آزاده سهرابی خبرنگار آموزش و پرورش تعداد خبر 7033

  • آزاده سهرابی خبرنگار حوزه آموزش و پرورش خبرگزاری مهر است که از سال 77 در حوزه های فرهنگ و هنر و اجتماعی با رسانه ها همکاری داشته است. وی دارای کارشناسی ادبیات نمایشی و کارشناسی ارشد روان شناسی است.