گلخانه‌داران استان بوشهر مراقب خسارت‌های سرما باشند

بوشهر - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: گلخانه‌داران استان بوشهر مراقب خسارت‌های سرما باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی ظهر جمعه در بازدید از گلخانه‌های استان بوشهر با اشاره به کاهش شدید دمای هوا در استان اظهار داشت: واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای در ﺣﺎل اﺣﺪاث و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ‌های ﻓﻌﺎل و واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ باید در مقابل سرما مراقبت‌های لامز را انجام دهند.

وی اضافه کرد: واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ‌ای در ﺣﺎل اﺣﺪاث نسبت به ﺗﻌﻮﻳﻖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﺗﻌﺒﻴﻪ و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮارﺗﻲ ﻋﺎﻳﻖ‌ﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ و آب و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ‌ﻫﺎی آب رﺳﺎﻧﻲ اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻓﻌﺎل و واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ نیز نسبت به ﺗﻌﺒﻴﻪ و راه اﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ آن ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺳﺮﻣﺎ و ﻳﺨﺒﻨﺪان اقدام کنند.

وی با تاکید بر ذخیره سازی ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ در واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز بیان کرد: ﻣﺠﻬﺰ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ(ﻫﻴﺘﺮ) ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ‌ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز، ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪی ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ی آب و  ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻲ باید در دستور کار باید.

عمرانی ادامه داد: از دیگر نکات اساسی ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن، دوﭘﻮش کردم ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ دﻳﻮاره‌ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آن است.

وی با تاکید بر متعادل کردن دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف دﻣﺎی روز و ﺷﺐ خاطرنشان کرد: ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻳﺦ زدﮔﻲ ﻣﺨﺎزن داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ شامل ﻣﺨﺎزن آب، ﺳﻮﺧﺖ، تغذیه و ﻏﻴﺮه انجم شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر  بر حضور داﺋﻢ ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ برای ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮارﺗﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ در واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻋﻠﻲ‌اﻟﺨﺼﻮص در ﺷﺐ ﻫﺎی ﺑﺮﻓﻲ و ﻳﺨﺒﻨﺪان تاکید کرد.

وی با تاکید بر اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮاﻛﺶ ۴ اﻳﻨﭻ در ﻛﻨﺎر ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﺳﻮز، ادامه داد: هرس درختانی که گلخانه‌ها در ﺳﺎﻳﻪ‌اﻧﺪاز آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺗﻨﻪ و ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﺎر ﺑﺮف ضروری است.

عمرانی اظهار داشت: باید ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ برای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻳﺦ زدﮔﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺸﺖ و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺸﺖ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ صورت گیرد.

کد خبر 4516461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 0 =