار كلان مقررات وزارت علوم و آئين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي پيدا كند.

دبيرهيأت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي اظهار داشت: دبيرخانه هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره آماده همكاري با وزارت علوم در جهت تعيين معيارهاي اولويت و شاخص هاي ارزيابي كمي و كيفي علوم انساني است.

تنها 3/2 درصد اسناد علمي ايران مربوط به علوم انساني است 

عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس گفت: تعداد اسناد بخش هاي مختلف حوزه علوم انساني ايران در بانك اطلاعاتي ISI از تناسب برخوردار نيست و صرفا 3/2 درصد اسناد ايران مربوط به علوم انساني است ولي در كشورهايي مانند آمريكا و انگليس 1/27 درصد اسناد در حوزه علوم انساني قرار دارد. 

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "اكبر حيدري" - عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در جلسه شوراي علمي و مشورتي دبيرخانه هيأت حمايت از كرسي ها با بيان اين مطلب افزود: عدم آشنايي بيشتر اساتيد با زبان انگليسي به اندازه كافي، فقدان مجلاتي در حوزه علوم انساني كه در ISI ثبت شده باشد و ضعف در آيين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي از جمله دلايل عدم رشد در چاپ و نمايه شدن مقالات حوزه علوم انساني در كشور است.

حوزه علوم انساني ايران با معيارهاي ISI همخواني چنداني ندارد

وي متذكر شد: با وجود اينكه حوزه علوم انساني ايران با معيارهاي ISI داراي همخواني چنداني نيست وليكن حضور در اين بانك ضروري است چرا كه با حضور در اين بانك مي توان به شائبه هايي كه ممكن است براي ايران اسلامي به وجود آورند پاسخگو بود.

مجله علمي پژوهشي  نبايد سيستم ارتزاقي ارتقائي داشته باشد

استاد دانشگاه تربيت مدرس در بيان شاخصه هاي لازم براي علم سنجي عنوان كرد: براي آنكه يك مجله علمي پژوهشي بتواند وجهه جهاني پيدا كند نبايد سيستم ارتزاقي ارتقائي داشته باشد و چاپ مقاله نمي تواند به عنوان يك معيار صرف در سنجش مدنظر قرار گيرد و بايد ميزان تاثيرگذاري آن نيز لحاظ شود. علم براي آنكه جهاني شود بايد در مرزهاي دانش حركت كرده و ايجاد فرصت شغلي پايدار كند.

در شرايط فعلي مراكز تحقيقاتي فقط مقاله مي نويسند

وي افزود: هسته علم سنجي وزارت علوم در سال 2001 به اين نتيجه رسيد كه الگوي تحقيقاتي كشور مطابقت خود را با ساختار تحقيقاتي كل جهان از دست داده است و علت اين تغيير ساختار را مي توان در غير تخصصي بودن مراكز تحقيقاتي دانست.

نگارنده مقاله علم سنجي اظهار داشت: آنچه كه اتفاق افتاده ايجاد شعبه دانشگاه هايي به نام مراكز تحقيقاتي است كه به جاي حل مشكلات كشور به پذيرش دانشجو و فارغ التحصيل كردن آنها همت مي كند. تعداد ثبت اختراع مراكز تحقيقاتي كشورهاي صنعتي با مراكز تحقيقاتي ايران گوياي شرايط فعلي مراكز تحقيقاتي است كه فقط مقاله مي نويسند.   

دكتر اكبر حيدري با اشاره به رويكرد معاونت پژوهشي سابق وزارت علوم گفت: دكتر منصوري در زمان مسئوليت خود در وزارت علوم اظهار كرد كه اگر روند تعداد مقالات به ترتيب آن روز حفظ شود ايران به كشورهاي صنعتي مي رسد. نقدي بر گفته وي در يك رسانه درج شد و در آن بيان شده بود كه رسيدن به توليد علمي كشورهاي صنعتي به معناي اقتصادي شدن توليدات علمي است و زياد شدن تعداد مقالات علمي در حالي كه مقالات علمي بنيادي - به جز رشته هاي پزشكي و علوم اجتماعي - مصرف داخلي نداشته باشد نشانه اي از صنعتي شدن را در خود ندارد.

عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس با نقد بر آيين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي، اظهار داشت: اگر قرار است كه دستيابي به چشم انداز 20 ساله صورت گيرد بايد در آيين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي تجديد نظر صورت گيرد چراكه روح تحرك در اعضاي هيات علمي ايجاد نمي كند.

آنچه كه بايد تغيير كند تفكر حاكم بر جامعه علمي از نگارش مقاله است

دكتر "زلفي گل" - قائم مقام معاون اول رئيس جمهوري در امر نخبگان در ادامه اين نشست گفت: تا زماني كه هدف نويسندگان مقالات اين باشد كه ارتقاء پيدا كنند و استاديار و دانشيار شوند و اهميت عرضه علم به جامعه علمي داخلي و بين المللي در رده هاي بعد قرار گيرد وجود يا فقدان ISI بومي فرقي نمي كند. آنچه كه بايد تغيير كند تفكر حاكم بر جامعه علمي از نگارش مقاله است.    

فرايند خاص توليد علم در حوزه هاي علميه نا ديده گرفته شده است

حجت الاسلام علي اكبر رشاد - عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به تلاش هاي حوزه هاي علميه براي توليد علمي در نظر نگرفتن اين تلاش ها در آمارهاي كشور را يك معضل خواند و افزود : شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال هاي اخير همواره اين اشكال را به گزارش هاي ملي وارد كرده است و تصور مي شود يكي از دلايل عمده در غفلت مسئولان امر، نا آشنايي اغلب آنها با فرايند خاص توليد علم در حوزه ها است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، حجت الاسلام رشاد روز گذشته در جلسه شوراي علمي و مشورتي هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي در پژوهشكده فرهنگ و انديشه افزود: از برخي از اساتيد برجسته حوزه مانند آيت الله جوادي آملي نبايد انتظار داشت تا لزوما با زبان انگليسي آشنايي داشته باشند تا خود نسبت به معرفي نتايج علمي خود مبادرت كنند بلكه برعكس بايد با ايجاد تشكلي خاص نسبت به ترجمه و عرضه اين نتايج در قالب ها و فرهنگ رايج بين المللي  اقدام كرد.

سيستم آموزشي حوزه در حال آسيب و لغزش به سمت سيستم دانشگاهي است

وي با بيان اينكه ايران در حوزه دانش هاي جديد ديني در تراز كشورهاي جهان است، افزود: زير پوسته تفكر ديني ما جريان بالنده و پرشتابي در حال پيشروي است و حوزه ما در راستاي توليد علم در حال پوست اندازي است. متاسفانه سيستم آموزشي حوزه در حال آسيب ديدن است و در حال لغزش به سمت سيستم دانشگاهي قرار دارد.

رشاد با بيان اينكه ISI اسلامي و ايراني بايد راه اندازي شود، اضافه كرد: ISI را بايد صرفا به عنوان يكي از شاخصه ها حفظ كرد ولي بايد دانست كه تنها شاخص نيست. كرسي هاي نظريه پردازي روش خوبي براي آن است كه ادعاها را در مقام ارزيابي قرار دهيم. اين كرسي شامل 16 عضو برجسته از نخبگان و عناصر موثر كشور است كه مورد تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفته است.

وي در ادامه بر ضرورت منظور كردن اين كرسي ها در ارتقاء علوم انساني و سنجش كيفي نوآوري هاي علمي در اين عرصه تاكيد كرد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي شاخص هاي كمي و كيفي سنجش علم در علوم انساني را ضعيف خواند و تاكيد كرد : بايد وزارت علوم در استمرار تلاش هاي خود، ضمن همفكري نزديك با محققان و اساتيد حوزه و دانشگاه به شاخص هاي واقعي و دقيق براي داوري درباره نوآوري هاي علمي دست پيدا كند.

نظام نمايه سازي استنادي مجلات فارسي زبان راه اندازي مي شود

مديركل امور پژوهشي وزارت علوم گفت: از 6 ماه گذشته بحث ايجاد نظام ISI ايراني به طور جدي در معاونت پژوهشي وزارت علوم پيگيري مي شود تا در قالب آن مقالات و مجلات فارسي زبان همراه با تعداد استنادات و ارجاعاتشان در اين نظام نمايه سازي شوند.

به گزرش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "بهزاد سلطاني" روز گذشته در جلسه شوراي علمي و مشورتي هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي در پژوهشكده فرهنگ و انديشه با اشاره به اينكه تعارض افكار مبناي توليد علم است افزود: مي توان در ايران مجله درست كرد و آن را در ISI نمايه كرد كه در اين صورت داوري آن با خود ايران خواهد بود كه اين حركت براي حوزه علوم انساني كشور بسيار مفيد خواهد بود.

وي از راه اندازي نظام نمايه سازي استنادي مجلات فارسي زبان در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: كتابخانه دانشگاه شيراز از سال 79 تا كنون تمامي مجلات را وارد بانك كرده و مي توان تعداد ارجاعات را از اين كتابخانه به دست آورد كه راه اندازي نظام نمايه سازي استنادي مجلات فارسي زبان براي هيأت مميزه دانشگاه ها كاربرد داشته باشد. 

آئين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي بازنگري مي شود

مديركل امور پژوهشي وزارت علوم آئين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي را داراي مشكلاتي دانست و گفت: اين آيين نامه در دست بررسي است.

وي تاكيد كرد: آيين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي به مطالعه زيادي نياز دارد كه در راستاي اصلاح آن از نظريات انديشمندان استفاده مي شود.

کد خبر 329249

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha