محمدرضا الكائی خبرنگار و مترجم تعداد خبر 868

  • خبرنگار و مترجم گروه بین الملل خبرگزاری مهر و دانش آموخته رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه خوارزمی تهران است. وی فعالیت رسانه ای خود را در گروه اخبار خارجی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) آغاز کرد. او که همزمان مدرس کانون زبان ایران نيز هست، هم اکنون در حوزه اخبار اروپا و آمریکا در مهر فعالیت دارد.