سيد محمد خاتمي رئيس جمهور امروز لايحه بودجه سال 1383 را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد . به گزارش خبرگزاري مهر بخش دوم و پاياني سخنراني رئيس جمهوري در مراسم تقديم لايحه بودجه سال 1383 به مجلس بدين شرح است:

با اجراي بودجه پيشنهادي فصول كشارزي و منابع طبيعي در سال 1383 پيش بيني مي شود هدفهاي عمده ذيل تحقق يابد:
تحت پوشش بردن 60 هزار هكتار از اراضي آبي كشور با روش آبياري نوين، اجراي عمليات يكپارچه سازي، تجهيز و نوسازي حدود 80 هزار هكتار از اراضي آبي كشور، احياء و غني سازي حدود 5/128 هزار هكتار از جنگلهاي كشور، تهيه طرحهاي بيابان زدايي براي حدود 571 هزار هكتار از بيابان هاي كشور، انجام عمليات آبخيزداري حدود يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار هكتار از اراضي كشور ، توليد حدود 61 ميليون تن محصولات زراعي به ويژه 5/13 ميليون تن گندم و 14 ميليون تن محصولات باغي، توليد حدود 3/6 ميليون تن شير، 806 هزار تن گوشت قرمز، يك ميليون تن گوشت مرغ و 626 هزار تن تخم مرغ، پوشش حدود 77 درصد ايمني دامهاعليه بيماريهاي واگير و 5/45 درصد عليه بيماريهاي مشترك ، توليد ماهي و ميگو به حدود 460 هزار تن و تكثير آبزيان به حدود 1450 ميليون قطعه.
3- بخش صنعت و معدن
الف: تقويت، تشويق و گسترش سرمايه گذاري بخش غيردولتي در بخش صنعت و معدن و واگذاري شركت هاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي.
ب: توسعه صنايع نوين با تاكيد بر سرمايه گذاري هاي بخش غير دولتي.
ج: اصلاح ساختار و تقويت بانك تخصصي صنعت و معدن و احياي نقش سازمان هاي توسعه اي در بخش.
د: حمايت از توسعه كارآفريني و شكل گيري صنايع كوچك و متوسط.
ه: توسعه تشكل هاي تخصصي و حرفه اي صنعتي و معدني.
و: مقررات زدايي از فرايند سرمايه گذاري صنعتي و معدني و تسهيل مراحل اداري مربوطه.
ز: تشويق ، تسهيل و كمك به شكل گيري مشاركت هاي ايراني - خارجي درجهت جذب فن آوري هاي نوين توسعه صادرات و دسترسي به بازارهاي جديد.
ح:  توسعه فن آوري هاي اكتشاف و بهره برداري از معادن.
ط: رفع مانع و تشويق سرمايه گذاران غيردولتي در جهت توسعه شهرك هاي صنعتي.
براين اساس، مهمترين اقدامات پيش بيني شده اين بخش براي سال 1383 عبارت خواهد بود از:
افزايش اعتبارات كمك هاي فني  و اعتباري (وجوه اداره شده) بخش صنعت به ميزان 11 درصد و بخش معدن به ميزان 126 درصد درجهت تقويت سرمايه گذاري بخش غير دولتي ، واگذاري سهام شركت هاي دولتي بخش صنعت و معدن به ميزان 9000 ميليارد ريال توسط سازمان خصوصي سا زي اختصاص رديفي به مبلغ نهصد ميليارد ريال به منظور توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي به صورت وجوه اداره شده، افزايش اعتبار طرح كمك به تكميل و ايجاد تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرك هاي صنعتي در جهت كنترل آلاينده هاي فاضلاب هاي صنعتي ، تداوم تقويت منابع صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك ، افزايش توليد محصولات پتروشيمي تا 9/22 ميليون تن (43 درصد رشد) و صادرات اين محصولات به حدود 2 ميليارد دلار (71 درصد رشد) آغاز عمليات اجرايي طرح مهم خطوط لوله اتيلن به غرب كشور.
4- بخش انرژي
الف: تاكيد بر سياستهاي كاهش هزينه اي در شركت هاي دولتي ذي ربط و جهت گيري براي افزايش كارآيي و سوددهي بيشتر.
ب: ارزش گذاري قيمت نفت خام خوراك پالايشگاه هاي كشور به قيمت هاي بين المللي و تهيه و تنظيم بودجه شركت ملي نفت، شركت پالايش و پخش ، شركت ملي گاز ايران و همچنين شركت توانيربراساس قيمت هاي فروش منطقه اي.
ج : تداوم فرآيند تمركز زدايي در صنعت گاز و برخورداري شركتهاي توزيع گاز استاني از استقلال مالي بيشتر وشفاف سازي هزينه ها و رشد محدودتر اعتبارات شركت مادر تخصصي.
د: تنظيم بودجه شركت توانير در راستاي سياست تشكيل شركت هاي مادرتخصصي به طوري كه شركت توانير، برق توليد شده را از كليه مراكز توليد خريداري و به شركت هاي برق منطقه اي جهت توزيع به مشتركين برق به فروش رساند.
ه: تشويق بخش خصوصي به توليد و فروش برق با سازو كار خريد تضميني برق و بازار برق و پيش بيني آن در بودجه سال 1383 شركت توانير.
و: تداوم روند افزايش ظرفيت توليد نفت خام درجهت حفظ سهم كشوردربازارجهاني نفت با به كارگيري فن آوري هاي نوين و افزايش ضريب بازيافت نفت خام.
ز: جايگزيني هرچه بيشتر گاز طبيعي به جاي فرآورده هاي نفتي در سبد مصرف انرژي كشور.
در اين چارچوب در سال 1383 طرحهاي زير مورد بهره برداري قرارخواهند گرفت:
فاز 4 و 5 ميدان مشترك گازي پارس جنوبي به ظرفيت 50 ميليون مترمكعب در روز ، پالايشگاه پارسيان به ظرفيت 25 ميليون متر مكعب در روز ، طرح جمع آوري گازهاي همراه به ظرفيت 7 ميليون مترمكعب در روز، طرح تزريق گاز ميدان رامشير به ظرفيت 4 ميليون مترمكعب در روز، خط چهارم (56 اينچ) سراسري گاز تا شيراز، ميادين نفتي سروش و نوروز به ظرفيت 190 هزار بشكه در روز ، افزايش ظرفيت ميدان دورود به ميزان 80 هزار بشكه در روز ، فازاول ميدان نفتي دارخوين به ميزان 50 هزار بشكه در روز، ميدان نفتي بلال به ظرفيت 40 هزار بشكه در روز و 2663 مگاوات ظرفيت هاي نيروگاهي جديد.
5- بخش راه و ترابري
الف : انتقال مديريت بعضي از پروژه هاي و طرح ها ازملي به استاني.
ب: تقويت بخش خصوصي براي مشاركت درمديريت ، احداث و بهره برداري بخش حمل و نقل.
ج- استفاده از تسهيلات مالي خارجي در سرمايه گذاري درتاسيسات و تسهيلات حمل و نقل.
د- كاهش تصدي و ساماندهي شركت هاي دولتي.
ه - افزايش ايمني درجابجايي مسافر و كاهش سن ناوگان عمومي كشور.
و- افزايش سرعت حمل و نقل بار به ويژه بارهاي ترانزيت.
ز- كاهش نيروي انساني بخش دولتي و افزايش بهره وري نيروي كار (مديريت منابع انساني و اطلاعاتي ).
براين اساس درسال 1383 در زمينه حمل و نقل جاده اي تلاش مي شود ضمن تكميل 540 كيلومتر آزاد راه ، 1200 كيلومتر بزرگراه و 1140 كيلومتر احداث و بهسازي راه اصلي ، عمليات اجرايي 741 كيلومتر آزاد راه و 400 كيلومتر بزرگراه آغاز گردد. در حمل و نقل ريلي به بهره برداري رسيدن  راه آهن بافق مشهد به طول حدود 800 كيلومتر، بهسازي و بازسازي 400 كيلومتر از محورهاي موجود ، ادامه عمليات 3460 كيلومتر راه آهن هاي در دست اجرا، ادامه اعطاي تسهيلات براي خريد 1000 دستگاه واگن مسافري و باري جديد به سيستم حمل و نقل ريلي توسط بخش خصوصي در حمل و نقل هوايي بهره برداري كامل از فرودگاه امام خميني (ره)، بهره برداري از فرودگاه سبزوار، تجهيز بيشتر سيستم هاي كنترل و هدايت ترافيك هوايي براي افزايش ايمني سفرها و پروازهاي  Over - Flight  و بهسازي فرودگاه هاي  كشور براي حفظ و ارتقاء سطح خدمات رساني به مسافران خواهد بود. درحمل و نقل دريايي ، تكميل اسكله چند منظوره بندر شهيد بهشتي چابهار، اسكله شرقي بندر نوشهر واسكله هاي بندر انزلي و تكميل بنادركوچك ديلم ، گناوه و كنارك و همچنين تكميل وبهره برداري از6 بندر صيادي و ايجاد ظرفيت 25 هزارتني براي تخليه صيد پيش بيني شده است.
6- بخش عمران شهري و روستايي
الف: شناسايي ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در بافت هاي شهري و استفاده از آنها در جهت بهبود شاخصهاي توسعه دروني.
ب: تلاش درجهت جلب مشاركت بخش خصوصي در تصدي امور عمران شهري ، حمل و نقل عمومي و ارايه خدمات شهري و كاهش سهم تصديگري بخش هاي دولتي و عمومي.
ج - بهسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده شهري و ساماندهي بافتهاي حاشيه اي وغيرمتعارف شهري ، توسعه و اجراي سيستم هاي ريلي در شهرهاي بزرگ در جهت جابجايي مسافر وحمل بار.
د - كمك به اجراي پروژه هاي دفن بهداشتي زباله ، اعمال روشهاي مكانيزه تفكيك زباله از مبدا و جمع آوري مواد آلوده سازي سمي به طور جداگانه.
ه - ساماندهي عمران روستاها با توجه به نقش وعملكرد اقتصاد روستا از طريق تحول ساختاري درنظام توليد.
و - افزايش مشاركت موثر روستاييان دراجراي طرحهاي عمراني و فعاليت هاي اجرايي.
ز- تمركز زدايي و جامع نگري ، جلوگيري از فعاليتهاي موازي و مشابه ، شفاف كردن وظايف ، نقش ها و كاهش حيطه هاي تصدي  دولت در روستاها.
ح - سطح بندي و ارايه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي كشور بر طبق استانداردها و ضوابط خدمات رساني مصوب.
ط - تهيه و اجراي برنامه هاي راهبردي ، ساختاري و عملياتي جهت توسعه هماهنگ و يكپارچه درمناطق توسعه نيافته.
ي - فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي اسكان عشايري.
مهمترين اقدامات پيش بيني شده در سال 1383 در بخش عمران شهري و روستايي شامل اين موارد خواهد بود:
تكميل و بهره برداري از قطعه اول قطار شهري مشهد به همراه تامين واگنهاي مورد نياز ، نوسازي و ناوگان تاكسيراني تهران و خارج كردن تاكسي هاي فرسوده ، اجراي مقررات حذف خودروهاي فرسوده از سطح شهر تهران و 7 شهر آلوده كشور، آغاز بهره برداري از تاسيسات فاضلاب در برخي از شهرهاي بزرگ و مراكز استان از جمله (بندرعباس ، كرمانشاه، خرم آباد، ياسوج، سنندج ، ايلام، مشهد و شيراز) ، بازسازي و نوسازي بافت هاي حاشيه اي و فرسوده در شهرهاي بزرگ در معرض خط زلزله.
در بخش عمران روستايي نيز بهره مندي 5380 روستا از آب آشاميدني بهداشتي با جمعيت بالغ بر 3/2 ميليون نفر ، استمرار و تكميل بيش از 122 مجتمع آبرساني و آغاز عمليات اجرايي بيش از 50 مجتمع روستايي ، احداث 3000  كيلومتر راه مناسب روستايي ، تهيه و بازنگري بيش از 2800 طرح هادي روستايي و اجراي طرح در 1000 روستا، صدور حدود 400 هزار سند مالكيت املاك واقع در روستاها، اعطاء مجوز و راه اندازي بيش از 7000 دهياري در سطح روستاها، استمرار كمك بلاعوض براي افزايش سرمايه صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايي پيش بيني شده است.
7- بخش مسكن
الف: بهبود تراكم خانوار در واحد مسكوني.
ب : افزايش نسبت ساختمانهاي باداوم در مناطق شهري و روستايي.
ج - حمايت از ايجاد تشكل هاي صنفي سازندگان اعم از بخش خصوصي و تعاوني.
د- اصلاح مقررات مربوط به پرداخت يارانه بخش مسكن در جهت ترويج الگوي مصرف مسكن.
ه - حمايت از سازندگان انبوه ساز و كوچك ساز.
از مهمترين اقدامات مد نظر در بخش مسكن در سال 1383 مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
توليد بيش از 700 هزار واحد مسكوني در كل كشور ، ادامه پرداخت تسهيلات براي خريد يا ساخت مسكن درخانواده ايثارگران (رويكرد)، حمايت از بهسازي بيش از 50 هزارواحد مسكوني روستايي ، اتمام عمليات اجرايي 27 هزار واحد مسكوني استيجاري و اجاره به شرط تمليك.
8- بخش محيط زيست
الف: توسعه توانمندي تخصصي ، مديريتي ، تشكيلاتي و تجهيزاتي سازمان و ادارات كل.
ب : ارتقاي آگاهي هاي محيط زيستي اقشار مختلف و افزايش مشاركت مردمي.
ج - ادغام ملاحظات محيط زيستي درتصميم سازيهاي توسعه اي .
د: شناسايي فراينده هاي اكولوژيكي كشور.
ه - واگذاري قسمتي از فعاليت ها به بخش غيردولتي.
و - تكميل و بهره برداري كليه مراكز تحقيقاتي ، در مراكز استانها.
ز: افزايش همكاريهاي بين المللي.
مهمترين اقدامات پيش بيني شده براي اين بخش در سال 1383  به شرح ذيل است:
اتمام فعاليتهاي ساختماني ملي وتقويت فعاليت هاي نرم افزاري، توسعه تحقيقات مبتني بر سياست هاي مشخص ، گسترش طرح ها و فعاليتهاي بين المللي و منطقه اي ، ايجاد نظام اطلاعات محيط زيست، ارتقاي آموزش محيط زيست براساس سياست هاي تعريف شده و تجهيز مراكز آزمايشگاهي ، اجراي برنامه زيست محيطي تحت عنوان دولت سبز درهمه دستگاههاي دولتي ، كاهش آلودگي هوا درتهران وهفت شهر كشور و تدوين طرح مديريت محيط زيست براي 43 منطقه حفاظت شده و آغاز اجراي برنامه حفاظت كيفي رودخانه هاي بزرگ كشور.
9- بخش آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه اي
الف:  ايجاد زمينه هاي لازم براي برخورداري از فرصت هاي برابر آموزشي به ويژه براي دانش آموزان روستايي و دختران.
ب : ايجاد زمينه هاي توسعه آموزش هاي مداوم و فعاليت تكميلي سواد آموزي با استفاده از ظرفيتهاي مختلف در كشور و گسترش سطح سواد و كاهش بيسوادي در كشور.
ج : توجه به اجراي سياست تمركز گرايي و واگذاري اختيارات بيشتر به مراكز اجرايي.
د: توجه به ارتقاء سطح كيفي و تحصيلات كاركنان آموزشي با اجراي دوره هاي ضمن خدمت و بدو خدمت و به كارگيري نيروهاي با تخصص بالاتر.
ه - ايجاد ارتباط منطقي بين آموزش هاي فني و حرفه اي و نيازمندي هاي بازار كار.
و - حمايت و تشويق بخش خصوصي و تعاوني به سرمايه گذاري و مشاركت در گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي.
ز : تحت پوشش قرار گرفتن بالغ بر 5/16 ميليون نفر دانش آموز در دوره هاي مختلف تحصيلي موجب گرديده است تا پوشش ظاهري آموزش ابتدايي به حدود 8/119 درصد، پوشش ظاهري آموزش راهنمايي تحصيلي به حدود 105 درصد و متوسطه نظري به 5/63 درصد برسد.
مهمترين اقدامات اين بخش در سال 1383 شامل موارد ذيل خواهد بود:
تقويت مراكز تربيت معلم و آموزش ضمن خدمت فرهنگيان، تجهيز مراكز آموزشي به فناوري اطلاعات و توسعه شبكه رشد در مدارس  متوسطه كشور ، تجهيز منابع غيردولتي در فعاليت هاي بخش و بهره گيري ازمشاركت هاي مردمي ، اجراي طرح ارتقاي مسير شغلي معلمان و بهره برداري از 50 مركز آموزش فني و حرفه اي در سراسر كشور ، گسترش آموزش هاي كار و دانش با همكاري بخش خصوصي در دستگاههاي اجرايي با ظرفيت جديد معادل 53 هزارنفر - دوره ، توجه به استاندارد سازي حدود 948كارگاه درهنرستان هاي فني و 725 كارگاه درهنرستانهاي كار دانش ، حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي در آموزش هاي فني و حرفه اي وافزايش پذيرش در دوره هاي شبانه كارداني به ميزان 9000 نفر ظرفيت جديد.
10- بخش آموزش عالي ، تحقيقات و فناوري
الف : تنوع بخشي به نظام هاي عرضه آموزش عالي و توسعه مشاركت مردمي .
ب : ايجاد و تقويت قطب هاي علمي در دانشگاهها و متمركز كردن منابع و فعاليت ها بر زمينه هاي علمي منتخب.
ج : ساماندهي فضاهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.
د: برنامه ريزي و سازماندهي  متناسب براي شناسايي و شكوفايي استعدادهاي درخشان.
ه : افزايش تقاضا گرايي درتحقيقات.
و: توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و ساير فناوريهاي نوين.
ز: توسعه پارك ها و مراكز رشدعلمي و فناوري به منظور كمك به رشد و موفقيت موسسات كوچك و متوسط فعال در حوزه فناوري.
ح: تشكيل صندوق حمايت از محققان و پژوهشگران.
ط: گسترش روحيه تحقيق ، تتبع و حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي .
ي : پايه گذاري برنامه توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات دركليه قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور بهينه سازي و نوسازي ساختار اداري، اجرايي كشور ، ارتقاء كار آمدي خدمات دولتي ، گسترش زمينه هاي جديد اشتغال ارزش افزا براي جوانان و رشد علمي و فني سريعتر كشور.
مهمترين اقدامات  مورد نظر اين بخش در سال 1383 عبارتند از:
فراهم كردن امكان بهره برداري از 389 هزار متر مربع فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي ، تمهيد شرايط رفاهي مناسب براي اعضاء هيات علمي با اجراي طرح بهره وري، تسريع در تكميل پروژه هاي ويژه ساماندهي فضاهاي دانشگاهي ، توسعه فرهنگ و خط و زبان فارسي در محيط رايانه اي ، ارايه خدمات مناسب تر دولتي ، اجتماعي ، اقتصادي، مالي و تجاري با بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات ، توسعه شركتهاي كوچك و متوسط درحوزه LT  و گسترش مراكز رشد علم و فناوري ، توسعه تحقيقات فناوري هاي نوين (بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي) و ايجاد شبكه آزمايشگاهي ملي زيست فناوري و ريز فناوري.
با تداوم اجراي برنامه تكفا در سال 1383 انتظار مي رود كليه بخش هاي اداري ، اجرايي و همچنين غالب بخش هاي توليدي كشور داراي پتانسيل لازم جهت اجراي بهينه برنامه چهارم توسعه و رشد سريعتر اقتصادي را دارا شوند.
11- بخش فرهنگ و هنر و تربيت بدني
الف : كمك به تامين مواد كتابخانه اي و تجهيزات كتابخانه هاي عمومي .
ب : حمايت از حوزه سينما خصوصا سينماي كودك و نوجوان.
ج : حمايت از توسعه صادرات آثار فرهنگي ، هنري و سينمايي .
د : كمك به فعاليتها و موسسات قرآني ، ترويج نماز و فعاليتهاي فرهنگي و هنري مساجد.
ه : كمك به انجمنها ، موسسات، نهادها و تشكلهاي فرهنگي هنري و خبرگزاريهاي غيردولتي.
و: اجراي برنامه هاي جديد به منظور غني سازي اوقات فراغت جوانان.
ز: اجراي "نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش كشور".
ح: طرح متعادل سازي فضاهاي ورزش كشور.
ط: تسريع در روند واگذاري امكانات و فضاهاي ورزشي به بخش غيردولتي.
ي : اعطاي تسهيلات بانكي از محل وجود اداره شده به بخش خصوصي و تعاوني .
مهمترين اقدامات مورد نظر اين بخش در سال 1383 عبارتند از:
مطالعه و احداث 5 تالار فرهنگي و هنري جديد در كشور، مطالعه 5 موزه هنرهاي معاصر در مراكز استانها، مطالعه 5 پرديس سينمايي در مراكز استانها، مطالعه و احداث  19 استاديوم پانزده هزار نفري در مراكز استانها، احداث استاديوم ورزشي ويژه بانوان درتهران ، بازسازي 300 زمين فوتبال خاكي در سراسركشور ، بهره برداري از 27 پروژه ورزشي كارگران ، بهره برداري از 20 پروژه ورزشي دانشگاهها ، تكميل 1000 پروژه نيمه تمام ورزشي در سطح كشور و تجهيز بيش از 000/30 مدرسه و فضاي ورزشي ويژه دانش آموزان.
12- بخش بهداشت  و درمان
الف: اصلاح ساختار و تقويت نظام بيمه درماني كشور.
ب: اصلاح ساختار تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي.
ج : اصلاح نظام دارويي.
د: ساماندهي شبكه اورژانس كشور.
ه : اجراي سطح بندي خدمات درمان بستري (دركنار افزايش مشاركت مردم).
و: كنترل و ريشه كني بيماريهاي واگير.
ز: ارتقاي امنيت غذا و تغذيه و تقويت و توسعه همكاريهاي بين بخشي.
از مهمترين اقدامات پيش بيني شده اين بخش در سال 1383 مي توان به موارد ذيل اشاره كرد.
توجه ويژه به آموزش و ارتقا سلامت در راستاي توانمند سازي مردم در برابر مخاطرات سلامتي ، تقويت برنامه هاي مرتبط با سلامت روان، اجراي برنامه كنترل بيماريهاي غيرواگيردار، تقويت برنامه هاي مرتبط با خدمات بهداشتي پايه ، توجه ويژه به تكميل شبكه اورژانس كشور ، اتمام عمليات اجرايي 2000 تخت بيمارستاني ، اتمام عمليات اجرايي طرح هپاتيت واتمام عمليات اجرايي طرح ويروس زدايي.
13- بخش پست و مخابرات
الف: استقلال در تخصيص  بودجه هر يك از شركتها بر اساس تعامل بين شركتها درجهت شفاف سازي روابط مالي ميان آنها.
ب : پيش بيني  بودجه براساس منابع داخلي شركتها و استقلال بخش پست ومخابرات از منابع عمومي.
ج: اصلاح تعرفه هاي خدمات اعم از پستي و مخابراتي براساس قيمت تمام شده و نظام تعرفه اي و پرداخت منابع لازم جهت ارايه خدمات پايه در سراسر كشور به منظور تحقق فضاي رقابتي.
د: دريافت حق امتياز از بخش خصوصي بابت  ارايه خدمات پستي و مخابراتي.
ه - توجه به قانون حداكثر استفاده از توانمنديهاي بخش هاي غيردولتي.
و: فعال نمودن نظام پيمانكاري و مشاوره اي در بخش.
ز: پياده سازي قانون جديد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات واجراي اصلاح ساختار در بخش.
از مهمترين اقدامات درسال 1383 ، افزايش  شبكه تلفن ثابت به ميزان سه ميليون و صد و شصت و يك هزار شماره، تلفن همراه  دو ميليون و دويست هزار شماره و پوشش 3212 روستاي ديگر به شبكه ارتباطي ، جابجايي حدود هفتصد ميليون مرسوله پستي و اجراي بقيه طرح جامع شبكه فيبرنوري اصلي كشور تا مرز 30 هزاركيلومتر و بهره برداري از 50 درصد از اين شبكه و بهبود شايان توجه در كيفيت ارتباطات مي باشد.

14- بخش امور قضايي و سياست داخلي

1- بخش امور قضايي
الف: كاهش مراجعات مردم به محاكمه قضايي از طريق ايجاد شوراهاي حل اختلاف، در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي و رفع اختلاف هاي محلي.
ب : تسهيل در نحوه ارايه خدمات قضايي به مردم از طريق اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ، انقلاب و ايجاد دادسراها.
ج: تسهيل در دسترسي مردم به خدمات قضايي از طريق صدور مجوز جهت ارايه خدمات مشاوره اي حقوقي و كارشناسي رسمي دادگستري توسط قوه قضاييه.
د: اصلاح وضعيت زندانها در جهت ايجاد محيط مناسب بازپروري.
ه: توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارايه خدمات توسط دستگاههاي قضايي.
2- بخش سياست داخلي
الف: افزايش ضريب مشاركت مردم در انتخابات.
ب: ارتقاء سطح مشاركت مردم در امور مربوط به خود از طريق شوراهاي اسلامي.
ج: ايجاد و تقويت پليس 110.
د: افزايش ضريب امنيت مرزهاي كشور در مقابله با اشرار و قاچاقچيان ( به خصوص مرزهاي شرقي كشور).
ه : تخصصي نمودن فعاليتهاي  پليس از طريق توسعه فناوري پيشرفته ICT .
مهمترين اقدامات پيش بيني شده براي سال 1383 در بخش قضايي و سياست داخلي عبارتست از:
جذب 1000 نفر قاضي و 800 نفر پرسنل داراي مدارك كارشناسي به بالا در دادگستري و ثبت اسناد و املاك ، انجام مقدمات برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال 1384 توسط وزارت كشور، تهيه طرح استاندارد سازي تجهيزات و فضاهاي استانداري ها ، فرمانداريها و بخشداري ها، اجراي 184 هزارمتر مربع طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در دادگستري ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اجراي 505 هزار متر مربع پروژه درنيروي انتظامي كشور.

15 - بخش امور دفاعي

مهمترين رويكرد بخش دفاع در سال 1383 به شرح زير است:
- دستيابي به فناوري راهبردي و برتردرتوليد اقلام عمده دفاعي براي افزايش قدرت بازدارندگي وتوسعه همكاري هاي صنعتي و دفاعي.
