توزیع کارت آزمون های دانشنامه پزشکی آغاز شد

توزیع کارت شصت و ششمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی به همراه امکان پرداخت هزینه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و ششمین دوره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی صبح روز پنجشنبه ۷ شهریور ۹۸ در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران برگزار خواهد شد.

داوطلبان می توانند از امروز ۶ شهریور با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام و همچنین دریافت کارت ورود به جلسه خود به صورت اینترنتی اقدام کنند.

حوزه امتحانی هر داوطلب بنا به راهنمای مربوطه از سوی دبیرخانه شورای اموزش پزشکی و تخصصی تعیین و در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه به اطلاع کلیه داوطلبان رسانیده خواهد رسید.

نتایج آزمون کتبی تخصصی با توجه به شرح مندرج در برگه راهنما توزیع کارت، از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد و آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی که به صورت  KFP/PMP/OSCE /MMI و سایر روشهای ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می شود. 

کلیه دستیارانی که وفق مقررات واجد شرایط شرکت در آزمون گواهینامه سالجاری بوده و موفق به کسب قبولی در آزمون مذکور شده اند، به صورت مشروط مجاز به شرکت در شصت و ششمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شناخته می شوند.

کلیه دستیارانی که به صورت مشروط در آزمون دانشنامه تخصصی شرکت می کنند، باقیمانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه کنند. اعلام رسمی قبولی در آزمون مذکور منوط به ارائه این گواهی خواهد بود.

افرادی که به آزمون گواهینامه تخصصی سالجاری معرفی نشده و یا در آن شرکت نکرده اند به عنوان مردود آزمون گواهینامه تخصصی شناخته شده و به همراه سایر مردودین آزمون گواهینامه تخصصی مجاز به شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی سالجاری نیستند.

آزمون دانشنامه تخصصی در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می شود ، حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی ۷۰ درصد کل نمره آزمون کتبی و ۷۰ درصد کل نمره آزمون شفاهی خواهد بود.

افرادی که موفق به کسب ۷۰ درصد از نمره کل آزمون کتبی می شوند (نمره ۱۰۵ از نمره کل ۱۵۰) به عنوان قبول شده آزمون کتبی دانشنامه تخصصی محسوب و مجاز به شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی خواهند بود.

جهت تعیین نفرات برتر، نمره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با ضریب  ۲ و نمره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی با ضریب یک با توجه به تبصره ذیل بند ب ماده ۶ محاسبه خواهد شد.

نحوه شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به همراه مدارک لازم و هزینه ثبت نام در آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است. نتایج نهایی آزمون دانشنامه تخصصی از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.

سی و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی نیز پنجشنبه ۷ شهریور ۹۸ در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در سطح شهر تهران به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

داوطلبان می توانند از امروز ۶ شهریور ماه با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

کلیه داوطلبان لازم است تا تاریخ ۱۵ آذر ماه سال ۹۸ دوره دستیاری فوق تخصصی خود را به پایان برسانند.

اعتبار قبولی آزمون نهایی کتبی فوق تخصصی ۵ سال است در صورت عدم شرکت و یا عدم موفقیت در آزمون شفاهی در مدت مذکور، متقاضیان موظف به شرکت مجدد در آزمون نهایی کتبی هستند.

کلیه دستیاران شرکت کننده علاوه بر معرفی نامه از طرف رئیس بخش آموزشی و تائید مدیر گروه ملزم به ارائه تائیدیه از دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل آموزش هستند.

دستیارانی که در آزمون دانشنامه فوق تخصصی شرکت می کنند باید باقیمانده دوره آموزشی خود را پس از آزمون در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود جهت فارغ التحصیلی را ارائه کنند.

نتایج آزمون کتبی فوق تخصصی با توجه به شرح مندرج در برگه راهنما توزیع کارت، از طریق سایت مرکز سنجش اعلام خواهد شد و آزمون شفاهی دانشنامه فوق تخصصی که به صورت  PMP و یا OSCE و سایر روشهای ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می شود. 

آزمون کتبی دارای ۱۰۰ یا ۱۵۰ سئوال چند گزینه ای بوده (تعیین تعداد سئوالات با تشخیص هیئت ممتحنه مربوطه و تائید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی است) و حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی کسب حداقل ۷۰ درصد کل نمره آزمون است.

در صورت قبولی در آزمون کتبی، داوطلب می تواند در آزمون شفاهی شرکت و ملاک قبولی در آزمون شفاهی نیز کسب حداقل ۷۰ درصد از کل نمره آزمون شفاهی است.

دستیاران رشته های فوق تخصصی معرفی شده توسط گروه های آموزشی مربوطه جهت شرکت در آزمون دانشنامه فوق تخصصی در صورت کسب ۶۰ درصد نمره کل آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی موفق به کسب گواهینامه فوق تخصصی خواهند شد.

هزینه ثبت نام در آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

محل برگزاری آزمون های شفاهی شصت وششمین دوره دانشنامه تخصصی و سی وسومین دوره دانشنامه فوق تخصصی سال ١٣٩٨

رشته ها تاریخ محل برگزاری آزمون شفاهی
ایمونولوژی و آلرژی بالینی شنبه ۹ شهریور مرکز طبی کودکان
غدد درون ریز و متابولیسم کودکان شنبه ۹ شهریور
کلیه کودکان جمعه ۸ شهریور
قلب کودکان جمعه ۸ شهریور
نوزادان یکشنبه ۱۰ شهریور
گوارش کودکان جمعه ۸ شهریور
روماتولوژی کودکان یکشنبه ۱۰ شهریور
جراحی عمومی شنبه ۹ شهریور
بیماریهای داخلی جمعه ۸ شهریور
کودکان یکشنبه ۱۰ شهریور
بیماریهای قلب و عروق یکشنبه ۱۰ شهریور
ارتوپدی دوشنبه ۱۱ شهریور
رادیولوژی دوشنبه ۱۱ شهریور
طب اورژانس سه شنبه ۱۲ شهریور
جراحی عروق متعاقبا اعلام می شود اسکیل لب علوم پزشکی تهران
جراحی عمومی یکشنبه ۱۰ شهریور
بیماری های مغز و اعصاب دوشنبه ۱۱ شهریور
پزشکی ورزشی سه شنبه ۱۲ شهریور
طب کار سه شنبه ۱۲ شهریور
ریه کودکان KFP شنبه ۹ شهریور اسکیل لب علوم پزشکی شهیدبهشتی
پزشکی اجتماعی یکشنبه ۱۰ شهریور
اورولوژی دوشنبه ۱۱ شهریور
رادیوآنکولوژی یکشنبه ۱۰ شهریور دانشگاه علوم پزشکی ارتش
طب هوا و فضا یکشنبه ۱۰ شهریور
غدد بالغین جمعه ۸ شهریور اسکیل لب علوم پزشکی ایران
چشم پزشکی یکشنبه ۱۰ شهریور
روانپزشکی دوشنبه ۱۱ شهریور
پزشکی قانونی سه شنبه ۱۲ شهریور
جراحی عروق PMP جمعه ۸ شهریور مرکز سنجش آموزش پزشکی
زنان و زایمان یکشنبه ۱۰ شهریور
پزشکی خانواده یکشنبه ۱۰ شهریور
طب سالمندی دوشنبه ۱۱ شهریور
بیماری های عفونی دوشنبه ۱۱ شهریور
بیماری های پوست سه شنبه ۱۲ شهریور
خون و سرطان کودکان شنبه ۹ شهریور دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)
بیماریهای ریه شنبه ۹ شهریور
بیهوشی سه شنبه ۱۲ شهریور
گوارش بالغین شنبه ۹ شهریور بیمارستان شریعتی
روماتولوژی شنبه ۹ شهریور
پزشکی هسته ای یکشنبه ۱۰ شهریور
روانپزشکی کودک و نوجوان یکشنبه ۱۰ شهریور بیمارستان روزبه
روانپزشکی یکشنبه ۱۰ شهریور
طب فیزیکی و توانبخشی یکشنبه ۱۰ شهریور بیمارستان شهدای تجریش
آسیب شناسی یکشنبه ۱۰ و دوشنبه ۱۱ شهریور دانشکده پزشکی ایران
خون و سرطان بالغین یکشنبه ۱۰ شهریور بیمارستان طالقانی
جراحی کودکان شنبه ۹ شهریور بیمارستان کودکان مفید
عفونی کودکان شنبه ۹ شهریور
اعصاب کودکان یکشنبه ۱۰ شهریور
جراحی توراکس شنبه ۹ شهریور بیمارستان مسیح دانشوری
مراقبت های ویژه دوشنبه ۱۱ شهریور
نفرولوژی شنبه ۹ شهریور بیمارستان امام خمینی
جراحی پلاستیک شنبه ۹ شهریور بیمارستان حضرت فاطمه (س)
جراحی قلب و عروق شنبه ۹ شهریور مرکز قلب تهران
گوش، حلق و بینی یکشنبه ۱۰ شهریور بیمارستان قلب شهید رجایی
جراحی مغز و اعصاب دوشنبه ۱۱ شهریور
کد خبر 4704410

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 1 =