استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد جهرم در مورد انگیزه‌های گرایش به سمت رشته تخصصی‏اش گفت: اینکه فکر می‌کردم جامعه خودم را بهتر خواهم شناخت انگیزه‏ای بود که مرا به جامعه‌شناسی سوق داد.

دکتر کرامت الله راسخ در مورد انگیزه‌های گرایش به سمت رشته تخصصی‏اش به خبرنگار مهر گفت:  اینکه فکر می‌کردم جامعه خودم را بهتر خواهم شناخت انگیزه‏ای بود که به جامعه‌شناسی سوق پیدا کردم.

این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد جهرم درمورد مطرح بودن این انگیزه‏ درحال حاضر همچنین اظهارداشت: برای من این انگیزه هم‌اکنون مطرح نیست. 

این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی درمورد پرسشهای اصلی وی در رشته تخصصی‏اش نیز گفت: پرسش تمام جامعه‌شناسان غربی چگونگی تحول در جوامع غربی در 300 سال گذشته بوده است. پرسش آنها این بود که چرا در کشورهای غربی ما شاهد آن تحولات عظیم بودیم که در نقاط دیگر دنیا رخ نداد. پرسش اصلی جامعه‌شناس ایرانی باید این باشد که چرا ایران در 100 سال گذاشته در مسیر توسعه و پیشرفت قرار نگرفت.