مهسا شمس خبرنگار انتظامی و حوادث تعداد خبر 6443

  • کار خبر را از سال 92 با خبرگزاری ها و روزنامه های مختلف در حوزه های اجتماعی و فناوری آغاز کرده و اکنون خبرنگار انتظامی خبرگزاری مهر است.