- بازآرايي خطوط توليد در صنعت دفاعي.
- ساماندهي تحقيقات در بخش دفاع و به كارگيري و استفاده از قابليتهاي علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي.
- تقويت توانمندي هاي دريايي از طريق تشكيل يگان واكنش سريع.
- افزايش توانمندي موشكي و برقراري سيستم فرماندهي وكنترل جامع در نيروهاي مسلح.
- توسعه مراودات دفاعي و عقد قراردادهاي دفاعي و امنيتي.
- تجهيزوتكميل سيستم پدافندي كشور.


آنچه آمد، رئوس فصل لايحه بودجه سال 1383 كل كشور است كه اميد مي رود با نقد و بررسي همه جانبه مجلس وتصويب نهايي آن گام ديگري در پيشبرد اصلاحات كشور برداشته شود. من بارها گفته ام كه اصلاحات، پروسه اي طولاني، عميق و فراگير است كه بايد در قالب پروژه هاي معين و مشخص در دولت، مجلس و كل نظام و درميان جامعه ونهادهاي مدني پي گرفته شود . برنامه هاي توسعه قوانين بودجه از جمله پروژه هاي موثر اصلاحي است كه از آثار مبارك توفيق آنها همگان برخوردار مي شوند و از كاستي ها و عدم توفيق آنها همگان زيان مي بينند.
اكنون كه نظام جمهوري اسلامي ايران به بيست و پنجمين سال حيات پربار خود گام مي نهد، همه ما موظفيم كه براي اعتلاي نام ايران و اسلام از همه تجربه هاي موفق و ناموفق خويش درهمه سطوح بهره گيريم بايد بدانيم كه براي پاسخ گفتن به نيازهاي دوم افزون جامعه پرشتاب ايران و براي زيستن در جهان دائما دستخوش تحول ، ناگزير از انجام و پيشبرد اصلاحات درهمه زمينه ها هستيم. برنامه و بودجه، بخشي از جلوه گاه اين ضرورت است. اصلاحات ماندني وقفه ناپذير و همه جاگيراست و خوشبختانه همه سطح ها و عرصه هاي جامعه را در برگرفته است.
اين واقعيت را ، دغدغه مشترك همه سياست گزاران ، برنامه ريزان و مجريان كشور و همه اهالي سياست و اجرا بدانيم و براي ساختن ايراني آزاد و آباد و مستقل و براي چيرگي بر كاستي هاي گوناگون ، در آستانه انتخابات سرنوشت ساز مجلس هفتم بر پيشبرد اصلاحات ، تامين حقوق اساسي ملت، اجراي تمام عيار قانون و تحقق مردم سالاري ديني دست به دست هم دهيم.
مهمترين دستاورد اصلاحات، فراهم آوردن زمينه نقد، صراحت و شفافيت است كه توانسته است تاحدود زيادي تواناييهاي ما را درخدمت انتظارها وخواسته هاي ملت قراردهد. من به رغم همه كوتاهي ها وكندي ها و همه موانع و تنگناها ، آينده اصلاحات را دركشور به اعتبار آگاهي و عزم مردم بسيارروشن مي بينم و اميد دارم كه تلاش هاي ما دردولت و شما درمجلس نيز بتواند درجهت برآوردن خواسته هاي بلند اين ملت سرافراز ، مرضي حضرت حق باشد. تلاش ما پيش رفتن در عين وجود نقيصه ها و دشواري هاست . برنامه سوم و بودجه  سال 1383 شاهدي براين مدعاست و ان شاء الله برنامه چهارم ، چشم اندازهاي بازتري در اين مسير باشد. مهم اين است كه بدانيم مي توانيم پيش رويم و آينده اي بهتر داشته باشيم.

 مذهب زنده دلان خواب پريشاني نيست                از همين خاك، جهان دگري ساختن است

 

 

 

 

کد خبر 46303

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha