مهربانو مهدوی خبرنگار کشاورزی تعداد خبر 11090

  • دانشجوي دكتراي مديريت رسانه و خبرنگار كشاورزي خبرگزاري مهر است.
    حدود ٩ سال است كه در اين حوزه فعاليت مي كند و با خبرگزاري ها و نشريات مختلف در حوزه كشاورزي همكاري كرده و از سال ٩٣ در خبرگزاري مهر مشغول به فعاليت است.