تشریح اعطای تسهیلات و پیشرفت فیزیکی مساکن آسیب دیده در سیل

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اعطای تسهیلات و پیشرفت فیزیکی مساکن آسیب دیده شهری و روستایی در سیل اخیر را تشریح کرد.

مهدی جمالی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح گزارش مقایسه ای بازسازی و نوسازی بخش مسکن در سیل سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: گزارشی که در ادامه اعلام می‌کنم با توجه به اطلاعات اخذ شده از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه اعطای تسهیلات و پیشرفت فیزیکی مساکن آسیب دیده شهری و روستایی در سیل اخیر و در مقایسه با گزارش مورخ ۸ آبان‌ماه و میزان رشد و پیشرفت های انجام شده در این بازه زمانی تا تاریخ ۲۲ آبان ماه است.

وی با اشاره به وضعیت کلان آسیب های وارده به بخش مسکن گفت: ارزیابی واحدهای آسیب دیده در سیل اخیر حکایت از واردآمدن خسارت به ۱۶۷۷۸۱ واحد دارد که از این تعداد ۸۴۵۳ واحد در شهرها و ۵۸۲۶۶ واحد در روستاها نیازمند احداث هستند. همچنین تعداد واحدهای تعمیری و تجاری شهری و روستایی ۱۰۱۰۶۲ واحد است.

تعداد کل واحدهای خسارت دیده

واحدهای احداثی

واحدهای تعمیری و

تجاری شهری و روستایی

خسارت معیشتی

شهری

روستایی

۸۴۵۳

۵۸۲۶۶

۱۶۷۷۸۱

۶۶۷۱۹

۱۰۱۰۶۲

۱۰۹۸۳۳

جمالی نژاد تصریح کرد: تعداد واحدهای ارزیابی خسارت شده که از سوی قرار گاه بازسازی و نوسازی برای آنها تامین اعتبار و تسهیلات لازم شده است برابر با ۱۶۷۷۸۱ واحد اعم از واحدهای احداثی و تعمیری است که در واحدهای احداثی اعداد با آنچه ارائه شده برابری می‌کند ولی تعداد واحدهای تعمیری ۱۰۱۰۶۲ است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به تعداد واحدهای معرفی شده به بانک‌ها گفت: از مجموع واحدهای آسیب دیده اعم از تعمیری و احداثی تعداد ۱۸۹۵۰۳ واحد با رشدی معادل ۱/۴ درصد نسبت به هفته گذشته به بانک معرفی شده اند که تعداد ۵۹۳۳۹ واحد آن احداثی با رشدی معادل ۶/۸ درصد ،۸۰۲۶۲ واحد تعمیری با رشد ۶/۲ درصد و ۴۹۹۰۲ واحد معیشتی با رشد ۱/۶درصد است.

معرفی به بانک (مجموع شهری و روستایی)

وضعیت

احداثی

تعمیری

معیشتی

تعداد

۵۹۳۳۹

۸۰۲۶۲

۴۹۹۰۲

درصد به کل پرونده های معرفی شده

۳۱

۴۲

۲۶

میزان رشد پرونده های معرفی شده نسبت به هفته گذشته

۸.۶

۲.۱

۶.۱

مجموع

۱۸۹۵۰۳

 (با رشد ۴.۱ درصد نسبت به هفته گذشته

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به تعداد قراردادهای منعقد شده با بانک گفت: تعداد قراردادهای منعقد شده با بانک اعم از واحدهای احداثی، معیشتی و تعمیری ۱۴۶۲۸۳ فقره گزارش شده که معادل ۱۲/۷۷ درصد از کل پرونده های معرفی شده به بانک است که نسبت به هفته گذشته معادل ۱/۱۰ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی واحدهای احداثی تصریح کرد: از مجموع واحدهای احداثی اعم از واحدهای آسیب دیده در نقاط شهری و روستایی که بالغ بر۶۶۷۱۹ واحد ارزیابی شده، پس از معرفی متقاضیان به بانک و عقد قرارداد صورت گرفته، به شرح جدول زیر پیشرفت فیزیکی این واحدها ارائه شده است.  

موضوع اقدام

تعداد

درصد نسبت به کل واحدهای احداثی

درصد نسبت به واحدهای معرفی شده به بانک

درصد رشد نسبت به هفته گذشته

آواربرداری

۳۶۰۴۲

۵۴

۱۹

۵/۹

پی کنی

۴۶۰۴۷

۶۹

۲۴.۳

۹.۸

فونداسیون

۳۴۷۴۲

۵۲.۱

۱۸.۳

۱۴.۲

اسکلت

۲۷۶۹۸

۴۱.۵

۱۴.۶

۱۹.۱

سقف

۱۷۴۳۶

۲۶.۱

۹.۲

۲۴

دیوار

۱۷۸۹۰

۲۶.۸

۹.۴

۲۱.۱

جمالی نژاد با اشاره به پیشرفت فیزیکی واحدهای تعمیری بیان کرد: از مجموع واحدهای تعمیری اعم از واحدهای آسیب دیده در نقاط شهری و روستایی که بالغ بر ۱۰۱۰۶۲ واحد ارزیابی شده پس از معرفی متقاضیان به بانک و عقد قرارداد صورت گرفته برای ۷۶۲۱۳ واحد عملیات اجرایی آغاز شده و ۸۰۱۸۴ واحد از این تعداد اتمام یافته است. 

وضعیت واحدها

شروع شده

اتمام یافته

۸۰۱۸۴

۷۶۲۱۳

۷۸/۱ درصد رشد

۵۸/۲ درصد رشد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به تحلیل وضعیت استان های آسیب دیده گفت: در رابطه با وضعیت خسارات وارده به واحدهای مسکونی به تفکیک استان باید بگویم که بیشترین میزان آسیب به واحدهای مسکونی استان های لرستان، خوزستان و گلستان وارد شده است.

استان

واحدهای خسارت دیده

احداثی

تعمیری

شهری

روستایی

جمع

شهری،روستایی و تجاری

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

گلستان

۱۳۲۵

۱۵

۶۰۸۲

۱۱

۷۴۰۷

۱۱

۱۰۵۳۱

۱۰

لرستان

۱۵۱۰

۱۷

۱۱۸۰۰

۲۰

۱۳۳۱۰

۲۰

۲۷۷۵۰

۲۷

خوزستان

۱۲۰۰

۱۵

۴۴۴۰

۸

۵۶۴۰

۹

۱۶۰۴۰

۱۶

همدان

۸۹۰

۱۱

۸۰۴۹

۱۴

۸۹۳۹

۱۳

۱۰۶۳۲

۱۱

سایر استانها

۳۵۲۸

۴۲

۲۷۸۹۵

۴۷

۳۱۴۲۳

۴۷

۳۶۱۰۹

۳۶

مجموع کشور

۸۴۵۳

۱۰۰

۵۸۲۶۶

۱۰۰

۶۶۷۱۹

۱۰۰

۱۰۱۰۶۲

۱۰۰

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بیان کرد: تحلیل داده های جدول فوق نشان می دهد که در مجموع ۵۳ درصد از آسیب ها، به واحدهای مسکونی ۴ استان کشور وارد شده است. همچنین در بخش واحدهای مسکونی نیازمند تعمیرات نیز این میزان ۶۴ درصد از مجموع کل واحدهای نیازمند تعمیرات در کشور را در بر می گیرد.

تعداد متقاضیان معرفی شده به بانک به تفکیک استان 

استان

معرفی به بانک

احداثی

تعمیری

معیشتی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

گلستان

۷۳۲۶

۷

۱۲۷۹۹

۱۵.۹۵

۷۷۷۸

۱.۹۰

لرستان

۱۱۸۹۱.

۱۲

۱۹۱۰۸

۲۳.۸۱

۱۶۲۷۱

۳.۹۷

خوزستان

۴۹۰۷

۵

۴۳۶۳

۵.۴۴

۳۷۰۵

۰.۹۰

سایر استانها

۷۶۹۳۸

۷۶

۴۳۹۹۲

۵۴.۸۱

۳۸۲۱۴۸

۹۳.۲۳

مجموع کشور

۱۰۱۰۶۲

۱۰۰

۸۰۲۶۲

۱۰۰

۴۰۹۹۰۲

۱۰۰

وی در تحلیل داده های جدول فوق گفت: اگرچه ۴۰ درصد واحدهای کل آسیب دیده نیازمند احداث در سه استان لرستان،خوزستان و گلستان قرار دارند اما برای ۴۴ درصد آنها تشکیل پرونده و معرفی به بانک صورت گرفته است.در مورد واحدهای تعمیری نیز ۶۳ درصد از کل واحدها در این سه استان قرار دارند و برای ۶۴ درصد آنها اقدام به معرفی به بانک شده است که در ادامه می توانید به تفکیک این مطالب را مشاهده کنید.

پیشرفت فیزیکی واحدهای احداثی به تفکیک استان

استان

پیشرفت فیزیکی واحدهای احداثی استانها

آواربرداری

پی کنی

فونداسیون

اسکلت

سقف

دیوار

گلستان

۳۳۳۵

۶۶۴۹

۵۳۹۲

۴۴۲۷

۲۸۷۶

۱۹۰۱

لرستان

۱۱۳۵۸

۱۱۳۰۴

۹۰۳۷

۷۷۲۰

۵۸۵۶

۵۵۳۱

خوزستان

۳۱۲

۳۳۶

۳۲۶

۲۳۱

۱۹۵

۱۵۷

سایر استانها

۲۱۰۳۷

۲۷۷۵۸

۱۹۹۸۷

۱۵۳۲۰

۸۵۰۹

۱۰۳۰۱

مجموع کشور

۳۶۰۴۲

۴۶۰۴۷

۳۴۷۴۲

۲۷۶۹۸

۱۷۴۳۶

۱۷۸۹۰

 پیشرفت فیزیکی واحدهای تعمیری به تفکیک استان

استان

پیشرفت فیزیکی واحدهای تعمیری استان ها

شروع شده

اتمام یافته

گلستان

۱۴۰۰۴

۱۲۷۷۷

لرستان

۱۸۶۷۱

۱۸۴۶۰

خوزستان

۵۶۲۲

۵۶۰۲

سایر استانها

۴۱۸۸۷

۳۹۳۷۴

مجموع کشور

۸۰۱۸۴

۷۶۲۱۳

کد خبر 4779804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 3 =