امکان تبیین الزامات حاکم ﺑـﺮ روابط بین الملل با ﻓﻘﻪ اسلامی

اصفهان - مدیر گروه فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت:ﻓﻘﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ‌ الملل دانشی است که ﺑـﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺒانی فقهی اسلام، قوﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﺮ روابط بین الملل را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ می‌ﮐﻨﺪ.

 به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی صبح سه شنبه در نشستی با عنوان «درآمدی بر فقه روابط بین‌الملل» اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، الگوی جدیدی از حکومت در تمام عرصه ها از جمله حوزه سیاست خارجی بر پایه حاکمیت اصول دینی و بالتبع فقه پدیدار گشت که ویژگی آن ثبات وایستایی بیشتر نسبت به حوزه پویای روابط بین‌الملل است، آنچه در این میان باید تبیین شود، این است که سیستم سیاسی کشور چگونه می تواند میان فقه و روابط بین‌الملل نوعی تطبیق یا تعدیل را به منظور  پاسخگویی به تحولات بیرونی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه روابط بین المللی، قدمتی معادل چند سده دارد اما علم روابط بین الملل، امری واقعی و جدید است، افزود: این رشته در قواره یک دانش و رشته علمی خاص به نام روابط بین الملل، تجلی یافته و به دلیل همین تازگی، زوایا و ابعاد آن به ویژه در عرصه فقه، آشکار نشده و مورد واکاوی های علمی قرار نگرفته است و در نتیجه با این پرسش مواجه هستیم که آیا می توان از فقه روابط بین الملل سخن گفت؟ متخصصان این رشته با توجه به ظرفیت های فقه معتقدند که امکان پرداختن فقه به روابط بین الملل وجود دارد.

مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: ﻓﻘﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻞ دانشی فقهی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺒانی فقهی ﻭ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﺍﻟﮕﻮی ﺭﻭشی ﺁﻥ (ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ) ﺑﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺍﺣﮑـﺎﻡ ﺷـﺮعی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ پرداخته، ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﺮ روابط ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ دولت ﺍﺳﻼمی ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ می‌ﮐﻨﺪ.

ﻓﻘﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ درصدد تبیین ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ‌ﻫﺎی ﻋﺮصه ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ نیست

وی با اشاره به این که ﻓﻘﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ، در ﺻﻮﺭتی میﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ ﻋﻠﻢ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﺎﻳﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺧﺎصی برخوردار ﺑﺎﺷﺪ، اذعان داشت: ﻓﻘﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻧـﻪ در ﺻـﺪﺩ تبیین ﻗﻮﺍعد ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ‌ﻫﺎی ﻋﺮصه ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﻧﻪ ﮐﺸﻒ ﻗﺎﻧﻮن‌ﻣﻨﺪی‌ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﺮﺁﻥ ﻭ ﻧﻪ ﭘﻴﺶبینی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼﺵ می‌ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎسی ﻣـﺘﻦ محور ﺧﻮﺩ، ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻫﻨﺠﺎﺭی ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ در ﻋﺮصه ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺭﺍ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔی ﺍﻳﻤﺎنی ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺳﺎﺯﺩ.

مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت:  ادامه داد: ﺑﺮ‌ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ، میﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﻘﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻈﺮﻳﻪ پردازی ﻓﻘﻴﻬﺎنه داشت، به دیگر ﺳﺨﻦ، ﺍﺯ ﻓﻘﻴﻪ در ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻـﻪ ﺍﻧﺘﻈـﺎﺭ می رود ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺭﻭﺵ اجتهادی ﺑـﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺷﺮعی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ بپردازد، ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ ﺗﺄﻣـﻞ در ﺍﻳﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁن‌هاست ﮐﻪ ﮔﺰﺍﺭﻩﻫﺎی فقهی ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪنی می‌شود، ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﻩﻫﺎ، در ﻭﺍﻗﻊ، ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺷﺮعی ﺑﻪ ﺩﺳﺖ میﺁﻳﺪ ولی در ﻣﺮحله ﻧﻬﺎیی، ﺑﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﻩﻫﺎ، ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﻓﻘﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺣﺎﺻﻞ می ﺷﻮد.

برگزاری همایش «فقه روابط بین‌الملل» در مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج)

کریمی از برگزاری  دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با همکاری گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه، خبر داد و گفت: همایش «فقه روابط بین‌الملل» را که ششمین جلسه از سلسله همایش‌های فقه‌های مضاف است را با حضور حجت الاسلام و المسلمین احمد رهدار، روز پنج شنبه دوم اسفند ماه ۱۳۹۷ از ساعت هشت صبح در مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) برگزار می‌نماید تا زمینه‌ای برای انگیزش طلاب در عرصه پژوهش و آموزش فقه روابط بین‌الملل را ایجاد نماید

کد خبر 4546572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 5 + 7 =

  نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
   0 0
   آقای کریمی بسیار شخص فعال و دغدغه مندی هستند. خدا ب ایشان طول عمر و ب خانواده ایشان اجر جزیل عطا کند