• امام‌صادق (ع) و انحراف زیدیه

    امام‌صادق (ع) و انحراف زیدیه

    بی‌تردید مصائبی که امام جعفر صادق (ع) در عصر امامت خود از جانب علویون متحمل گردید، کمتر از رنجی نبود که از خلفای تازه کار عباسی بر آن حضرت تحمیل شد.