توسعه کیش در میان تحریم و کرونا

کیش - در حالی که با شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد، منطقه آزاد کیش در آستانه افتتاح چندین طرح ملی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش این طرح‌ها در حوزه‌های متنوعی به بهره‌برداری خواهند رسید؛ ‌از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی تا پروژه‌هایی در حوزه گردشگری. پروژه‌هایی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان  که برای بیش از یک هزار نفر ایجاد اشتغال می‌کند. از همین‌رو بود که مرتضی بانک در نشست با معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش از افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این منطقه ابراز رضایت کرد و یادآور شد که دو منطقه کیش و ارس در میان مناطق آزاد بیشترین حجم سرمایه‌گذاری‌ها را داشته‌اند. در ادامه برخی از مهمترین ‌پروژه‌هایی که ۵ شنبه هفته جاری به صورت ویدئو کنفرانسی توسط رئیس‌جمهور افتتاح می‌شوند را مرور می‌کنیم:

مرکز نوآوری کیش    

در سال ۹۸ بود که تفاهمنامــه ای میــان ســازمان منطقــه آزاد کیــش، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی منعقــد شــد. بــه موجــب ایــن تفاهمنامــه مرکــز فنــاوری کیــش بــا مأموریــت اســتقرار شــرکتهای دانش بنیــان پیشــگام و صادراتــی، اســتارتاپ‌ها، نهادهــای تامین مالــی دانش بنیــان، شــتاب‌دهنده‌ها و ســایر نهادهــای واســط بــه منظـور گسـترش و حمایـت از توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان و حمایـت از نوآوری‌هـا و تجاری سـازی فناوری‌هـای راهبـردی و مـورد نیـاز کشـور و بـا اهـداف زیر ایجـاد شـد:

  • توســعه شــهر کیــش و تحقــق چشــم انداز ایــن شــهر بــه عنــوان قطــب علمی-آموزشــی-تحقیقاتی، الگــوی توســعه پایــدار بــا بهره گیــری از فناوری هـای نویـن و مناسـب ترین مـکان بـرای سـرمایه گذاری در منطقـه خلیج فــارس

  • اســتفاده از مزیت هــا و توانایــی شــرکت های دانش بنیــان و شــتاب دهنده ها بــه منظــور ایفــای نقــش در توســعه منطقــه آزاد کیــش

  • استفاده از مزیت های کیش برای توسعه پروژه های نوآورانه و پیشرو کل کشور

  • توسعه پروژه های نوآورانه به سایر مناطق آزاد و نهایتا استفاده از مزیت هــای کیــش بــرای نفــوذ در بازارهــای منطقــه ای و جهانــی و توسعه صادرات محصولات دانش بنیان

تونل ارتباطی جزیره کیش و پروژه فیبرنوری

در حوزه فناوری و IT دو پروژه فیبرنوری جزیره کیش با هدف ایجاد زیرساخت‌های کیفیت‌بخشی به ارتباطات پایدار در کسب‌وکارها و بهبود شرایط ارتباطی کیشوندان و تحقق ایده شهر هوشمند به انجام رسیده است.

به گفته  امیر سوداگران مدیر فناوری و اطلاعات سازمان منطقه آزاد کیش این دو پروژه با هزینه ای بالغ بر یک هزار میلیارد ریال طی ۲ سال گذشته در دستور کار مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته و عملیات اجرایی هر دو پروژه به اتمام رسیده است.

بر اساس یکی از این پروژه‌ها، با هدف ارتقـاء کمـی و کیفـی خدمـات ارتباطـی ثابـت و سـیار در سـطح جزیـره کیـش، احـداث و بهـره بـرداری از تونـل ارتباطـی جزیـره کیـش بـا مبلـغ سـرمایه گـذاری ۷۵۰ میلیـارد ریـال بـا همـکاری شـرکت فنـاپ تلـکام و سـازمان منطقـه آزاد کیـش صـورت پذیرفـت. همچنین بـا توجـه بـه اهمیـت پایـداری ارتباطـات جزیـره کیـش بـا سـرزمین اصلـی، مسـیر جزیـره کیـش فاصـل بنـادر چارک-گـرزه بـرای اجـرای فیبـر دریایـی پشـتیبان انتخـاب شـد و بـا مساعدت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ‌این پروژه در اولویت شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت کشـور قرار گرفت و اکنون آماده بهره‌برداری است. 

کارخانه تولید سیستم تهویه مطبوع

نخستین کارخانه تولید سیستم تهویه مطبوع جزیره کیش با سرمایه‌گذاری ۵ میلیون دلار افتتاح خواهد شد. ظرفیـت تولیـد و مونتـاژ ایـن واحـد تولیـدی، سـالیانه ۴۵  هزار دسـتگاه اعـم از انـواع اسـپیلت و داکت اسـپلیت، انـواع روف تـاچ پکیـج، انـواع فـن‌کوئـل سـقفی، انـواع چیلـر و مینـی چیلـر است. این در حالی است که به گفته مدیرعامل این شرکت پس از این که محصولات این کارخانه به تولید انبوه رسید، به خارج از کشور نیز صادرات خواهد شد.

این کارخانه نیز توانسته است به صورت مستقیم برای ۸۰ نفر ایجاد اشتغال کند و در یک شیفت کاری بالغ بر ۲۰۰ دستگاه ظرفیت تولید دارد.

با توسعه و راه اندازی فاز دوم این کارخانه با سرمایه گذاری بالغ بر ۷میلیون دلار خط تولید "اواپراتور کندانسور" در این مجموعه به تولید انبوه خواهد رسید.

کارخانه تولید مبلمان

نخستین و تنها کارخانه بزرگ و مدرن تولید مبلمان در جزیره کیش، در حالی آماده بهره‌برداری است که این شرکت از سال ۹۴ در یک ملک اجاره ای به مساحت ۲۵۰ مترمربع  فعالیت خود را آغاز کرد.

این کارخانه اکنون با سرمایه در گردش ۳۰ میلیارد تومان و فروش ماهانه ۵ میلیارد تومان مشغول به فعالیت است و  بـا طراحـی مـدرن و به‌روز، بـه عنـوان تولیدکننـده مطـرح در سـطح کشـور در تولیـد و مونتـاژ انـواع مبلمـان و مصنوعـات چوبـی و ام‌دی‌اف، 72 فرصت شـغلی را بـه صـورت مسـتقیم و بیـش از ۱۵۰ فرصـت بـه طـور غیـر مسـتقیم را فراهم کرده است. این کارخانه ظرفیـت تولیـد و مونتـاژ سـالیانه ۳۰ هزار و ۸۰۰  قطعـه مبلمـان منـزل را داراسـت و تولیدات آن از نظر کیفیت و بسته بندی، قابلیت رقابت در بازار خارجی و جایگزینی مناسب برای آن به شمار می‌روند.

باند هلی‌پورت فرودگاه کیش

در حـوزه زیرسـاختی، به منظـور فراهـم نمـودن امـکان ارائـه خدمـات اسـتاندارد پـروازی بـه گردشـگران، بهینـه سـازی هلـی پـورت فـرودگاه بیـن المللـی کیـش شـامل احـداث تأسیسـات زیربنایـی و روشـنایی بانـد هلـی پـورت، احـداث پسـت هـای بـرق داخلـی و پاسـاژ بـه همـراه داکـت بانـک هـای تأسیسـاتی، شـبکه هـای آب و آب آتشنشـانی، بـا اعتبـار ۱۷ میلیـارد تومان توسـط سـازمان منطقـه آزاد کیـش اجـرا شـده است.

هلی پورت بزرگ جزیره کیش بر اساس طراحی و اجرای باند پهن پیکر و بکارگیری مدرن ترین سیستم روشنایی مورد تایید هواپیمایی کشوری ساخته شده و به گفته منصور ملانوری مدیر امور زیربنایی معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش، این سایت با ۱۰ آشیانه هلی کوپتری برای ارائه خدمات به شرکت های متقاضی به‌ویژه شرکت‌های نفتی در منطقه خلیج فارس طراحی و اجرا شده است.

اجرای این پروژه اقتصادی از اواخر سال ۹۴ آغاز و تعداد آشیانه های آن با تغییرات مهمی که در بخش روشنایی طرح ایجاد شد، از ۵ به ۱۰ آشیانه افزایش یافته است.

در حال حاضر ۴ شرکت هلی کوپتری در این پروژه آشیانه دارند و به شرکت های نفتی در حاشیه خلیج فارس خدمات ارائه می دهند.

کد خبر 5018831

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 6 =