۲۱ آذر ۱۳۸۲،‏ ۸:۵۸
امروز در تاريخ

خبرگزاري "مهر": امروز جمعه بيست ويكم آذر ماه سال 1382 هجري شمسي مقارن است با هفدهم شوال المكرم سال 1424 هجري قمري و برابر است با دوازدهم دسامبر سال 2003 ميلادي

نبرد خندق :

در چنين روزي در سال پنجم هجري قمري جنگ احزاب يا خندق رخ داد . جنگ احزاب يا خندق  نبردى است كه  در آن تمام قبائل و گروههاى مختلف دشمنان اسلام عليه مسلمانان مد ينه بسيج شده بودند. به باور برخي  مورخان در اين جنگ بيش از ده هزار نفر از مشركين در برابر  سه هزار نفر از مسلمانان قرار گرفتند . زمانى كه گزارش تحرك قريش به اطلاع پيامبر اسلام رسيد،آن  حضرت شوراى نظامى تشكيل داد. در اين شورا، سلمان فارسي پيشنهاد كرد كه   اطراف مدينه خندقى كنده شود كه مانع عبور و تهاجم دشمن به شهر گردد. اين پيشنهاد تصويب شد و ظرف چند روز با همت و تلاش مسلمانان خندق آماده شد . حضرت رسول اكرم (ص) به تن خويش همپاي ديگر مسلمانان كار خندق را پيش مي برد و عرق از سر وروي مبارك حضرت فرو مي ريخت. در همين حال روايت شده است ؛ با اصابت ابزار كندن خندق به سنگي ، دوبار جرقه اي پديد آمد . رسول خدا فرمود؛ در نور اين جرقه ها فتح كاخ هاي ايران و روم را مي بينم . برخي گفتند كه ما در فكر حفظ جان خويش و مدينه ايم ايشان نويد فتح ايران و روم را مي دهد. اما به زودي مشخص شد كه بر زبان پيغمبر خدا جزسخن راست جاري نمي شود.

 هنگامي كه سپاه مشركين به اطراف مدينه رسيد ، خندقى عريض  را مشاهده كرد لذا دست به محاصره مسلمانان  زد. محاصره مدينه مطابق بعضى از روايات حدود يك ماه به طول انجاميد. سربازان قريش هر وقت ‏به فكر عبور از خندق مى‏افتادند، با مقاومت محافظان  خندق روبرو مى‏شدند. يكى از جنگاوران قريش، قهرمان نامدار عرب به نام عمرو بن عبدود كه از  نيرومند ترين و دلاورترين مردان  عرب به شمار مى‏رفت ، سرانجام در يكي از روزهاي محاصره   از خندق عبور كرد و مبارز طلبيد . پس از چند ين بار رجز خواني او سرانجام پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم با مبارزه امام علي ع با وي موافقت كرد و شمشير خود را به او داد. على عليه السلام كه به ميدان جنگ رهسپار شد، پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم در اين موقعيت فرمود: تمام اسلام در برابر تمام كفر قرار گرفته است . پس از مدتي مبارزه كه شرح آن در كتب تاريخ رفته است ، علي( ع) موفق شد،  قهرمان بزرگ عرب را به در ك واصل كند . با كشته شدن يكي ديگر از جنگاوران به نام نوفل‏، سپاه احزاب روحيه خود را باخت،و از امكان هر گونه تجاوز به شهر، بكلى نااميد شد و قبائل مختلف هر كدام به فكر بازگشت‏ به زادگاه خود افتادند. غزوه خندق به پيروزي مسلمانان انجاميد. اين جنگ را به دليل حفر خندق ازسوي مسلمانان، غزوه خندق وبه سبب حضور قبايل متعدد در سپاه مشركين، غروه احزاب ناميدند.

خلع رسمي احمد  شاه  از قدرت :

در چنين روزي در سال 1304 ه ش (1925 ميلادي ) احمد شاه ،  آخرين شاه قاجار رسما از قدرت خلع شد و رضا خان قدرت را در د ست گرفت . درهمين روز   مجلس موسسان طي يك هفته چهار اصل از اصول متمم قانون اساسي را تغيير داد  كه براساس آن  ، حكومت قاجارها پايان يافت و سلطنت به رضا پالاني كه در اين موقع نخست وزير بود، منتقل  شد . دو روز بعد  رضا خان  در مجلس شورا حاضر شد و سوگند وفاداري به قانون اساسي ياد كرد .  جمهوري خواهان سلطنت طلب ازاواخر سال 1302 ه ش زمزمه هايي مبني بر بي لياقتي شاهان قاجار و لزوم تغيير رژيم سياسي ايران از سلطنت به جمهوري را در محافل و مطبوعات وابسته به سردار سپه مطرح كردند  . رضاخان سعي داشت با تقليد از تركيه كه اندكي قبل رژيم سلطنتي را ملغي و جمهوريت اعلام كرده بود ، در ايران نيز رژيم جمهوري بر قرار نمايد . بر اين اساس   رضا خان دستگاه پليسي - نظامي و مطبوعاتي خود را براي تحقق اين امر بسيج كرد و به سران قشون ابلاغ نمود  كه شهرستان ها را جهت طرح شعار جمهوري آماده كنند . اما تلاش مردم و علما و آزادي خواهان باعث  شكست كودتا چيان در طرح ايجاد رژيم  جمهوري به سياق يك قزاق بركشيده از سوي انگليسي ها شد . شكست رضاخان در اين طرح سبب گرديد كه او در اجراي طرح  هاي بعدي قدم ها را حساب شده تر بر دارد . دستگاه نظامي - پليسي رضاخان ، مخالفان وي را در هر سن و سالي دستگير مي كرد و تحت شكنجه و آزار قرار مي داد . گام اساسي رضاخان خلع  احمد شاه از سلطنت و به دست گرفتن قدرت بود . طرفداران رضاخان با تكيه بر زوروزر و سرنيزه نمايندگان مجلس را در زير زمين خانه سردار سپه مجبور به اطاعت از او كردند . 


  سرانجام  ،  مجلس‌ موسسان  در جلسه 21 آذر 1304 برابر 12 دسامبر 1925 بااكثريت‌ 257 نفر از 260 نفر عده‌ حاضر درجلسه‌، طي‌ ماده‌ واحده‌ اي‌ اصول‌ سه‌گانه‌ 38 و37 و 36 متمم‌ قانون‌ اساسي‌ را تغيير داد‌ كه‌ مطابق‌ آن‌ اصول‌ سلطنت ‌مشروطه‌ ايران‌ به‌ شخص‌ رضاخان‌  واگذار شد. پس ازآن كه رضاخان  پايه هاي قدرت خويش را برجنازه آخرين پادشاه قاجاراستوارساخت ، برخي روشنفكران پيرامون وي به فراهم آوردن مصالح انتقال قانوني سلطنت و حقانيت بخشيدن به آن پرداختند.  بازگشت‌ به‌ قدرت‌ مطلقه‌ شاه‌ ، ظهور ارتش‌ به‌ عنوان‌ نيروي‌ غايب ،  سياست‌ مركزيت‌ و سركوب‌ عشاير وساير اقليت‌ها و قوميت‌ها‌  ،  پياده‌ كردن‌ سياست‌ تجدد طلبي‌ ، سياست‌هاي‌  اقتصادي‌ و مالي‌ ناهمگون  شامل  اجراي‌ سياست‌ اقتصاد‌ ارشادي دولتي  و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ عمراني‌ و تخصيص‌ وجوه‌ هنگفت‌ به‌ آنها ،  يكسان‌سازي‌ اجباري‌ و منفي‌ تمام‌ اقليتها و قوميتهاي‌ داخل‌ ايران‌ ازطريق‌ تقسيمات‌ كشوري‌ طبق‌ قانون‌ 16 آبان‌1316 و  تبديل‌ تواريخ‌ هجري‌ قمري‌ ونامهاي‌ تركي‌ بروج‌ 12 گانه‌ به‌ تقويم‌ شمسي‌ ونام‌هاي‌ ايراني‌ در تاريخ‌ سه‌ شنبه‌ 11 فروردين‌1304 كه‌ طبق‌ آن‌ ترتيب‌ سال‌ شماري‌ ختاء واويغور منسوخ‌ شد ، از جمله اقدامات رضا خان در دوره حكومتش بر ايران بود . برخي روشنفكران درخد مت رضاخان نيز در فكر ترتيب شجره نامه كياني براي رضاخان مير پنج افتادند تا رضا خان را مظهر تاريخ شاهنشاهي ومليت معرفي كنند كه در راس اين گروه محمد علي فروغي قرار دارد و چنين هم كردند . پهلوي و آريا مهر براي اين خاندان وابسته و ضد مليت واقعي با اين هدف جعل شد.  

تحريم همه جانبه عليه ايران : 
درچنين روزي در  سال1358هجري شمسي ،  دولت آمريكا ازكشور هاي عضو پيمان  ناتو خواست ،  در پاسخ به تسخير لانه جاسوسي از سوي دانشجويان ايراني ،  جمهوري اسلامي ايران را مورد محاصره اقتصادي كامل قرار دهند . پيشتر كشور آمريكا چنين تحريمي را عليه ايران رواداشته  بود .

در گذشت سيد جلال الدين مويد الاسلام :  


 در چنين روزي در سال 1309هجري شمسي سيد جلال الدين مويد الاسلام مدير روزنامه حبل المتين  در كلكته  دار فاني را وداع گفت .  وي  روزنامه نگاري را با سيد جمال الدين اسدآبادي آغازكرد و مدتها روزنامه حبل المتين را منتشر مي كرد

تولد آيت الله پسنديده :


.آية الله پسنديده، برادر بزرگ امام خمينى در هفدهم شوال 1313 هجرى قمرى در شهرستان خمين ديده به جهان گشود .  ايشان پس از فراگيري دروس مقدماتى  در سال 1327 به اصفهان عزيمت كرد و در آنجا ادبيات، منطق، كلام، فقه، اصول و هيئت و نجوم را نزد استاداني  چون مرحوم آية الله العظمى حاج آقا رحيم ارباب و آقا شيخ على يزدى و مرحوم تويسركانى و  آية‏الله العظمى خاتون آبادى آموخت  . ايشان  پس از گذراندن دوره‏هاى سطح و خارج دروس حوزوى به خمين مراجعت كرد و حوزه دروس فقه، اصول، كلام،  منطق و نحو را در آن شهر برپا نمود . در اين دوران  حضرت امام خمينى در زمره شاگردان آن بزرگوار بود. آيت الله پسنديده  در حوزه سياسي نيز فرد فعالي بود و مقاومتشان در مقابل خوانين و عمال حكومت رضاخان ، زبانزد مردم آن منطقه بود . ايشان از  دوران نوجوانى، در جريان جنگ جهانى اول درصف مبارزان در  برابر قواى متجاوز انگليس قرار گرفت و در جريان  كشف حجاب محاكمه شد . در زمان شهيد سيد حسن مدرس و درمبازرات ملى شدن نفت هم مشاركت فعال داشت  . پس از  اشغال خاك ايران بوسيله نيروهاى متفقين، آية الله پسنديده به اتهام مخالفت و جلوگيرى از تامين نان و خوراك نيروهاى متفقين  تبعيد شد.  پس از قيام خونين 15 خرداد و دستگيرى امام خمينى، آية‏الله پسنديده به همراه مراجع و علماى ايران به تهران عزيمت و در اعتراض دسته جمعى علماء مشاركت فعال داشت .   ازنظر رژيم پهلوي ايشان به عنوان فردي خطر ناك شناخته شد و به همين دليل بارها  آن  عالم رباني  به دادگاه فرمايشى نظامى رژيم احضار و تحت محاكمه قرار گرفت. تاثير فعاليتهاى آية الله پسنديده موجب شد كه رژيم پهلوي  منزل امام خميني( ره ) در قم و محل استقرار آية‏الله پسنديده را تحت مراقبت ‏شديد قرار دهد ،   اما اين اقدامات با مقاومت آية‏الله پسنديده  بى‏اثر شدند تااين كه  سرانجام رژيم تصميم به تبعيد ايشان به خمين  گرفت . آية‏الله پسنديده پس از چندى بى‏اعتنا به حكم تبعيد، به قم مراجعت و فعاليتهاى خود را ادامه داد كه مجددا و اين بار به اتهام داير كردن مراسم سوگوارى در منزل امام  دستگير شد و  دوباره ايشان را به خمين تبعيد كردند. پس از آن چندين بار ديگر ايشان به خاطر فعاليت هاي گسترده خود عليه رژيم پهلوي تحت محاكمه قرار گرفت و يا تبعيد شد .  مرحوم آية‏الله پسنديده پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز عليرغم موقعيت ويژه‏اى كه از مراتب علم و تجربه و مبارزات مستمر خويش داشت همچون گذشته افتخار وكالت امام خمينى( ره) را در امور شرعى مردم به عهده گرفت  و در طول سالهاى پس از پيروزى با بزرگوارى و بى‏هيچ ادعا و توقعى و بدون كمترين تغييرى در مواضع و مشى و شيوه زندگى خويش همان مسير روشن گذشته را تعقيب نمود.

اشغال همدان توسط روس ها :
در چنين روزي در سال 1915 ميلادي گروههاي روسي همدان را به اشغال خود در آورده و از آن عبور كردند .

صدور قطعنامه به نفع فلسطينيان :  

در چنين روزي در سال 1327 ه ش  قطعنامه شماره 194 مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره  حق بازگشت فلسطينياني كه از كشورشان اخراج شده بودند صادر شد .  

آغاز به كار جبهه خلق براي آزادي فلسطين :

در چنين روزي در سال 1346 ه ش جبهه خلق براي آزادي فلسطين ازبدنه  جنبش ناسيوناليستهاي عرب جدا شد  و به رهبري دكتر جورج حبش (فلسطيني مسيحي از اهالي اللد) و ايديولوژي ماركسيستي اعلام موجوديت كرد .

تدريس اجباري زبان عبري در فلسطين :
در چنين روزي در سال 1913 ميلادي تدريس زبان عبري بالاجيار در مدارس فلسطيني  آغاز  شد .

نبرد در ناينوه :
در چنين روزي در سال 627 ميلادي نبردي سختي در ناينوه در روم باستان در گرفت . در اين جنگ هراكليوس امپراطور بيزانس ،   پرزن را مغلوب خود ساخت .

حادثه كشتي اينديگريكا :
در چنين روزي در سال 1939 ميلادي كشتي ايند يگريكاي شوروي سابق كه 2500 نفر از زندانيان را با خود حمل مي كرد ، واژگون شد . 2470 نفر از مسافران اين كشتي كشته شدند .

استرداد پرون :
در چنين روزي در سال 1963 ميلادي آرژانتين از جامعه جهاني  خواست ، پرون ، رييس جمهور فراري اين كشور را به اين كشور بازگردانند  .
     
ترميم تابلوي موناليزا :

در چنين روزي در سال 1913 مقامات ايتاليايي در فلورانس اعلام كردند كه تابلوي موناليزا ترميم شده است . اين اثر گرانبها  در سال 1911 از موزه لوور پاريس به سرقت رفته بود . 

فعال  سازي عمليات  هسته اي كره شمالي :
در چنين روزي در سال 2002 ميلادي كره شمالي اعلام كرد  فعاليت هاي  هسته اي خود را از سر خواهد گرفت  .

به كارگيري امواج راديويي :  
در چنين روزي در سال 1905 ميلادي  ماركوني دانشمند ايتاليايي موفق شد براي نخستين بار از طريق امواج راديويي بر فراز اقيانوس اطلس ،  ميان اروپا و امريكا ارتباط راديويي برقرار كند . وي را مخترع ارتباط هاي بي سيم مي دانند .

آغاز جنگ هاي داخلي اسپانيا :
 در چنين روزي در سال 1930 ميلادي جنگ هاي داخلي اسپانيا آغاز شد . در اين جنگ ژنرال فرانكو و نظاميان هودار وي در يك طرف و جمهوريخواهان در طرف ديگر قرار داشتند . جالب است كه بسياري از آزاديخواهان كشورهاي مختلف به صفوف جمهوريخواهان  پيوستند و با هواداران فرانكو نبرد كردند.

استقلال كنيا  :
در چنين روزي در سال 1964 ميلادي كنيا از انگلستان مستقل شد .  از قرن شانزدهم ميلادي پرتغاليان ، سرزمين كنيا را به تصرف خود در آوردند . اين كشور  در سال 1859  جزء مستعمرات انگلستان شد . كنيا سرانجام پس از به راه افتادن فرياد هاي استقلال طلبي در ميان قشر هاي مختلف مردم اين كشور ،  در دوازدهم  دسامبر 1963 با نوع حكومت فرمانداري كل ،  مستقل شد. كنيا در شانزدهم  دسامبر همان سال به سازمان ملل متحد پيوست.

تولد گوستاو فلوبر :
در چنين روزي در سال 1821 ميلادي گوستاو فلوبر نويسنده فرانسوي  ديده به جهان گشود . "مادام بواري " عنوان مهمترين اثر ادبي اوست . فلوبر  پس از تحصيلات مقدماتي  به تحصيل  حقوق پرداخت و بعد از مرگ پدر با ثروت بسيار پدر زندگي را سر كرد . آثار او عمدتا  حال و هواي  رئاليسم دارند . سالامبو، وسوسه سن آنتوان، تربيت احساساتي، بواروپكوشه، سرگذشت سن ژولين، مهمان نواز و نخستين  عشق ساده عناوين مهمترين آثار اويند . وي در سال 1880 در نرماندي دار فاني را وداع گفت . 

نخستين در س هاي  لوودويك وان بتهوون :
در چنين روزي در سال 1792 ميلادي در وين  ، بتهوون 22 ساله  نخستين درس موسيقي را از  فرانز جوزف هايدن فرا گرفت .

تولد ادوارد مونش :
در چنين روزي در سال 1863 ميلادي ادوارد مونش نقاش بر جسته نروژي به دنيا آمد . مهمترين اثر او جيغ نام دارد .

تولد آلفرد ورنر :
 در چنين روزي درسال 1866 ميلادي ورنر شيميدان سوييسي ديده به جهان گشود . او در سال 1913 جايزه نوبل  شيمي را از آن خود كرد .

در گذشت ماركو پولو :

در چنين روزي در سال  1323 ميلادي ماركوپولو  در سن 69 سالگي در گذشت . ماركوپولو جهانگرد و ماجراجوي ونيزي در بيست و ششم  ژوئيه سال 1254 ميلادي در ونيز متولد شد. وي  سفر خود  به آسيا و چين را در هفده سالگي و در سال 1271 ميلادي آغاز كرد. او پس از بازگشت به ونيز در دهم  اكتبر 1291 ميلادي ، سفر نامه خود را به رشه تحرير در آورد و نام آن را عجايب گذاشت . 

 روز هنديان در السالوادور:
همه ساله چنين روزي در السالوادور به عنوان روز هنديان گرامي داشته مي شود  .

کد خبر 43830

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 10 =