۲۵ آذر ۱۳۸۲،‏ ۱۶:۱۸
تاريخ مصرف صدام تمام شد

گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر- خبر دستگيري صدام براي ملت ايران خوشحالي مضاعفي در بر دارد، زيرا طي هشت سال جنگ تحميلي، به اجبار در جنگي كه خواسته صدام و ابرقدرتهاي حامي‌ آن بود، گرفتار بودند.

خبركوتاه وگويا بود "ديكتاتورعراق، صدام حسين، دستگير شد". اين خبر براي ايرانيان نيز بسيار خوشحال كننده است ، "صدام حسين التكريتي" از آن تيپ چهره هايي است كه هيچ ايراني نمي تواند او را فراموش كند ، در طول سي و سه سالي كه نام او براي ايرانيان آشنا شده  بيش از هر چهره سياسي براي ايرانيان خبر ساخته است. اين خوشحالي براي ملت ايران مضاعف است، زيرا طي هشت سال جنگ تحميلي، به اجبار در جنگي كه خواسته صدام و ابرقدرتهاي حامي‌ آن بود، گرفتار بودند. 


محل اختفاي صدام ديكتاتور سرگردان عراق

همان قدر كه سقوط رژيم عراق در 9 ماه پيش بدون هيچ مقاومت از سوي صدام ويارانش  يك واقعه مهم درمنطقه بود دستگيري صدام با آن وضعيت در گودالي نمور و بدون هيچ مقاومتي مي تواند مهم و بازگو كننده بسياري از ناگفته ها باشد . از جمله اين واقعيت كه صدام پس از سي سال ديگر براي آمريكا وهمدستانش كارايي لازم را ندارد و پس از9 ماه بازي موش وگربه ساختگي توسط آمريكايي ها دستگير مي شود. 
پس از گذشت نزديك به 9 ماه از حمله نظامي آمريكا به عراق، گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر مناسب ديد تا زندگي سياسي صدام و اقداماتش در صحنه‌ سياسي و اجتماعي عراق طي بيش از دو دهه حكومتش بررسي كند.
ذكر اين نكته در ايتداي مطلب خالي از لطف نيست كه دستگيري صدام ديكتاتوربغداد همزمان شده است با سالروزتدفين ناپلئون بناپارت همتاي صدام در چند سده پيش! در چنين روزي در سال 1840 ميلادي ناپلئون بنا پارت در لزانواليد پاريس پس از سالها تبعيد به خاك سپرده شد.
منطقه خاورميانه  به ويژه در پيرامون كشورهاي نفت خيز بعد ازجنگ جهاني دوم هميشه در نا آرامي سياسي و عدم ثبات اقتصادي حاكم بوده است. كودتاهاي نظامي، و يا حملات نظامي و لشگركشي در اين منطقه متداول بوده است. حكومتهاي  خودكامه و نظامهاي  وابسته متعلق به قدرت هاي نو استعماري، هم و غم خود را براي حفظ منافع قدرت هاي جهاني و كشورهاي صنعتي غرب  به كار گرفته و حافظ منافع قشر كوچك دزد و تبهكار و حاضر به اعمال هرنوع جنايت بوده اند.
درمنطقه خاورميانه حكومت فاسد  و  توتاليتر و جنايت كار  بعث عراق  از سال 1958 با كودتاي نظامي "عبدالكريم قاسم" بر سر كار آمد و كودتاهاي  متعددي  آن هم نوع نظامي اش در اين كشور به وقوع پيوسته است كه تمامي كودتاچي ها براي هموار كردن حكومت خود اعضا و يا هواداران حكومتهاي برانداخته شده را حذف فيزيكي كرده اند و اكثرا" به كشتار جمعي دست زده اند. حكومت ها ي نظامي و كودتاچي بعد از كودتاي  "عبدالكريم قاسم" هرگز به مناسبات حقوق مدني و قانوني به خصوص قوانين اساسي ، اعتنايي نداشته اند. قوانين اساسي كه دولت هاي كودتاچي عراق تدو ين كرده اند، اكثرا" فاقد اراده مردم بوده و هموار كننده  منافع قشر و طبقه حكومتي بوده است. با اين وسيله به حقوق حقه مردم عراق تجاوز مي گرديد وكسي را هم جرات مخالفت و اعتراض به نظام فاسد بعثي را نبود، چرا كه رژيم پليسي- نظامي بعث ها مخالفان را به سلاخ خانه هاي حكومتي برده و آنها را به قتل مي رساندند.


صدام در حال معاينه براي اثبات واقعي بودن!

صدام  براي ثبات نظام  حكومت بعثي و  براي كسب  حمايت كشورهاي غربي وگرفتن  امتياز از آنها ، امكانات تجارت و روابط اقتصادي را آزاد گذاشته بود ، ازاين رو كشورهاي صنعتي براي حفظ منافعشان، به نقض حقوق بشر در اين كشور اعتنايي نداشتند  و اين مهم را دولت هاي اروپايي و ايالات متحده امريكا كه به ظاهر سينه چاكان حقوق بشر وآزادي هستند در عراق ناديده مي گرفتند. كشورهاي غربي متحد سياسي و منافع اقتصادي خود را در منطقه خاورميانه، بعد از سرنگوني رژيم شاه، در حكومت بعثي عراق مي ديدند.
در سال  1359 پس از گذشت كمتر از دو سال از سقوط شاه  ديكتاتورايران، حكومت و دستگاه  حاكمه عراق به سود كشورهاي غربي و به خواست آنها با برنامه قبلي جنگ ايران وعراق را برافروخت.
براي منافع كشورهاي صنعتي جهان ، صدام حسين تخيل تجديد داستان قاصديه و فتح ايران را به دست اعراب را درسر مي پروراند غافل از آن كه مردم ايران در مقابل ارتش متجاوزگر و عامل قدرتهاي جهاني خواهند ايستاد و هرگز اجازه تصرف و اشغال كشورشان را نخواهند داد. 
اما بايد پرسيد صدام حسين را چه كسي در طول جنگ با ايران  با سلاحهاي كشتار جمعي و شيميايي تجهيز كرد؟
آمريكا كه برنامه جنگ ايران و عراق را در پنتاگون ريخته بود، آن را با كمك صدام  به مرحله اجرا گذاشت، و در سال 1983 رامسفلد را به  پيش صدام مي فرستند تا در مذاكرات مخفي  براي جنگ با ايران سلاح كشتار جمعي در اختيار او بگذارد با كمك هاي ايالات متحده آمريكا و اروپا، عراق به توليد و به كار گيري  بمب شيميايي عليه ايران اقدام مي كند . از همين بمب شيميايي عليه مردم بي دفاع حلبچه كردستان  استفاده مي كند و باعث مرگ بيش از 5000 نفر به ويژه  كودكان وزنان مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر،آنچه مسلم است كشورهاي صنعتي غرب به جنگ افروزان و جنايتكاران بغداد تمامي امكانات صنعتي توليد ابزار كشتار جمعي را  دادند.


ديكتاتور و پسرانش "عدي" و "قصي"


فرآيند سياست كمك هاي تسليحاتي كشورهاي غربي به صدام حسين توليدات ده ها  تن مواد سياه زخم  و ديگر مواد باكتريل بود كه بنا به گزارش ماموران سازمان ملل عراق انواع و اقسام مواد شيميايي براي استعمال  در جنگ را توليد كرده است.
توليد مواد بيولوژي و شيميايي در راستاي حفاظت از منافع كشورهاي صنعتي جهان درمنطقه به وسيله صدام و حمايت كشورهاي غربي انجام مي گرفت. نقش صدام در منطقه خاورميانه به ويژه منطقه خليج فارس  حفظ منافع كشورهاي صنعتي  اروپا و آمريكا بود  و كشورهاي ارتجاعي عرب در منطقه خليج فارس  8 سال از او عليه جمهوري اسلامي ايرا ن آن هم به دستورمستقيم آمريكا در جنگ عليه ايران حمايت بدون قيد و شرط مي كردند.
جنگ تحميلي عراق عليه ايران هشت سال به طول انجاميد و جان ميليون ها نفر از هر دو كشور را گرفت. آمريكا به طور غيرعلني از جنگ صدام عليه ايران حمايت مي كرد. آمريكايي ها كه همواره پز حقوق بشر را براي مخالفان خود مي دهند كارنامه حقوق بشر حكومت صدام را ناديده گرفتند و در مقابل فجايعي مانند بمباران شيميايي شهرها و روستاهاي  ايراني سكوت اختيار كردند.

همانقدر كه سقوط رژيم عراق در 9 ماه پيش بدون هيچ مقاومت از سوي صدام ويارانش  يك واقعه مهم درمنطقه بود دستگيري صدام با آن وضعيت در گودالي نمور و بدون هيچ مقاومتي مي تواند مهم و بازگو كننده بسياري از ناگفته ها باشد . از جمله اين واقعيت كه صدام پس از سي سال ديگر براي امريكا وهمدستانش كارايي لازم را ندارد و پس از 9 ماه بازي موش وگربه ساختگي توسط آمريكايي ها دستگير مي شود.

جنگ با ايران اقتصاد عراق را فلج ساخته بود و رهبربعثي عراق سخت تقلا مي كرد درآمد نفتي كشور را افزايش دهد. او پس از متهم كردن كويت به پايين آوردن قيمت هاي نفت به اين كشور حمله و آن را بخشي از عراق اعلام كرد.
ارتش آمريكا عراق را از كويت بيرون راند. اين جنگ هم تبعات فاجعه باري براي عراق داشت. چندين هفته بمباران توسط نيروهاي تحت رهبري آمريكا كه صدام حسين آن را مادر همه جنگ ها ناميد، تاسيسات زيربنايي عراق را ويران كرد.
رژيم فاسد حاكم در عراق هرچه  آمريكا مي خواست به آن تن مي داد. دولت بعثي عراق به خاطر توسعه طلبي اش با توصيه آمريكا نخست براي اشغال ايران و بعد اشغال كويت دو جنگ را برافروخت و گام  به گام بر اثر ضربات جنگ و تحريم هاي اقتصادي آنچنان تضعيف گرديد كه عنكبوتي چون آمريكا كه براي بعثي ها تارزده بود تا آن ها را گرفتار كند هم اكنون با حمله به عراق تارهاي اين عنكبوت ابرقدرت هر روز تنگ تر كشيده مي شود و عراق امروز طعمه اين عنكبوت شده است.

به خاطر سياست هاي توسعه طلبي  جنون آميز دولتمردان بعثي، وبا اشغال كويت توسط عراق ورق سياست مناسبات آمريكا در مقابل عراق از نو بور مي خورد و بازي جديدي توسط آنها آغاز مي شود و از سال 91 به بعد در راستاي اهداف خودشان و نه به خاطر نجات مردم عراق سياست جديدي را البته با هماهنگي صدام به اجرا در مي آورند. عراق بعد از تسليم شدن به قواي متفقين در جنگ 1991 موظف مي گردد كه خلع سلاح شود، و مي بايست تمامي سلاح هاي كشتار جمعي را نابود كند. قطعنامه هايي در شوراي امنيت براي  خلع سلاح  شدن عراق تصويب شد كه هيچكدام مورد توجه رژيم عراق قرار نگرفت .
پس از جنگ با كويت اشتباهات فاحش و احمقانه ديكتاتورعراق به تبعات گسترده داخلي در خود عراق منجر شد. شيعيان جنوب عراق عليه او شورش كردند ، اما درحالي كه صدام حسين با بي رحمي تمام شيعيان را سركوب مي كرد تا بار ديگر مهار قدرت در جنوب كشور را در دست گيرد، قدرت هاي غربي تنها شاهد اين حوادث فاجعه بار بودند و با اين طرز رفتار نشان دادند صدام مهره اي است كه هنوز براي آنها كارايي دارد. پس از شيعيان در شمال صدام به كردها حمله كرد. ميليون ها نفر به كوهستان هاي سرد گريختند و نيروهاي غربي مجبور شدند بخشي از شمال عراق را "ناحيه حفاظت شده" اعلام كنند كه به وسيله نيروهاي هوايي آمريكا و انگليس اعمال مي شد.


چهره صدام پس از دستگيري

 ..... و اما امروز 

امروز پس از گذشت 9 ماه از اشغال عراق توسط اشغالگران آمريكايي وانگليسي و نزديك شدن به زمان انتخابات در آمريكا نشان داده شد كه دستگيري صدام يك برنامه از پيش‌تعيين شده بوده، چرا كه نه قدرت آمريكا بيشتر شده و نه هوادارانش در عراق افزايش يافته تا بتوانند ديكتاتور را دستگير كنند.
هرچه قدر كه از بحث عراق و صدام و آمريكا مي‌گذرد، مسائل پيچيده‌تر مي‌شود. همانطور كه چند ماه قبل همگان ديدند در عراق جنگي به آن معنا اتفاق نيفتاد كه اين نشان از تباني بعثي ها با اشغالگران بود. ظاهر امر نشان مي‌دهد كه آمريكاييها از جاي صدام مطلع بوده‌اند.
به هرحال صدام يك جنايتكار جنگي است و به غير ازجنايات درعراق از آغاز ورودش به حزب بعث، درجنگ 8 ساله عليه ايران جنايت‌هاي بزرگي را مرتكب شد كه بايد درسطح بين‌المللي به جناياتش رسيدگي شود كه نمي توان از آن گذشت و يكي از بزرگترين مدعيان محاكمه صدام، مردم ايران و خانواده‌هاي شهدا، جانبازان و آزادگان هستند.


شادي مردم عراق پس از دستگيري صدام

صدامي كه روز گذشته نهايتا  پس از گذشت ماهها بازي ، درتكريت عراق دستگير شد، به عنوان رييس جمهوري است كه به دو دهه ديكتاتوري در صحنه‌ سياسي عراق مشهورشده بود و ديروز پس از دستگيري از رفتار گذشته خود نه تنها ابراز ندامت نكرد بلكه با افتخار از آنها ياد كرده و تمامي كساني را كه كشته بود مزدور ايرانيان خواند. وي بايد در يك دادگاه صالحه محاكمه شود تا بگويد طي اين سالها چه كساني او را تجهيز كردند. چه كساني سلاح‌هاي شيميايي به او دادند. كدام يك از دولت‌ها او را در برابر مردم ايران و نظام جمهوري اسلامي‌ ياري كردند و چرا سه دهه با دادن پز دموكراسي و حقوق بشرو...... در مقابل اين جنايات ساكت بودند تا آنكه صرفا براساس منافع خود اين زمان تصميم به سرنگوني و دستگيري او گرفتند.  وي موثرترين فردي است كه مي‌تواند تصوير واقعي را از جناياتي كه در جنگ عراق عليه ايران اتفاق افتاد نشان دهد و دستگيري صدام مي‌تواند سند مظلوميت ايران را يك بار ديگر از زبان مسبب اصلي‌اش بازگو كند.

کد خبر 45035

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 7 =