زهرا ساختمانیان خبرنگار حوزه و دانشگاه تعداد خبر 7472

  • خبرنگار حوزه آموزش عالی و علم و فناوری خبرگزاری مهراست. او از سال ۱۳۸۷ در این حوزه مشغول به فعالیت بوده. وی پیش از این با خبرگزاری ها و رسانه های مکتوب مختلف در این زمینه همکاری داشته است.همچنین در چهارمین جشنواره رسانه های حوزه آموزش عالی برگزیده شده است