فروش ۷ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار دولتی

وزارت اقتصاد اعلام کرد که در حراج اوراق بهادار دولتی طی هفته منتهی به پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۷ هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، خزانه‌داری وزارت اقتصاد نتیجه سی و ششمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ را اعلام کرد که بر اساس این اطلاعیه، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس و همچنین با استفاده از ساز و کار تعهد پذیره‌نویسی، مبلغ ۶.۹۷۴ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و شش هفته عرضه اوراق بدهی و چهار مرحله پذیره‌نویسی اوراق اقدام نموده که از این طریق تا این تاریخ، مبلغ ۹۰.۶۰۲ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی تأمین مالی انجام گردید.

در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و شش هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و چهار مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سی و ششمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و همچنین با استفاده از ساز و کار تعهد پذیره‌نویسی، مجموعاً مبلغ ۶.۹۷۴ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.

جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در سی و ششمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شرح

نماد معاملاتی

سررسید اوراق

مبلغ عرضه
(میلیون ریال)

نرخ اسمی اوراق

نرخ بهره مؤثر اوراق

متقاضیان

مبلغ کل فروخته شده
(میلیون ریال)

عرضه اوراق مرابحه عام

اراد ۱۰۰

بهمن ۱۴۰۲

۵.۴۴۰.۱۰۰

۱۶%

۲۱.۴۰%

بازارسرمایه

۵.۰۷۹.۳۶۷

اراد ۱۰۱

مهر ۱۴۰۲

۱۶.۳۱۵.۰۰۰

۱۶%

۲۱.۲۰%

۱۵.۴۵۳.۳۹۶

اراد ۱۰۲

اسفند ۱۴۰۳

۳۷.۲۷۴.۰۰۰

۱۷%

۲۱.۹۸%

۱.۰۰۹

بازار پول

۳۴.۲۰۴.۹۶۸

جمع کل عرضه نقدی اوراق مرابحه عام

۵۹.۰۲۹.۱۰۰

۵۴.۷۳۷.۸۴۰

تعهدپذیره‌نویسی

اراد ۱۰۳

آبان ۱۴۰۵

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۸%

بازار سرمایه

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

جمع کل پذیره نویسی اوراق مرابحه عام

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

جمع کل فروش

۷۴.۰۲۹.۱۰۰

۶۹.۷۳۷.۸۴۰

مأخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت / خزانه‌داری کل کشور

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۹۰.۶۰۲ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۲۶ درصد از طریق بازار پول و ۷۴ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ ۸۷,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۱۷۷,۶۰۲ میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ذیل ارائه می‌شود:

جدول شماره (۲)؛ جزئیات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰

گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

مبالغ به میلیارد ریال

شرح

تاریخ فروش نقدی

اوراق نقدی

اوراق غیر نقدی

جمع کل

نرخ میانگین وزنی بهره مؤثر هر هفته

بازار پول

بازار سرمایه

جمع

اسناد خزانه اسلامی

انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا ۰۱/‌۰۳/‌۱۴۰۰‬

۰

۰

۰

۰

۶۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

هفته اول

۱۴۰۰/۳/۰۴

%۲۰,

۴۷۳

۹,۹۳۳

۱۰,۴۰۶

۰

۱۰,۴۰۶

هفته دوم

۱۴۰۰/۳/۱۲

%۲۰,۸۲

۱۵.۵۹ ۱

۰

۱۵.۵۹ ۱

۰

۱۵.۵۹۱

هفته سوم

۱۴۰۰/۳/۱۹

%۲۰.۸۲

۰

۰

۰

۰

۰

هفته چهارم

۱۴۰۰/۳/۲۶

%۲۰.۸۲

۰

۰

۰

۰

۰

هفته پنجم

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

%۲۱.۲۹

۲.۰۴۸

۰

۲.۰۴۸

۰

۲.۰۴۸

هفته ششم

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

%۲۱

۱۳.۹۰۴

۱.۸۹۶

۱۵.۸۰۰

۰

۱۵.۸۰۰

هفته هفتم

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

%۲۱.۰۲

۵.۵۶۹

۲۳۲

۵.۸۰۱

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۵.۸۰۱

هفته هشتم

۱۴۰۰/۰۴/۲۲

%۲۱.۰۲

۰

۰

۰

۰

۰

هفته نهم

۱۴۰۰/۰۴/۲۹

%۲۱.۰۲

۰

۰

۰

۰

۰

هفته دهم

۱۴۰۰/۰۵/۰۶

%۲۱.۷۲

۱۶.۸۴۳

۹۳۴

۱۷.۷۷۷

۰

۱۷.۷۷۷

هفته یازدهم

۱۴۰۰/۰۵/۱۲

%۲۱.۴۷

۹۳۴

۱.۴۴۸

۲.۳۸۲

۰

۲.۳۸۲

هفته دوازدهم

۱۴۰۰/۰۵/۲۰

%۲۱.۴۱

۰

۶۵.۰۴۸

۶۵.۰۴۸

۰

۶۵.۰۴۸

هفته سیزدهم

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

%۲۱.۵۸

۱۸.۴۹۶

۹.۰۵۷

۲۷.۵۵۳

۰

۲۷.۵۵۳

هفته‌چهاردهم

۱۴۰۰/۰۶/۰۲

%۲۱.۷۷

۰

۲.۷۷۸

۲.۷۷۸

۶۰.۰۰۰

۶۲.۷۷۸

هفته پانزدهم

۱۴۰۰/۰۶/۱۰

%۲۱.۵

۰

۱۸.۶۳۹

۱۸.۶۳۹

۵۰.۰۰۰

۶۸.۶۳۹

هفته‌شانزدهم

۱۴۰۰/۰۶/۱۷

%۲۲.۳۱

۶.۳۶۴

۳۰.۹۳۷

۳۷.۳۰۱

۰

۳۷.۳۰۱

هفته هفدهم

۱۴۰۰/۰۶/۲۳

%۲۱.۷۲

۳۳.۸۹۶

۶۸.۵۶۸

۱۰۲.۴۶۴

۰

۱۰۲.۴۶۴

هفته هجدهم

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

%۲۱.۰۱

۲۲.۷۷۲

۸۶.۰۸۷

۱۰۸.۸۵۹

۰

۱۰۸.۸۵۹

هفته نوزدهم

۱۴۰۰/۰۸/۲۵

%۲۱.۳۸

۹.۱۸۲

۶۶.۰۷۹

۷۵.۲۶۱

۰

۷۵.۲۶۱

هفته بیستم

۱۴۰۰/۰۹/۰۳

%۲۱.۷

۳.۲۴۷

۸۶۰

۴.۱۰۷

۰

۴.۱۰۷

هفته‌بیست‌ویکم

۱۴۰۰/۰۹/۱۰

%۲۱.۶۱

۰

۷.۵۸۱

۷,۵۸۱

۰

۷,۵۸۱

هفته‌بیست‌ودوم

۱۴۰۰/۰۹/۱۶

%۲۱. ۷۰

۰

۶.۰۰۹

۶.۰۰۹

۰

۶.۰۰۹

هفته‌بیست‌وسوم

۱۴۰۰/۰۹/۲۳

%۲۱.۶۴

۱۹.۵۷۹

۵۱.۵۳۲

۷۱.۱۱۱

۰

۷۱.۱۱۱

هفته‌بیست‌وچهارم

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

%۲۱. ۹۸

۲.۷۵۸

۰

۲.۷۵۸

۰

۲.۷۵۸

هفته‌بیست‌وپنجم

۱۴۰۰/۱۰/۰۷

%۲۱.۹ ۸

۰

۱۰۰

۱۰۰

۰

۱۰۰

هفته‌بیست‌وششم

۱۴۰۰/۱۰/۱۴

%۲۱. ۶۳

۱۴.۵۹۰

۳۳.۴۷۳

۴۸.۰۶۳

۰

۴۸.۰۶۳

هفته‌بیست‌وهفتم

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

%۲۱. ۸۷

۴.۵۳۷

۸.۳۴۳

۱۲.۸۸۰

۰

۱۲.۸۸۰

هفته‌بیست‌وهشتم

۱۴۰۰/۱۰/۲۸

%۲۱. ۹۸

۴۶۱

۰

۴۶۱

۰

۴۶۱

هفته‌بیست‌ونهم

۱۴۰۰/۱۱/۰۵

%۲۱. ۷۹

۹۹۰

۰

۹۹۰

۰

۹۹۰

هفته سی‌ام

۱۴۰۰/۱۱/۱۲

%۲۱. ۹۸

۰

۱۱۵

۱۱۵

۰

۱۱۵

هفته سی‌ویکمین

۱۴۰۰/۱۱/۱۹

%۲۱.۸۹

۴.۶۶۴

۲۲.۳۹۶

۲۷.۰۶۰

۰

۲۷.۰۶۰

هفته سی‌ودومین

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

*%۱۸

۰

۵۵.۰۰۰

۵۵.۰۰۰

۰

۵۵.۰۰۰

۱۴۰۰/۱۱/۲۷

%۲۱.۷۶

۰

۱۱.۴۳۶

۱۱.۴۳۶

۰

۱۱.۴۳۶

هفته سی‌وسومین

۱۴۰۰/۱۲/۰۳

%۲۱.۵۱

۰

۵۵.۹۹۷

۵۵.۹۹۷

۵۰.۰۰۰

۱۰۵.۹۹۷

هفته سی‌وچهارمین

۱۴۰۰/۱۲/۱۱

%۲۱.۲۰

۲.۰۰۰

۲۰.۴۰۳

۲۲.۴۰۳

۰

۲۲.۴۰۳

هفته سی‌وپنجمین

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

%۲۱.۹۸

۰

۲.۵۰۰

۲.۵۰۰

۰

۲.۵۰۰

هفته سی‌وششمین

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

*%۱۸

۰

۱۵.۰۰۰

۱۵.۰۰۰

۰

۱۵.۰۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۴

%۲۱..۲۱

۰

۹۶

۹۶

۰

۹۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۵

%۲۱.۴ ۰

۰

۲۰.۴۳۸

۲۰.۴۳۸

۱۰.۰۰۰

۳۰.۴۳۸

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

%۲۱.۹۸

۳۴.۲۰۵

۰

۳۴.۲۰۵

۰

۳۴.۲۰۵

جمع کل انتشار / عرضه اوراق

۲۳۳.۱۰۳

۶۷۲.۹۱۵

۹۰۶.۰۱۸

۸۷۰,۰۰۰

۱.۷۷۶.۰۱۸

*نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره‌نویسی

مأخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت / خزانه‌داری کل کشور

شایان ذکر است در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۹۰.۶۰۲ میلیارد تومان، مبلغ ۹۶.۶۱۱ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

تأمین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شرح

مبلغ پرداختی (میلیارد ریال)

پرداختی بابت اصل اوراق

۶۲۰.۹۴۳

پرداختی بابت سود اوراق

۳۴۵.۱۶۸

جمع کل پرداختی بابت اصل و سود

۹۶۶.۱۱۱

تأمین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی

(۹۰۶.۰۱۸)

خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه

(۶۰.۰۹۳)

کد خبر 5450847

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha