زهره بال خبرنگار آزمونها و آموزش پزشکی تعداد خبر 13237

  • وی از سال ۸۱ در حوزه علمی و دانشگاهی فعالیت می کند و دارای دکتری سیاستگذاری عمومی است. وی تاکنون با چندین نشریه و خبرگزاری همکاری داشته و برنده جایزه خبر در سومین جشنواره خبرنگاران برتر حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دریافت کننده تندیس دوستدار سلامت از وزیر بهداشت بوده است.