هشت گروه جهت فعالیت در گردهمایی مکتب اصفهان انتخاب شده اند که از آن میان می توان به شاخه هایی چون موسیقی، خوشنویسی، نگارگری، هنرهای نمایشی، هنرهای صناعی، حکمت و فلسفه،معماری و شهرسازی و ادبیات اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر فرهنگستان هنر، رئیس مرکز فرهنگی هنری صبا، رئیس انجمن خوشنویسان و دکتر حسن بلخاری صبح امروز در یک نشست مطبوعاتی به تشریح برنامه های گردهمایی مکتب اصفهان پرداختند.

دکتر بهمن نامورمطلق دبیرفرهنگستان هنر و دبیرکل گردهمایی مکتب اصفهان در این نشست مطبوعاتی پیرامون تشریح برنامه های این گردهمایی گفت : فرهنگستان هنر در سالهای اخیر همواره به بررسی مکاتب تاریخی هنری کشورمان پرداخته است که هرات، تبریزوامروز اصفهان درردیف این مکاتب قرارگرفته اند. همچنین در زمینه موسیقی سعی کرده ایم به برپایی بزرگداشت هایی چون صفی الدین ارموی و قطب الدین شیرازی بپردازیم .

وی افزود : برنامه ریزی درخصوص برگزاری همایش یا گردهمایی مکتب اصفهان از دوسال پیش توسط فرهنگستان هنر انجام شده است و زمانی که سازمان آیسسکو، اصفهان را درسال جاری به عنوان پایتخت جهان اسلام قرارداد تصمیم گرفتیم این گردهمایی را درابعاد گسترده تری برگزار کنیم. روی این اصل هشت گروه برای فعالیت درگردهمایی مکتب اصفهان انتخاب شدند که از آن میان می توان به شاخه هایی چون موسیقی، خوشنویسی، نگارگری، هنرهای نمایشی، هنرهای صناعی، حکمت وفلسفه، معماری وشهرسازی و ادبیات اشاره کرد. این هشت گروه دربطن گردهمایی مکتب اصفهان به شکل مستقل فعالیت های خود را آغازمی کنند .

دبیرکل گردهمایی مکتب اصفهان تصریح کرد : این گردهمایی روز یکشنبه نوزده آذرماه با حضور هشت گروهی که به آنها اشاره شد درمجموعه فرهنگی هنری  آسمان درخیابان زعفرانیه افتتاح می شود وتا ظهر ادامه خواهد داشت. درمراسم افتتاحیه این گردهمایی، برنامه های متنوعی گنجانده شده است  که موسیقی ومنقبت خوانی وپرده خوانی گروه های نمایشی نیز ازاین جمله اند. بعد ازظهر روز افتتاحیه، این هشت گروه درهفت نقطه تهران پراکنده شده وبه بحث های تخصصی می پردازند. دراین میان ، گروه نگارگری درسالن مجموعه فرهنگی هنری آسمان ، هنرهای صناعی درسالن شماره 2 این مجموعه، خوشنویسی درمجموعه نقش جهان پارک ساعی ، ادبیات درسالن شماره 2 نقش جهان ، حکمت وفلسفه درموسسه حکمت وفلسفه، هنرهای نمایشی درسالن سینما تک مرکز فرهنگی هنری صبا وموسیقی درمحل موزه هنرهای معاصرتهران  به فعالیت می پردازند.

وی ادامه داد : روزهای دوم وسوم این گردهمایی درتهران نیز فعالیت گروه های موسیقی و همکاری با موزه هایی چون موزه رضا عباسی، کاخ گلستان، مقدم وبنیاد مستضعفان را خواهیم داشت. این موزه ها به شکل شبکه ای به نمایش اطلاعات مکتب اصفهان می پردازند. روز چهارم نیز مراسم افتتاحیه ای در شهر اصفهان برگزارمی شود و درآن دبیران همایش ها واعضای هیات علمی گردهمایی به سخنرانی پیرامون هنر اصفهان می پردازند. روز پنجم که روز اختتامیه این گردهمایی درنظر گرفته شده است نیز به ارائه مقالات وبحث های تخصصی پژوهشگران داخلی وخارجی اختصاص دارد. دراین گردهمایی تلاش شده است تا برجسته ترین محققان ازکشورهایی چون پاکستان، افغانستان، تاجیکستان،ترکیه ، گرجستان، مالزی، فرانسه ، انگلستان، امریکا، مجارستان ولهستان به ایران بیایند ودراین گردهمایی شرکت کنند.

غلامحسین امیرخانی دبیرکل همایش خوشنویسی نیز درادامه این نشست گفت : فرهنگ وهنر ما همواره به مثابه مرکب راهوری عمل کرده است که توانسته انسان ها را درطول تاریخ به تکامل برساند. گردهمایی مکتب اصفهان نیزیکی ازاین مرکب هاست که می تواند درقالب ایستگاهی پرتامل به بازنگری وبازشناسی ارزش های شناسنامه ای ما درابعاد ملی بپردازد.

وی افزود : خوشنویسی ایران گر چه طی سال ها با فراز وفرودهایی همراه بوده است اما به واسطه همنشینی با ادبیات و استفاده از جنبه های مربوط به هنر به تجلی رسیده است. در حال حاضر170 سال از قدمت هنرهای ملی ما می گذرد و در کنار این هنرها، خوشنویسی نیزتوانسته به جایگاه درخشانی دست یابد و با سایرهنرها تعامل داشته باشد.مثل معماری که امروز توام با کتیبه نگاری در دانشگاه ها تدریس وآموزش داده می شود.

استاد امیرخانی افزود : خوشنویسی ایران می تواند صاحب مکتب مستقل باشد و به واسطه جنبه های شاگرد پروری به بالندگی خاصی برسد. درگردهمایی مکتب اصفهان خط نستعلیق دوره صفویه بسیارمورد توجه قرارگرفته است. گرچه خوشنویسی کمترفرصت یافته تا بتواند در طول اعصار خود را نشان دهد اما گردهمایی مکتب اصفهان این فرصت را داد تا این هنربتواند ازجنبه های پژوهشی مورد توجه وتفحص قرارگیرد. با این حال درجریان برگزاری این گردهمایی شصت مقاله به دست ما رسیده است که تعداد زیادی از آنها پذیرفته شده اند و درآینده نزدیک به شکل مجلل منتشرخواهند شد.

فریبا افکاری دبیرهمایش موسیقی نیز گفت : ازآن جا که تمام گروه های این گردهمایی به شکل مستقل عمل می کنند اما می توان یک نقطه مشترک میان آنها یافت و آن تاکید ویِژه تمام این گروه ها ازجمله موسیقی برشاخصه های مکتب اصفهان در زمان صفویه بوده است. گروه موسیقی نیز سعی کرده در این راستا در سه حوزه مطالعات تاریخی، تطبیقی و بررسی ویژگی های موسیقی صفویه به فعالیتی مبسوط دست زند. دراین خصوص هیات های علمی مربوطه به تدوین برنامه پرداخته و از داخل و خارج از کشور مقالاتی با درونمایه موسیقی مکتب اصفهان درعهد صفویه دریافت شده است. درگردهمایی مکتب اصفهان هفت مهمان خارجی خواهیم داشت ویک سخنران که درمراسم افتتاحیه به سخنرانی می پردازد. همچنین جلسات پرسش و پاسخی نیز با تنوع موضوعی خواهیم داشت. تعامل موسیقی با هنرهایی چون نگارگری، ادبیات وحتی پزشکی از دیگربرنامه های ما درگردهمایی به شمارمی آید.

دکترحسن بلخاری دبیرهمایش حکمت وفلسفه نیز در این نشست مطبوعاتی درتشریح برنامه های گروه حکمت وفلسفه گفت : دوره صفویه با استقرار صد وپنجاه ساله خود دراصفهان توانست تاثیرات بسزایی درفرهنگ وهنر ایران بگذارد. ما تا پیش از عهد صفویه، از یک ساختار شیعی برخوردار نبودیم  و درواقع پس ازشکل گیری دوره صفویه بود که این ساختار تثبیت شد. همچنین هنر در زمان صفویه توانست هویتی مذهبی یابد ویک جور تفکر مرشد گونه با رویکرد به حضرت علی(ع) دربطن این سلسله به وجود آمد، به طوری که امروز هدف گروه حکمت وفلسفه ، احیاء برخی ازاین منابع بوده است و قصد ندارد به بازشناسی صرف این مکتب بپردازد.

علیرضا اسماعیلی مدیرانتشارات گردهمایی مکتب اصفهان نیز درخصوص آثارتالیفی این گردهمایی گفت : در این راستا کتاب هایی درزمینه نگارگری، هنرهای صناعی، هنرهای نمایشی، معماری وشهرسازی و ... منتشرمی شود. انتشارات گردهمایی مکتب اصفهان این مزیت را دارد که به بررسی نسخ خطی ازجمله دانشنامه فارسی، قرآن به خط علیرضا عباسی و رساله فونتون پرداخته است. نگارگری مکتب اصفهان، بررسی دیوارنگاره های کاخ چهل ستون نیز در ردیف کتب تالیفی ما در این زمینه به شمار می روند. همچنین انتشارات گردهمایی مکتب اصفهان دست به انتشار کتاب هایی با مضامین واژه شناسی هنرهای صناعی، تاریخ پارچه هنرهای صناعی و ... نیز دست زده است و آثار مکتوبی در زمینه نمایش در دوران صفویه و بررسی تعزیه در سایر کشورهای اسلامی دارد.

اسماعیلی افزود : معرفی خانه های جلفای اصفهان در بخش معماری، فلسفه هنرملاصدرا، سه جلد کتاب شناسی در زمینه ادبیات نیز ازدیگر فعالیت های انتشارات گردهمایی مکتب اصفهان را تشکیل می دهد که در این راه سازمان چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز آفرینش های هنری آستان قدس رضوی، ستاد نکوداشت اصفهان و سازمان اسناد کتابخانه ملی ما را یاری داده اند.

محسن زارع قائم مقام دبیرکل گردهمایی مکتب اصفهان و رئیس مرکزفرهنگی هنری صبا نیز در ادامه این نشست گفت : یکی از محورهای مهم این گردهمایی، تمرکززدایی همایش ها درهشت بخش است. با توجه به قرارگرفتن اصفهان به عنوان پایتخت جهان اسلام، استقبال خوبی نسبت به برگزاری این گردهمایی انجام شده است. درجریان برگزاری این گردهمایی با استاندار اصفهان ورئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری این شهر رایزنی شده است وسعی کرده ایم پیش همایش هایی نیز در این شهر و کشورهایی چون تاجیکستان، پاکستان و... برگزارکنیم.

 گردهمایی مکتب اصفهان ، از روز یکشنبه 19 آذرماه درمجموعه فرهنگی هنری آسمان افتتاح می شود و تا روز 23 این ماه در تهران و اصفهان ادامه خواهد داشت.

کد خبر 416730

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 0 =