حجاب ؛  تامين  كننده امنيت و آرامش  خانواده

گروه اجتماعي خبرگزاري مهر - رعايت حجاب زنان در جوامع تضمين كننده استحكام بنيان خانواده است و از طرف ديگر حضور انساني زن با حفظ حجاب جلوه زيباتري خواهد داشت، آدم ها وقتي به دور از قالبهاي جسماني مطرح شوند ، منش انساني ، فكري و انديشه آنها بهتر جلوه گري مي كند.

مقدمات كشف حجاب در عصر رضا خان حتي قبل از 17 دي 1314 از طريق برخي از انجمنهاي زنان فراهم شده بود ودر 17 دي شكل رسمي وقانوني به خود گرفت وحتي بعد از آن هم با اعمال وبكارگيري شيوه هاي خشونت آميز وايجاد محدوديتهاي شديد براي زنان محجبه تداوم پيدا كرد ودر عصر پهلوي دردوره محمد رضا همين هدف به شكل مدرن وپيشرفته ادامه يافت بطوريكه محمد رضا در كتاب انقلاب سپيد بيان مي كند"  پدرم به زور حجاب را از سر زنان برداشت ، ما بايد زنان خود را به درجه اي از رشد فكري وپيشرفت برسانيم كه آنها خود اين مانع ترقي "حجاب" را كنار بگذارند "، بنابراين آنها در هدف مشترك اما در شيوه عمل متفاوت بودند.

سردمدار كشف حجاب "اشرف پهلوي" هدايت وراهبري اين امر را از طريق مختلف مانند ايجاد محدوديت  حجاب درمدارس  ودانشگاهها  به عهده گرفت كه خوشبختانه ايجاد محدوديت باعث تقويت جنبش اجتماعي زنان مسلمان گرديد وعملا منجر به افزايش تعداد كمي زنان ودختران محجبه در دانشگاهها در نيمه اول سال 50 شد وپس از آن به پيروزي انقلاب اسلامي منجر شد.

حجاب ؛ ضرورت دين

اصل حجاب يكي از ضرورتهاي دين اسلام است  كه براي حرمت زنان تشريع شده و در واقع پوشش اسلامي عزت وشرف مسلمانان وسبب احترام به زنان ومايه طهارت وپاكي جامعه اسلامي از بسياري مفاسد است. 

زنان همواره در تمام جوامع بشري حاملان ارزشمند ترين سرمايه هاي  تمدن بشري وبهترين انتقال دهندگان آن بوده اند وبا حفظ ورعايت پوشش اسلامي وحجاب مي توانند آزادانه ، با آرامش خيال وبدور از ترس واحساس خطر كردن در جامعه به فعاليت بپردازند وبه امنيت اجتماعي دست پيداكنند.

فلسفه حجاب براي جوانان درست تشريح شود

رييس مركزامور مشاركت زنان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، درخصوص نقش واهميت حجاب در جوامع مي گويد : حجاب يكي از ضرورتهاي دين اسلام وحكومت اسلامي است كه بر اساس آراي اكثريت مردم  به عنوان يكي از احكام اسلامي كه ايجاد مصونيت وامنيت اجتماعي را در داخل كشور تضمين مي كند ، اجرا مي شود.

زهرا شجاعي مي افزايد : چنانچه به خوبي به بيان حدود وسطح رعايت وتبيين فلسفه حجاب براي نسل جوان بپردازيم  دراين صورت مي توانيم به تعميم معنوي اين امر كمك موثري كنيم.

وي خاطر نشان مي كند:  با توجه به آيات قرآني ،  در استفاده از حجاب براي زنان ودختران سختگيري نمي شود  وبراي زناني كه در سنين بالايي قرار دارند اين حكم را آسانتر مطرح وسهولت ايجاد مي كند .

شجاعي تصريح مي كند: كمال آدمي به روحش است ،  بنابراين چنانچه خداوند روح انسان را در قالبهاي زن ومرد آفريده وبراساس مشيت الهي وبراي تداوم وبقاي نسل بشر، با وضع قوانين ومقرراتي يك التزام اجتماعي براي حفظ وصيانت بنيان خانواده وسلامت فكري در جامعه بيان كرده است.

وي مي گويد : رعايت حجاب  در آيه شريفه قرآن مجيد ابتدا با توصيه به مردان در رعايت وحفظ نگاه سالم وبه دور از شائبه وضع مي شود وسپس همين دستور به زنان وپس از آن دستور پوشش براي زنان داده مي شود ، بنابراين تضمين عفاف در جامعه مسووليت مشترك زنان ومردان است كه  با رفتار، سخن گفتن ، نگاه  وتنظيم روابط اجتماعي خود  مي توانند يك جامعه با نشاط ، فعال توام با نظم اجتماعي وانساني ورعايت تقوا ايجاد كنند.

رييس مركز مشاركت زنان تاكيد مي كند: از آنجا كه اسلام يك دين اجتماعي است واهتمام جدي به مشاركت همه جانبه زنان در تمام سطوح دارد ، به امر تقوا ورعايت حجاب كامل وهمه جانبه از سوي زنان ومردان كه همان عفاف  است  ، توصيه مي نمايد.

وي اظهار مي كند:  براساس تحقيقات نظرسنجي مركز امور مشاركت زنان مشخص شد كه اعتقاد دختران جوان ما به اصل حجاب قابل توجه ومستحكم است وبيش از 98 در صد دختران تهراني اعتقاد وپايبندي به حجاب را اعلام كردند اما در رابطه با شيوه ، فرم ، مدل ورنگ پوشش نظرات متفاوتي دارند ومعتقدند كه مي توان با رعايت زيبايي ، تناسب وهماهنگي ، حجاب را هم رعايت كرد.

شجاعي مي گويد : ترويج خود آرايي وخود نمايي تعداد معدودي از زنان ودختران دربرخي از نقاط شهرهاي بزرگ را نبايد به كليه زنان ودختران متدين ومحجبه شهري وروستايي تعميم داد.

يكي از مدرسين حوزه علميه قم نيز در اين باره مي گويد: حجاب يك مساله فطري است  واسلام نيزراه آنرا نشان داده ودر صورتيكه تمام جوانها به آن عمل كنند يك زندگي آرام و به دور از هر دغدغه اي خواهند داشت.

خانم عبداللهي مي افزايد: در حال حاضر دليل عمده نداشتن اعتماد به نفس در ميان جوانان ما ،  بي حجابي واختلاط بين دختران وپسران است كه در حال گسترش است وهمين امر باعث شده تا آنها فرصتي براي درس خواندن نداشته  وسلامت فطرت ، روان وهمچنين بهداشت رواني شان نيز به خطر بيافتد والبته تمام اينها با داشتن حجاب كامل ايجاد مي شود.

حجاب آرامش مي بخشد

وي خاطر نشان مي كند: حجاب تنها پوشش جسماني نيست بلكه در 4 بعد مختلف مانند كنترل سخن گفتن ، نوع نگاه، راه رفتن وهمچنين داشتن پوشش مناسب ايجاد مي شود ودر صورتيكه اين محورها رعايت شود ، سلامت فطرت نيز حفظ مي شود وجوان به يك آرامش خاص وامنيت اجتماعي دست پيدا مي كند.

وي با اشاره به اينكه افسردگي و. از اثرات رعايت نكردن حجاب است مي گويد: اضطراب ، افسردگي ، عدم آرامش ، ناراحتي هاي روحي ورواني و.. بدليل رعايت نكردن حجاب ايجاد مي شود.

مدرس جامعه الزهراي قم تاكيد مي كند: حجاب آزادي از بند اسارت است ، زن بي حجاب اسير هوسهاي مردان وخودش نيز اسير افكارش است.  

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان درباره نقش واهميت حجاب چنين مي گويد:  در قرن 2 كه در واقع دوران روشنفكري غرب است وبرشعارهاي  آزادي و طرفداري  حقوق بشر تاكيد مي شود ،  در اين شرايط به شكل مستقيم وغير مستقيم با رعايت حجاب مبارزه مي شود.

منيره نوبخت مي افزايد: برخي از كشورها مانند فرانسه  از طريق اقدامات قانوني وقراردادن محدوديتها تلاش مي كنند مانع رعايت حجاب از  سوي دختران وزنان مسلمان شوند و برخي نيز از طريق ترويج فرهنگ بي بندوباري ويا ترويج نگاه ابزاري وجنسي به  زنان باعث مي شوند آنها حجابشان را حفظ نكنند وتنها هدفشان از بين بردن فرهنگ حجاب در بين دختران وزنان مسلمان است  كه اين امر نيز در حال حاضردر كشورهاي غربي رواج دارد.

وي خاطر نشان مي كند: حجاب نقش مهمي در رشد توسعه فرهنگي  جوامع اسلامي دارد وسمبلي است از يك تفكر مثبت ومتعالي وهمچنين به عنوان  مانع جدي بر سر راه فرهنگ سلطه مطرح است وبه همين دليل است كه با آن مبارزه مي شود واين خود نيز  مبارزه با يكي از موانع تحكيم فرهنگ استقلال وآزادي است. 

وي تصريح مي كند: واقعه 17 دي وروز كشف حجاب در ايران نيز يك نوع مبارزه غير مستقيم از طريق ترويج فرهنگ بي بند و باري  وتهاجم فرهنگي بود كه البته بعد از پيروز ي انقلاب اسلامي توسعه فرهنگ عفاف بروز وظهور جدي پيدا كرد.

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان مي گويد: به جرات مي توان گفت كه يكي از علتهاي شيوع برخي كم حجابي وبي حجابي ها در جامعه تحت تاثير تهاجم فرهنگي غرب و ورود رسانه هاي بيگانه  در حريم خانواده هاست ، بنابر اين نقش والدين در مبارزه با اين هجمه گسترده  بسيار مهم است .

 

 

 

 

کد خبر 49902

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =