ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد