پرونده طهماسبي در دولت نهم

به درخواست خبرگزاري "مهر"، وزير صنايع و معادن گزارش عملكرد يكساله خود در بخش صنعت و معدن را به اين خبرگزاري تقديم كرد. بدين ترتيب، عملكرد بخش صنعت معدن شامل توليد، صادرات، سرمايه گذاري، حساب ذخيره ارزي، تسهيلات اعتباري خارجي ( فاينانس)، سرمايه گذاري خارجي و... از آغاز فعاليت دولت نهم تاكنون منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، درذيل خلاصه اي از اهم فعاليت‌هاي بخش صنعت و معدن در قالب محورهاي اساسي و شاخص‌هاي كمي و كيفي از شهريور ماه 84 تا مرداد ماه 1385 شامل توليد، صادرات، سرمايه گذاري، حساب ذخيره ارزي، تسهيلات اعتباري خارجي ( فاينانس)، سرمايه گذاري خارجي، فعاليت هاي پژوهشي، خدماتي و مهندسي، استاندارد و تحقيقات، توسعه اشتغال، تدوين اسناد ملي توسعه، زيرساخت ها، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، بانك صنعت و معدن و مركز امورصنايع نوين منتشر مي‌شود.

توليد  

در دوره مورد بررسي توليدات مهم صنعتي و معدني كشور كه نقش اساسي در ارزش افزوده بخش دارند به شرح زير با مقايسه مدت مشابه ارائه گرديده است.

صادرات

در دوره مورد بررسي ارزش صادرات كالاهاي صنعتي و معدني كشور به ميزان9683ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 85 درصد افزايش نشان مي دهد كه 5/76 درصد از كل صادرات غير نفتي را شامل مي گردد.

سرمايه گذاري

بررسي سرمايه گذاري طي دوره زماني از شهريور ماه 84 تا مرداد 1385  مويد روند رو به رشد اين شاخص مهم اقتصادي است بطوريكه :

دراين مدت تعداد 38438 فقره جواز تاسيس با پيش بيني سرمايه گذاري حدود2/896 هزار ميلياردريال و اشتغال 1058 هزارنفر صادر گرديد.

تا پايان تيرماه 1385 بيش از 15هزار واحد صنعتي با پيشرفت فيزيكي 20 درصد وبيشتر توسط بخش خصوصي درحال ساخت و ساز مي باشند كه با راه اندازي آنها بالغ بر 564 هزار نفر فرصت شغلي جديد ايجاد خواهد گرديد.

طي دوره مورد بررسي تعداد 5678 فقره پروانه بهره برداري با سرمايه 54610 ميليارد ريال در رشته هاي مختلف صنعتي صادر گرديده است .

در همين مدت به منظور بررسي و شناسايي معادن ، تعداد 1421 فقره پروانه اكتشاف و 465 فقره گواهي كشف با تناژ ذخيره مندرج در گواهي كشف به ميزان 7/2763 ميليون تن صادر گرديده ، همچنين در زمينه  بهره برداري از معادن تعداد535 فقره پروانه بهره برداري با ظرفيت استخراج 3/25 ميليون تن و سرمايه بالغ بر 6/1319 ميلياردريال صادر گرديده است .

توسعه اشتغال

در راستاي عملياتي نمودن ايجاد فرصت هاي شغلي براساس سند ملي توسعه بخش صنعت و معدن كشور در طي سالهاي برنامه چهارم كه به ميزان 200 هزار فرصت شغلي در سال 1384 و 240 هزار نفر در سال 1385 هدف گذاري گرديده است . براين  اساس ، طي دوره گزارش براي 11 ماه تعداد 202 هزارفرصت شغلي مي بايستي ايجاد گردد.اشتغال ايجاد شده از محل طرحهاي راه اندازي شده تعداد (000ر150 نفر ) مي باشد .

همچنين بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي از استانهاي كشور در چارچوب طرح گسترش بنگاههاي كوچك واقتصادي زود بازده 8496 طرح صنعتي ومعدني به بانكهاي عامل استانها معرفي شده كه از اين تعداد 1824 فقره به مبلغ 94977 ميليـارد ريـال و بـا حدود 000ر20 فـرصـت شغـلي  به تصويب رسيده است .

فعاليت ترويجي كارآفريني :  

مـزيـت هـاي سـرمـايـه گذاري در استانها با توجه به آخرين وضعيت از تغيير و تحولات سرمايه گذاري در استانها و قابليت ها و امكانات آنها مورد بازنگري قرار گرفته و از طريق شبكه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن اعلام گرديده است .

تهيـه عناوين طـرحهـاي نمـونـه ( تيـپ ) صنـايـع كوچك و متوسط و انتشار آن از طريق پايگاه اطلاع رساني ( 540 فقره ) .

 معرفي مهندسين مشاور سرمايه گذاري و كارآفريني به منظور كمك و راهنمايي متقاضيان سرمايه گذاري در تهيه طرح هاي توجيه فني اقتصادي از طريق پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن .

حساب ذخيره ارزي

طي دوره زماني 1/6/84 تا 1/4/85 از محل حساب ذخيره ارزي تعداد 132 طرح به مبلغ 3/904 ميليون دلار تخصيص ارز گرديده و براي 97 فقره طرح به مبلغ 782 ميليون دلار گشايش اعتبار شده است .

تسهيلات اعتباري خارجي (فاينانس)

به دليل ابهام در ربوي بودن تسهيلات فاينانس استفاده از اين سهميه در نيمه اول سال ممكن نگرديد و طرحهاي فاينانس تقريبا" غير فعال باقي ماندند.

پس از رفع شبهه ربوي بودن تسهيلات فاينانس ، طرحهاي مذكور از محل سهميه سال 84 و مبلغ افزايش يافته آن سال و هم چنين ازمحل سهميه سال 1385 (مجموع سهميه دوسال 3 ميليارددلار) و ازمحل ابطال سهميه برخي ازطرحهاي ماقبل سال 84مجموعا به مبلغ 3914 ميليون دلار جهت صدور گواهي مسدودي ارزي در نيمه دوم سال 84 و چهار ماهه اول سال 85 به بانك مركزي معرفي شده اند.

سرمايه گذاري خارجي

طي دوره مورد بررسي تعداد 39 طرح در بخش صنعت ومعدن با مشاركت خارجي و حجم سرمايه گذاري حدود 4/1616 ميليون دلار مصوب گرديده است كه نسبت به دوره مشابه قبل بترتيب 8/25 درصد و 6/13 درصد رشد نشان مي دهد.

ازمهمترين اين طرحها مي توان به اكتشاف وبهر برداري ازمعدن روي مهدي آباد با حجم سرمايه گذاري 682 ميليون دلار، احداث نيروگاه توربين گازي فارس با سرمايه 2/468 ميليون دلار ، طرح توليد انواع شيشه فلوت ، ايمني و آينه اتومبيل با سرمايه 92 ميليون دلار، توليد گازهاي صنعتي و پزشكي با سرمايه 8/70 ميليون دلار ،توليد سيستم اگزوز خودروي L90 و سمند با سرمايه 9/50 ميليون دلار، توليد آمونياك با سرمايه 4/36 ميليون دلار، توليد قوطي آلومينيوم دو تكه با سرمايه 2/44 ميليون دلار و سرمايه گذاري در طرح توليد آهن اسفنجي و فولاد تختان به ميزان 20 ميليون دلار اشاره نمود.
 
فعاليتهاي پژوهشي و خدمات مهندسي
در دوره مورد بررسي تعداد 656 فقره جواز تاسيس خدمات مهندسي ، 90 فقره پروانه خدمات مهندسي ، 79 فقره جواز مراكز پژوهشي ، 15 فقره پروانه پژوهش ، 94 فقره گواهي تحقيق و توسعه و 20 فقره پروانه تحقيق و توسعه صادر گرديده است .

استاندارد و كيفيت

در دوره مورد بررسي تعداد 700 فقره استاندارد ملي تدوين و تجديد نظر شده ، تعداد 1747 فقره پروانه كاربرد علامت استاندارد جديد، تعداد 27153 فقره گواهي صادراتي و 53168 فقره گواهي وارداتي صادر گرده است.

زيرساختها ( توسعه شهركهاي صنعتي)

در ارتباط با ايجاد و تجهيز شهركهاي صنعتي بمنظور توسعه فضاي صنعتي جهت سرمايـه گذاريهاي جديد و مجتمع هاي فناوري اطلاعات ، توسعه خوشه هاي صنعتي و گسترش واحدهاي صنعتي كوچك طي يكسال عملكرد دولت اقداماتي به شرح زير انجام يافته است .
  
تدوين اسناد ملي توسعه بخش صنعت و معدن شامل :
 الف - بازنگري و اصلاح سند راهبرد توسعه صنعتي و معدني

بازنگري سند استراتژي توسعه صنعتي كشور در جلسات هم انديشي با حضور صاحبنظران جامعه علمي ، صنعتي ، سياسي و اقتصادي كشور تشكيل گرديده است و اهداف كمي زير بـخش هـاي هـر يـك از رشتـه فعاليت هاي صنعتي اولويت دار و با بهره گيري ازراهبردهاي سند چشم انداز20 ساله كشورو سياست هاي كلي قانون برنامه چهارم ابلاغيه مقام معظم رهبري ، سند توسعه بخش صنعت و نظرات صاحبنظران اقتصادي صنعتي تدوين گرديده است .

ب-  تدوين سندتوسعه اشتغال بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه  

ج-  سنـد مـلي توسعه بخش صنعت و معدن و سند آمايش سرزمين


با توجه به اسناد بالادست و سياست هاي كلان توسعه بخشي مورد بازبيني قرار گرفته و اصلاحات مورد نياز به سازمان مديريت و برنامه ريزي انعكاس يافت .

د-  سند پژوهش ، تحقيق و توسعه

تشكيل صندوق حمايت از واحدهاي تحقيق وتوسعه

سازمان زمين شناسي و اكتشافات كشور

1 - تهيه نقشه هاي زمين شناسي كاربردي

در شش لايه با عنوان زمين شناسي ناحيه اي ، زمين شناسي مهندسي ، زمين شناسي زيست محيطي ، ريخت شناسي مهندسي ، مخاطرات زمين شناختي و زمين شناسي اقتصادي در 41 منطقه كشور در مقياس 25000/1  در مراحل مختلف اجرايي از 20 درصد تا 100 درصد انجام گرديده است .

2- تهيه نقشه هاي با مقياس 100000/1

- تكميل و بررسي زمين شناسي سيستماتيك تعداد 10 نقشه

- 63 فقره نقشه در مرحله چاپ نهايي كارتوگرافي و شوراي ارزيابي قرارداد

3- مطالعات آزمايشگاهي زمين شناسي شامل سنگ شناسي ، فسيل شناسي رسوب شناختي و مقاطع ميكروسكوپي 2850 نمونه

4- شناخت مهندسي سواحل و اكتشاف مواد طبيعي غير زنده محيط هاي آبي كشور

تهيه اطلس شيمي و ژئوشيمي آب هاي انزلي بهشهر چاه بهار رشت كنارك لنگرود مهارلو به مقياس 100000/1 با درصد پيشرفت فيزيكي از 8 تا 29 درصد

5- اكتشاف و ذخاير جديد معدني در فازهاي اكتشافات ناحيه اي پي جويي و اكتشافات عمومي

 اكتشافات ناحيه اي تهيه وتكميل بررسيهاي ژئوشيميايي درمقياس 100000/1  با محدوده تحت پوشش 162هزاركيلومترمربع .

بررسي هاي زمين شناسي اقتصادي دورسنجي و ژئوفيزيك هوايي در مقياس 100000/1 در محدوده 206 هزار كيلومترمربع .

بررسي هاي اكتشافي درفازپي جويي و اكتشافات عمومي در 29 منطقه شامل طلا آنتيموآن ...... پورفيري  گنبدهاي نمكي ، پتاس ، مس ، قلع ، تنگستن ، منازيت ، سرب و روي ، موليبدن  با پيشرفت فيزيكي از 25 درصد تا 80 درصد .

6- اعطاء تسهيلات اكتشافي به بخش خصوصي

در بازده زماني فوق 10186 درخواست اكتشاف از بخش خصوصي دريافت گرديد كه با حدود 1155 فقره پروانه اكتشاف و 503 فقره گواهي كشف منجر به اكتشاف 1019 ميليون تن ذخيره معدني گرديده است.

رئوس فعاليت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

1 - طرحهاي سرمايه گذاري دردست اجرا ( از منابع داخلي سازمان )

20 طرح سرمايه گذاري با اعتباري بالغ بر 3851 ميليارد ريال دردست اجرا است كه اعتبار جذب شده از منابع سازمان در سال 84 _ 7/308 ميليارد ريال بوده است . تامين اعتبار طرح ها از منابع داخلي سازمان و شركتهاي تحت پوشش صورت مي گيرد .پيشرفت فيزيكي طرح ها بين 5 الي 96 درصد مي باشد .

2 - طرحهاي سرمايه گذاري با مشاركت بخش خصوصي

27 طرح با اعتباري بالغ بر 9810 ميليارد ريال با مشاركت بخش خصوصي در حال اجراست از اين اعتبار 278 ميليارد ريال آورده سهامداران و 469 ميليارد ريال تسهيلات بانكي است درصد پيشرفت فيزيكي طرحها بين 7 الي 92 درصد مي باشد .

3- توسعه صنايع پيشرفته از منابع داخلي سازمان

تاسيس 7 شركت پشتيباني در حوزه هاي تخصصي بيوتكنولوژي مواد جديد الكترونيك و ميكرو الكترونيك فنآوري اطلاعات صنايع هوايي

203 طرح سرمايه گذاري در صنايع پيشرفته با اعتباري بالغ بر 1429 ميليارد ريال دردست اجراست كه تا كنون 235 ميليارد ريال جذب شده است .

نمونه اي از اين طرحها شامل توليد محصولات  بيوايمپلنتها  مواد مشتق از نسوج بيولوژيك لنت هاي كامپوزيتي كلونايزرخدمات اينترنت پرسرعت الياف كربن مي باشد .

4- طرح هاي سرمايه گذاري صنايع پيشرفته با مشاركت بخش خصوصي

8 طرح با اعتباري برابر 130 ميليار ريال و 12 ميليون دلار با مشاركت بخش خصوصي دردست اجراست .

5- توسعه پيمانكاري هاي عمومي

مديريت پروژه هاي صنعتي توسط شركتهاي تخصصي پيمانكاري هاي عمومي سازمان بشرح زير انجام گرديده است .

مناقصه هاي بخش نفت گاز  جمعاً به مبلغ  1528 ميليون دلار

مناقصه هاي بخش ريلي جمعاً به مبلغ  1140 ميليون ريال .

مناقصه هاي بخش نيروگاهي جمعاً به مبلغ 299 ميليون دلار

پروژه هاي افزايش ظرفيت پالايشگاه ميدان هاي گازي جمعاً به ارزش 1523 ميليون دلار

ساير پروژه ها جمعاً به مبلغ  89 ميليون دلار

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در طول سه ماهه اول سال 1385 تعداد 229495 توليد انواع خودرو داشته است . طي دوره مشابه سال قبل كه تعداد توليدات 267219 بوده است از رشد حدود 4 درصدي برخوردار بوده است كل برنامه توليد انواع خودروسال85،1126140 دستگاه مي‌باشد.

انواع ماشين‌آلات راه‌سازي برنامه توليد امسال، 1805 دستگاه كه تا پايان خرداد 264 دستگاه توليد گرديده است . ميزان توليد سال گذشته 1963 دستگاه بوده است .

 انواع ماشين‌آلات كشاورزي و مكانيزاسيون (انواع تراكتور) 28109 دستگاه در سال 85 مي‌باشد. 3869 دستگاه تا پايان خرداد توليد شده است .

تعداد توليد كل در سال گذشته 26779 دستگاه بوده است.

6- صادرات

جمع صادرات صنايع خودرو و قطعه‌سازي در سه ماهه امسال 65/34415 هزار دلار و در سه ماهه سال گذشته 62/27729 هزار دلار به ميزان 17 درصد رشد داشته است.

جمع كل ماشين‌سازي و ساخت تجهيزات امسال 96/22970 هزار دلار و در سال گذشته 1/12478 هزار دلار بوده كه به ميزان 84 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.

در سه ماهه سال 85 جمع كل صادرات 61/83981 هزار دلار بوده است و در  سه ماهه سال گذشته 32/40460 هزار دلار بوده است كه به ميزان 108 درصد رشد داشته است.

جمع كل صادرات در سال گذشته 45/211344 هزار دلار و در سال 83،  2/151289 هزار دلار به ميزان 40 درصد رشد داشته است .

16 طرح در حال انجام سرمايه گذاري در سه ماهه اول سال 85 با اعتباري معادل896 ميليارد ريال داشته‌ايم

تعداد 15 طرح به بهره برداري رسيده در سال 84  به اعتبار 77/1048 ميليارد ريال داشته ايم.

در حوزه صنايع پيشرفته 21 طرح با اعتباري معادل 9/1428 ميليارد ريال در سه ماهه اول سال 85  بوده است.

به گزارش "مهر" به نقل از گزارش وزير صنايع ، اين سازمان در سال 84 تعداد 24 پروژه در زمينه هاي مختلف صنعتي با اعتباري معادل 2/382 ميليارد ريال و 3/14 مييليون دلار به اتمام رسانده است و 37 پروژه با اعتباري معادل 52/1429 ميليارد ريال و 46/1332 ميليون دلار در دست اجرا دارد همچنين با شركت و برنده شدن در 56 مناقصه به ارزش 51/2998 ميليون دلار در سال 85 فعاليت خود را ادامه خواهد داد .

اجراي طرحهاي صادراتي واحدهاي خودروسازي درخارج از كشور :

1.افتتاح خطوط  ساخت خودرو سمند دركشور هاي  آذربايجان وبلاروس
2.طرحهاي قابل افتتاح تاپايان سال85 دركشورهاي سوريه ، چين ، ونزوئلا
3.وطرحهاي سال آتي دركشور هاي سنگال ، بنگلادش

6 - نوسازي واحدهاي صنعتي

هدف از اجراي اين طرح افزايش توان رقابتي در واحدهاي صنعتي كوچك از طريق ارتقاء كيفيـت محصولات كاهش هزينه هاي توليد ، قيمت تمام شده ، انعطاف پذير نمودن توليدات مي باشد .

رئوس فعاليتهاي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني

1 - طرحهاي اكتشافي خاتمه يافته

 اكتشاف جامع طلا ( فاز 1 )  _ شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران 
 سنگ آهن آنومالي 4 گل گهر _ مقدماتي _ شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران 
 سنگ آهن آنومالي 5 گل گهر _ مقدماتي _ شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
سنگ آهن آنومالي شمالي _ شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران 
 پروژه شرقي طبس _ شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران 
 اكتشاف تيتانيوم قره آغاج ( فرآوري ) _ شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران

2- طرحهاي دردست ساخت و ساز
با پيشرفت فيزيكي 88 تا 99 درصد شامل فولاد ( توسعه فولاد مباركه ، توسعه فولاد خوزستان ، بازسازي و نوسازي گروه ملي صنعتي فولاد )  آلومنيوم ، توليد آند خام ، پخت آند ،‌ مس سونگون ، سيمان

3- ارائه تسهيلات بخش خصوصي 
عملكرد سازمان در سال 84 در راستاي كمك به افزايش توانمندي مالي سرمايه گذاري در بخش معادن و صنايع معدني كشور در جدول زير آمده است :

4- واگذاري ماشين آلات 
واگذاري ماشين آلات معدني به بخش خصوصي در قالب تسهيلات به تعداد 15 دستگاه لودر و 39 دستگاه بولدوزر در سال 84 انجام گرديده و قرارداد واگذاري 146 دستگاه نيز براي سال 85 تنظيم و منتظر معرفي متقاضيان از استانها مي باشيم .

5- خصوصي سازي
فروش و واگذاري بخشي از سهام سه شركت سيمان هرمزگان ، تامين مواد معدني صنايع فولاد و نورد و لوله اهواز  جمعاً 5/262 ميليارد ريال .

6- طرحهاي بزرگ آماده اجرا
طرح جامع توليد  فولاد: با سرمايه گذاري معادل با 5/2389 ميليون دلار و6/23022 ميليارد ريال باهدف دست يافتن به ظرفيت 9/28 ميليون تن فولاد خام دركشور تهيه وتصويب شد .عمليات اجرايي طرحها با ظريفت 4/6 ميليون تن دراستانهاي چهارمحال – خراسان جنوبي – رضوي – آذربايجان شرقي – فارس – كرمان – خوزستان – يزد به مناسبت هفته دولت آغاز خواهد شد.

همچنين واحد 2ميليون تني جديد مباركه – و700هزار تني فولاد جديد صبا وفولاد سازي خوزستان وبا همكاري بخش خصوصي جهت فولاد سازي غديرايرانيان با ظرفيت 1600 هزار تن آهن اسفنجي يزد

طرح جامع مس : با سرمايه مورد نياز 16/543 ميليون دلار و 4/8324 ميليارد ريال با هدف رسيد به توليد 480 هزار تن مس كاغذ تصويب شده است

طرح جامع آلومينيوم: طرح جامع آلومينيوم با حجم سرمايه 2498 ميليون دلار و 3249 ميليارد ريال با هدف 643 هزار تن در حال انجام است

سيمان :مطالعه و اجراء بعضي طرحها جهت رسيدن به توليد 12 ميليون تن سيمان صورت گرفته 338 ميليون دلار -64/6178 ميليارد ريال 

جهت توسعه معادن كشور ، برنامه ريزي جهت توليد 1/47 ميليون تن سنگ آهن با سرمايه 200882 ميليون دلار و 79/7368 ميلارد ريال در قالب 20 طرح و 185/3 ميليون تن زغالسنگ با سرمايه 3/352 ميليون دلار و 54/2692 ميليارد ريال در قالب 7 طرح و 4 طرح توسعه معادن

طرحهاي آماده بهره بردراي هفته دولت: تجهيز معادن ذغال سنگ طبس – فاز دوم كنسرسيوم مباركه واحد احياء شماره 6 مباركه – تكميلي دانيلي فولاد خوزستان – بازسازي و نوسازي واحد ذوب گروه ملي – صنعتي – طرح مس سونگون

طرحهاي آماده كلنگ زني هفته دولت: 10 طرح احداث كارخانه فولادي در بافق – غدير ايرانيان چهارمحال – شادگان – سيرجان – ني ريز – ميانه – خراسان جنوبي – رضوي

7 طرح سازمان تا پايان 85 به بهره برداري خواهند رسيد كه عبارتند از ايرالكو 2 اراك – آندسازي المهدي –  پخت آند المهدي – پاداش قطران زرند – ذخاير پتاس – سيمان شهركرد – پايانه صادراتي سيمان

كل هزينه طرحها: 5461 ميليون دلار و 38986 ميليارد ريال مي باشد .

بانك صنعت و معدن
133 طرح طي دولت نهم در برنامه داشته كه 62 طرح آن به بهره برداري رسيده در 4 ماهه سال 85 طرح هاي بانك اعتباري معادل 1127 ميليارد ريال تخصيص گرفته اند معادل 21% نسبت به سال قبل داشته اند .

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي
شهرك مصوب :    1 شهرك ( سيستان و بلوچستان)
شهركهاي آماده واگذاري :  13 شهرك
آماده شدن 29 شهرك و ناحيه براي طي مراحل تصويب
بررسي 3 شهرك ( موضوع سفرهاي آقاي رئيس جمهور)
تشكيل صندوق ضمانت سرمايه گذاري در صنايع كوچك

مركز صنايع نوين:
درگروههاي ليزر واپتيك، نانوتكنولوژي، اتوماسيونهاي صنعتي، بيوتكنولوژي و.... اقدام به سرمايه‌گذاري و تحقيقات گسترده نموده است پروژه‌هاي بخش اتوماسيونهاي صنعتي مي‌توان به طرحها و ساخت ريزرباط پرنده بال‌زن، سيستمهاي ترجمه ماشيني، مفاهيم تصويري براي نابينايان، توليدآنزيمهاي محدود كننده، طرحهاي و ساخت كيتهاي PCR براي تشخيص بيماريهاي عفوني و غيرعفوني، آهن‌رباهاي پليمرچسب، جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي اشاره نمود .
طرح توليدي در دست اجراي مركز صنايع نوين توليد هواپيماي پرنده آبي مي‌باشد.

دفتربازرسي ورسيدگي به شكايات:
از شهريور ماه سال 84لغايت مرداد ماده85 به  تعداد 3540فقره شكايات رسيدگي وپاسخ داده شده است

کد خبر 366983

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 5 =