نقاب یانکی ها

سالروز حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران در ۱۲ تیر ماه ۱۳۶۷ به نام روز «افشای حقوق بشر امریکایی» نامگذاری شده است. حقوق بشر همواره به عنوان یک ابزار در خدمت منافع آمریکا مطرح بوده است. آمریکا با معیارهای دوگانه در مورد حقوق بشر رفتارهای متفاوتی در مورد کشورهای مختلف داشته است. در خبرگزاری مهر ابعاد مختلف مسئله حقوق بشر آمریکایی و چگونگی استفاده ابزاری از این مقوله در پرونده ای بررسی شده است.