عملكرد مجلس هفتم از منظر صاحبنظران: نمايندگان مجلس در تصويب قوانين دقت لازم را ندارند/ جامعه به زودي بركات مصوبات مجلس هفتم را مشاهده مي كند

خبرگزاري"مهر"- گروه سياسي: فرا رسيدن هفتم خرداد سالروز افتتاح مجلس هفتم بهانه اي شد تا صاحبنظران به ارزيابي دولت در دو بعد قانونگذاري و نظارت بپردازند. برخي صاحبنظران معتقدند نمايندگان مجلس در تصويب قوانين دقت لازم را ندارند و برخي بر اين باورند مجلس هفتم عليرغم همسويي با دولت نهم، نقاد و مستقل و كارشناسي شده عمل مي كند.

جامعه به زودي بركات مصوبات مجلس هفتم را مشاهده مي كند
حفظ استقلال در كنار تعامل سازنده مهمترين ويژگي مجلس هفتم است

عضو هيات رئيسه مجلس تاكيد كرد:عليرغم اينكه مجلس و دولت با هم همسو و هماهنگ هستند، مجلس هفتم نقاد و مستقل و كارشناسي شده فعاليت مي كند.

حميد رضا حاجي بابايي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، درخصوص عملكرد مجلس هفتم در طي دو سال گذشته اظهار داشت: مجلس هفتم داراي ويژگي هايي است كه يكي از آنها ديدگاه مجلس نسبت به  اقتصاد است. در طول دو سال گذشته سمت و سوي مجلس به سوي اقتصاد عدالت محور بوده و طرح ها و لوايحي كه در مجلس به تصويب رسانده ايم بيانگر همين نكته است.

وي با بيان اينكه  درطول دوسال گذشته حدود 538 طرح و لايحه در مجلس ارائه شده است، افزود: از مجموع كل طرح ها و لوايح حدود 228 طرح و 310 لايحه داشته ايم كه  از مجموع اين رقم  43  طرح و 106 لايحه مصوب شده و براي اجرا به دولت ابلاغ شده است .

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر اقتصادي بودن اكثر مصوبات مجلس، گفت:. در مجموع در 2 سال گذشته حدود 238 طرح و لايحه شامل 90 طرح و 148 لايحه در مجلس مورد بررسي قرار گرفته كه اين نشانه فعال بودن مجلس هفتم است.

وي با بيان اينكه اولين طرحي كه در مجلس هفتم مصوب شد طرح نظام هماهنگ پرداخت بود، تصريح كرد: در اين مدت با موضع گيري هاي اقتصادي دولت درخصوص دفترچه هاي خدمات درماني روستاها، افزايش صدرصد بودجه عمراني استانها و همچنين ترميم حقوق بازنشستگان، يك مسير عدالتخواهانه را در مجلس هفتم شاهد هستيم .

حاجي بابايي با اشاره به مصوبات مجلس در زمينه ازدواج حوانان و طرح مد و لباس و موارد مشابه آن نيز تاكيد كرد: در زمينه فرهنگي، مجلس  هفتم يك نگاه كارشناسي  و فرهنگي به مسائل دارد.

عضو هيات رئيسه مجلس افزود: عليرغم  اينكه مجلس و دولت با هم همسو و هماهنگ هستند، درخصوص  مسائل سياسي، مجلس هفتم به عنوان مجلس نقاد و مستقل كه كار كارشناسي انجام مي دهد كار خود را شروع كرد. در جايگاه نظارت نيز مجلس نسبت به دوره هاي گذشته در ابعاد گوناگون سئوال، تحقيق و تفحص و تذكر نقش برجسته اي را ايفا كرده است .

حاجي بابايي با بيان اينكه حدود 36 درخواست تحقيق و تفحص در طول دو سال گذشته به مجلس ارائه شده است، اظهارداشت: تعدادي از اين تحقيق و تفحص ها در حال انجام است و تعدادي از آنها مسترد شده است كه  طرحهاي تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزي، سوء مديريت و حيف و ميل از از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، تصادف تانكر سوخت با خودرو هاي متلاشي شده بم زاهدان، نحوه واگذاري زمين و مسكن در تهران و مراكز استانها به افراد حقيقي و حقوقي از سال 76  تا كنون، كم و كيف وجوه دريافتي از دانش آموزان در وزارت آموزش و پرورش،عملكرد قوه قضائيه،نحوه برگزاري آزمونهاي سراسري دانشگاهها، وضعيت آموزشي و پژوهشي دانشگاهها، سازمان ملي جوانان، مركز مشاركت امور زنان، عملكرد شركت مخابرات ،عملكرد سازمان تربيت بدني، دفتر مناطق محروم رياست جمهوري و سقوط هواپيماي سي 130 ، از جمله طرح هايي است كه در حال انجام است و اين حاكي از عملكرد قدرتمند مجلس در بحث  نظارت است.

نماينده همدان تعامل قواي مجريه و قضائيه با مجلس هفتم را مطلوب ارزيابي  و خاطرنشان كرد: البته قطعا خدشه هايي هم در اين مورد وجود دارد كه بايد تلاش كنيم كه اين موارد هم برطرف شود. نمونه بارز اين تعامل مثبت جلسه شب گذشته هيات رئيسه و و هيات دولت بود كه روساي كميسيونها هم در اين جلسه شركت داشتند و در اين نشست بر تعامل بيشتر دولت و مجلس تاكيد شد.

حاجي بابايي  كل تذكرات مكتوب ارائه شده توسط نمايندگان در دوره 2 ساله مجلس را 4908 فقره خواند و گفت:  تعداد 889 سوال از وزرا  توسط نمانيدگان ارائه شده كه  در حال حاضر تعداد 114 سوال در كميسيون در حال بررسي است و 67 سوال براي طرح درصحن علني آماده است . تعداد 53 سئوال نيز در صحن علني مطرح شده است و تعداد سوال هاي در حال بررسي در كميسيونهاي تخصصي 33 عنوان است. همچنين  تعداد سئوالهاي بايگاني شده 677 فقره است كه در مجموع  اين آمار بيانگر عملكرد گسترده مجلس در بحث نظارت است.

اين عضو هيات رئيسه درخصوص تعداد زياد تذكرات مكتوب نمايندگان و بي پاسخ ماندن آن از سوي مسئولان اجرايي، تصريح كرد:  تذكرات در آيين نامه مجلس مستلزم پاسخ وزير نيست اما در عين حال وزراء به تذكرات پاسخ مس دهند.در غير اينصورت  تذكرات مطرح شده  از طريق رئيس مجلس و اعضاي هئيت رئيسه پيگيري خواهد شد.

مجلس هفتم ضعيف عمل كرده است
نمايندگان مجلس در تصويب قوانين دقت لازم را ندارند

احمد شيرزاد عضو حزب مشاركت، تازه كار بودن نمايندگان مجلس هفتم را از دلايل ضعف و نا كار آمدي اين مجلس در تصويب برخي ازقوانين در دو سال گذشته عنوان كرد.

شيرزاد در گفت گو با خبرنگارسياسي "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: در انتخابات مجلس هفتم اشخاصي بر سر كار آمدند كه متاسفانه تا آن زمان هيچگونه كار اجراي نداشته اند كه همين امر عملكرد ضعيف اعضاي اين مجلس در دو سال گذشته را به خوبي نشان مي دهد.

نماينده مردم اصفهان در مجلس ششم افزود: تصويب برخي از لوايح و طرح ها توسط نمايندگان تازه كارمجلس هفتم  همچون" استخدام معلمان حق التدريس" را مي توان از نمونه هاي بارزعملكرد ضعيف مجلس هفتم برشمرد.

اين فعال سياسي تصريح كرد : اعضاي مجلس هفتم بايد بدانند اگر بخواهند به روند تصويب قوانيني همچون استخدام معلمان حق التدريس ادامه دهند، دولت را در آينده با چالش هاي جدي روبر خواهند كرد.

شيرزاد در پايان ابراز اميدواري كرد كه نمايندگان مجلس هفتم در آينده در تصويب لوايح و طرح ها دقت بيشتري داسته باشند تا عملكرد مجلس هفتم در آينده نسبت به گذشته بهتر شود.   

نمايندگان هيجاني و احساسي قانونگذاري مي كنند
مجلس فاقد پشتوانه حزبي است


دبيركل مجمع نمايندگان ادوار، مجلس هفتم را فاقد پشتوانه حزبي دانست و گفت: به دليل آنكه نمايندگان بدون پشتوانه حزبي وارد نهاد قانونگذاري مي شوند بيشتر هيجاني و احساسي قانونگذاري مي كنند.

يدالله اسلامي در سالروز آغاز به كار مجلس هفتم در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب اظهار داشت: با توجه به اينكه پيش زمينه شكل گيري پارلمان در جهان، گذراندن مهارت هاي لازم با ورود افراد در حزب است، كشور ما فاقد عنصر پشتيباني پارلماني توسط احزاب است.

وي مصوبات مجلس هفتم را داراي نوسانات بسيار شديد توصيف كرد و گفت: در شرايط  كنوني مجلس هيجاني و احساسي تصميم مي گيرد،  و جاي پشتوانه محكم حزبي و كار كارشناسي در مجلس خالي است

اين نماينده سابق مجلس عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات مجلس را نيزموثر دانست و آن را زمينه ساز رقابتي ناسالم در بين كانديداها توصيف كرد و  مدعي شد كه افرادي كه داراي سليقه هاي حزبي هستند، توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت مي شوند.

بركات مصوبات مجلس هفتم به زودي نمايان مي شود
نقد در كنار تعامل سازنده از شاخصه هاي مجلس هفتم است

سردبير روزنامه رسالت گفت: تعامل مجلس شوراي اسلامي با دولت نهم در عين اينكه با نقدي جدي و درون گفتماني همراه است اما در مجموع مثبت ارزيابي مي شود.

محمد كاظم انبارلوئي در آستانه سالگرد تشكيل مجلس هفتم در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي در ايجاد وفاق و اتحاد ملي با كنترل نطق ها و داشتن رويكردي مثبت به مباحث مختلف گام هاي مثبتي برداشته است.

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه، تعامل نهاد قانونگذاري با دولت و قوه قضائيه را نمايشي از همگرايي مسئولين سه قوه دانست و افزود: مجلس در ارتباط  با دولت نهم نيز علي رغم همكاري و تعامل سازنده، تاكنون به نقد جدي هم پرداخته است.

وي يكي ديگر از دستاوردهاي مجلس هفتم در دو سال گذشته را تعامل سازنده با دو دولت خاتمي و احمدي نژاد برشمرد و گام هاي مجلس در بعد نظارت، سوال و استيضاح را نيز قابل ملاحظه عنوان كرد.

سردبير روزنامه رسالت با بيان اينكه مجلس هفتم در بحث نظارت و قانونگذاري توفيقات بسياري داشته است، گفت: آثار و بركات اين اقدامات به زودي در صحنه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي نمود پيدا خواهد كرد.

انبارلوئي در پايان دقت عمل ديوان محاسبات مجلس هفتم در ارائه تفريغ بودجه را برگ زريني در تاريخ محاسبات كشور اعلام كرد كه قرار است اين گزارش به زودي در صحن علني مجلس قرائت شود.

مجلس هفتم از برنامه ريزي هاي بنيادين غفلت كرده است
تمام تلاش مجلس تعامل و همسو شدن با دولت نهم است

هادي قابل عضو شوراي مركزي حزب مشاركت معتقد است مجلس هفتم در دوسال گذشته تمام تلاش خود را بر آن داشت تا بتواند درراستاي تعامل و همسو شدن با دولت نهم گام بر دارد كه همين موضوع موجب شده است اين مجلس نتواند به فعاليت اصلي خود كه قانونگذاري و نظارت است، بپردازد .

قابل در گفت وگو با خبرنگار سياسي"مهر"، با بيان اينكه در دو سال گذشته مجلس هفتم، نتوانست در راستاي فعاليت هاي زيربنايي فعاليت كند كه اين امردر آينده ممكن است كشوررا با بحران روبرو كند، اظهار داشت: غفلت از برنامه ريزي هاي بنيادين فرهنگي و اقتصادي را مي توان از ديگركاستي ها و كم كاري هاي مجلس هفتم در دو سال گذشته عنوان كرد.

اين فعال سياسي  در ادامه گفت وگو ي خود با اشاره به اينكه كشوردر حال گذر از شرايط خاص و رسيدن به دموكراسي واقعي قرار گرفته است، گفت: ما در دو سال گذشته شاهد بوده ايم كه مجلس هفتم كمتر تلاشي را براي فراهم شدن بستري مناسب در جهت رسيدن به يك دمكراسي واقعي در كشور برداشته است.

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت توقف لايحه جرم سياسي در مجلس هفتم را يكي ديگر از نواقص و كم كارهاي اين مجلس خواند.

هادي قابل در پايان فراهم كردن بستر مناسب از سوي مجلس هفتم براي پيروز شدن طيف ديگر اصو لگرايان در انتخابات رياست جمهوري را از گام هاي مثبت نمايندگان مجلس هفتم عنوان كرد.

کد خبر 333332

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha