آزاده سهرابی خبرنگار آموزش و پرورش تعداد خبر 8961

  • آزاده سهرابی خبرنگار حوزه آموزش و پرورش خبرگزاری مهر است که از سال 77 در حوزه های فرهنگ و هنر و اجتماعی با رسانه ها همکاری داشته است. وی دارای کارشناسی ادبیات نمایشی و دانشجوی دکتری روان شناسی است.