نقشه سرویس ایران

#منهای_مرکز
پرونده ای برای سفرهای استانی دولت

یک‌سالگی دولت سیزدهم بهانه‌ای برای بازخوانی عملکرد دولت و دستاوردهای سفرهای استانی است، موضوعی که در پرونده «منهای مرکز» دستمایه تولیدات خبرنگاران استانی مهر قرار گرفته است.