به تمامي اهداف برنامه سوم دست يافته ايم

ورزش دانشگاهها ديرزماني است كه حركت روبه جلو و مثبتي را آغاز كرده است و با برنامه ريزي صحيح و مدون گام موثري رادرجهت علمي كردن ورزش برداشته است.

امروزه ورزش دانشگاهها درجهان جايگاه ويژه اي دارد ودربرخي ورزشها قهرمانان ملي وستاره هاي جهان ازميان اين قشر برخواسته اند. دركشورما نيزبا وجود خيل عظيم دانشجويان وتوجه اي كه به ورزش ازجانب آنها مي شود توجه خاص وويژه اي به اين پديده شده وروزبه روزگسترده ترمي شود.
پس ازانقلاب ورزش دانشگاهي درايران با نام مهرزاد حميدي پيوند خورده ومديريت وعملكرد اودرمدت 12 سال حضوردرراس ورزش دانشگاهها نمايانگرتلاشي صادقانه است كه دستاوردهاي آن را دررقابتهاي مختلف دانشجويي درداخل وچه درخارج ازكشورشاهد هستيم.
چندي پيش خبرگزاري "مهر" ميزبان مديركل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات وفناوري وهمراهان وي بود، كه ضمن بازديد از مجموعه خبرگزاري ازنزديك با فعاليت گروههاي مختلف خبري آن آشنا شدند، آنچه مي خوانيد ماحصل گفتگوي گروه ورزشي خبرگزاري "مهر" با مهرزاد حميدي است:

س: لطفا عملكرد اداره كل تربيت وزارت علوم و برنامه هاي آتي پيش رورا بيان نماييد.
دربحث ورزش دانشجويي چشم اندازما برروي برنامه چهارم توسعه است. مضاف براينكه به تمامي اهداف موجود دربرنامه سوم نيزدست پيدا كرده ايم. ما دربرنامه سوم دوطرح وبرنامه را پيش روي خود داشتيم. دربرنامه ارايه شده ما به دولت بيش ازچهار شاخص آن را به دلايل مختلف نپذيرفتند، اما دراداره كل تربيت بدني وزارت علوم طرح جامعي براي 5 سال آينده تدوين شده بود كه آنرا با جديت پي گيري كرديم. شاخص ها وملاكهاي ما دراين برنامه روشن بود واين مساله كمك كرد تا حركت روبه رشدي را درورزش دانشگاهها شاهد باشيم.
ازسوي ديگربحث تغييرالگوي مصرف را درورزش دانشگاهها پي گيري كرديم. دراين طرح ورزش راازسالنهاي ورزشي خارج وبه طبيعت آورديم ودرادامه انجمنهاي كوهنوردي دانشگاهها را فعال كرديم. درحال حاضر فوتسال وكوهنوردي عمده ترين برنامه هاي دانشجويان دانشگاهها را تشكيل مي دهد كه با جديت دنبال مي شود. دربرنامه سوم نگاه ما به سمت دانشجوودانشگاه وبه تبع آن تشكيل انجمن هاي ورزشي دانشجويان بود.

خوشبختانه اين اقدام با استقبال بسيارخوب دانشجويان همراه شد ودرحال حاضر55 دانشگاه درسراسركشورداراي اين انجمن بوده وفعال هستند. ايده تشكيل اين انجمن ها درسال 75 ارائه شد. درآن زمان درهمايشي ازدانشجويان ايراني حاضردرخارج ازكشور خواستيم تا شيوه اداره ورزش دردانشگاههاي محل تحصيل خود را ارائه نمايند كه درنهايت از اين تجربه مفيد بين المللي استفاده كرديم ودر سال 75 پيش نويس آن تدوين ودرسال 76 درجلسه معاونين دانشجويي مطرح وبه تصويب رسيد. درابتدا نيزبخاطر اينكه ايده وتفكر جديدي بود با مقاومت روبروشد، اما آرام آرام در بين دانشجويان ودانشگاهها جا افتاد ودرنهايت طي آئين نامه اي درسال 79 به تمام دانشگاهها ابلاغ شد. ازآن سال تا امروزنيزتمام تلاش ما براي پي ريزي وايجاد پايگاهي قوي ازاين انجمنها در دانشگاهها صورت گرفته وامروزشاهديم كه انجمنهاي ورزشي ازجايگاه قابل اعتنايي درعرصه ورزش دانشجويي برخوردارند.
يكي ديگرازبرنامه هاي ما برگزاري يونيورسيادهاي درون دانشگاهي است كه امسال نزديك به 50 دانشگاه دراين زمينه اعلام آمادگي كرده اند ودانشجويان استقبال ويژه اي ازآن داشته اند. همچنين براي دانشگاههايي كه به هر دليل قادر به حضور در المپيادهاي كشورنيستند، جشنواره مراكز استانها را تدارك ديده ايم تااين تيم ها نيزدرمسابقاتي كه درداخل شهر واستان خود برگزارمي شود شركت نمايند.
ازسوي ديگر يكي ازبزرگترين دستاوردهاي ماايجاد پژوهشكده تربيت بدني است كه بواسطه آن سيستم نظارت وارزيابي ملي را راه اندازي كرده ودرحال حاضر 48 دانشگاه كشوررا در7 محورمورد ارزيابي قراد داده ايم. با اينكاربرگزاري مسابقات ورزشي را به دانشگاهها واگذاري كرده وازطرف ديگر بحث ارزيابي وسنجش وهمچنين نظارت را دراولويت هاي كاري خود قرارداده ايم. مضاف براينكه پژوهشكده تربيت بدني با استقبال كامل برانجام وظايف ملي خود اهتمام دارد وطرحهاي بسياري را به انجام رسانيد يا دردست اقدام دارد.
طرح نظرسنجي ونيازسنجي نيزازديگرايده هاي ما بود كه به اجرا درآمده است. دراين طرح ما فعاليتهاي خود را براساس نيازها و خواسته هاي دانشجويان خود برنامه ريزي مي كنيم وبا توجه به اينكه دنياي امروزبه دنبال رشته هاي پرتحرك وهيجاني است، تلاش مي كنيم تا سلايق دانشجويان را درپرداختن به رشته هاي جديد مورد توجه قرار دهيم.

س: در زمينه ايجاد قطبهاي ورزشي چه اقداماتي صورت گرفته است؟
يكي ازگامهاي ما توجه به مسايل برون دانشگاهي است كه ايجاد قطبهاي ورزشي يكي ازاركان آن است. دراين طرح مبنا را بر حضوردرصحنه هاي ورزشي ملي قرارداده ايم تا دراين عرصه نيزحضوري پررنگ داشته باشيم.
هدف اصلي ما درورزش دانشگاهها اين است كه اگرزيرساختهاي درون دانشگاهي با نهادينه شدن فعاليتهاي برون دانشگاهي گره بخورد، ما مي توانيم ادعا كنيم كه ورزش دانشجويي ما تعريف شده است، تعريفي كه برمبناي علمي وگرايشهاي علمي بنا شده باشد. دراين زمينه نيزسال به سال حركت روبه جلويي را داشته ايم ووضعيت ورزش دردانشگاهها مشكل مطلوبي را پيدا كرده است.

س: اختلاف نظرهايي كه تربيت بدني وزارت علوم با دانشگاه آزاد داشت به كجا انجاميد؟
اينكه بخواهيم نقش دولت را درامرورزش دانشگاهها ناديده بگيريم وتمام زمينه ها را دراختيار بخش خصوصي قراردهيم با سياستهاي نظام هماهنگي ندارد، اما ماهميشه آماده وپيش قدم بوده ايم كه اگراختلافاتي هست آن را برطرف كنيم واين انعطاف را نيزداشته ايم واميدوارم دوستان ما دردانشگاه آزاد نيزهمين نظررا داشته باشند. چون اين مساله اي نيست كه قابل حل نباشد، در اينجا بحث قانون گرايي وقانون گريزي مطرح است وهمه بايد به آن احترام بگذاريم. ما آمادگي هرگونه تفاهم وهمكاري را در راستاي مصالح ملي داريم وبه آن پايبند خواهيم بود.

س: مساله تشكيل فدراسيون ورزش دانشگاهها به كجا انجاميد؟
طرح تدوين وتشكيل اين فدراسيون با موفقيت به پايان رسيده وبا امضا وزيرمحترم علوم، تحقيقات وفناوري به شوراي عالي ورزش وهيات دولت ارجاع شده است وما منتظراعلام نظردراين زمينه هستيم.

س: المپياد دانشجويان كشوردرچه زماني برگزارخواهد شد؟
بنا داريم تا قبل ازبازيهاي المپيك آتن اين مسابقات را برگزارنماييم وفكر مي كنم درمردادماه دانشگاه صنعتي اصفهان ميزبان اين رويداد مهم دانشجويي باشد. اين مسابقات درقسمت دختران وپسران وبمدت ده روزبرگزارخواهد شد.

س: دكترحميدي تا چه زمان قصد ادامه فعاليت درعرصه ورزش دانشگاهي را دارد؟
من ده سال است كه دراين زمينه فعاليت مي كنم وحركتهاي انجام شده قابل مقايسه وتحليل است. تمام تلاشهايي كه صورت گرفته با حمايت جامعه دانشگاهي بوده وتا روزيكه اين وظيفه برمن تكليف شود به انجام اموراهتمام خواهم كرد وهروقت به وجود ما نيازي نبود كاررا به دوستان ديگرواگذارخواهم كرد.

کد خبر 46105

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha