مصوبات جدید برای کنکور ۱۴۰۰ اعلام شد/ تأثیر سوابق و جدول منابع

سازمان سنجش آموزش کشور جدیدترین مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو را برای کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ مطابق مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۹/۰۷/۲۲ مقررات ذیل اجرا می‌شود.

میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱۳۹۹ حداکثر ۳۰ درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق تحصیلی آزمون سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱۳۹۹ است.

مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً تائید شد و از آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ انجام می‌شود.

برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی «فرهنگ و معارف اسلامی» کتاب‌های «اصول عقاید ۱، ۲ و ۳»، منابع دروس امتحانی «زبان عربی عمومی و تخصصی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن ۱، ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» درنظر گرفته می‌شود. در زمان ثبت‌نام آزمون سراسری در گروه علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید انتخاب کنند که صرفاً به یکی از دفترچه سوالات عمومی و تخصصی گروه علوم انسانی از «منابع دیپلم علوم انسانی» پاسخ می‌دهند یا به دفترچه سوالات گروه علوم انسانی که «منابع چهار درس الهیات و معارف اسلامی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن»، کتاب‌های دیپلم علوم و معارف اسلامی است.

با توجه به موارد فوق فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ بر اساس نظام ۳-۳-۶ به شرح جداول ذیل می‌باشد.

الف دروس عمومی

نام درس

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

۱- زبان و ادبیات فارسی

فارسی (۱)

۱۱۰۲۰۱

دهم

۹۷

فارسی (۲)

۱۱۱۲۰۱

یازدهم

۹۸

فارسی (۳)

۱۱۲۲۰۱

دوازدهم

۹۹

۲- عربی

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۱۰۲۰۶

دهم

۹۷

عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی

عربی، زبان قرآن (۲)

۱۱۱۲۰۶

یازدهم

۹۸

عربی، زبان قرآن (۳)

۱۱۲۲۰۶

دوازدهم

۹۹

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۱۰۲۰۷

دهم

۹۷

عمومی گروه آزمایشی

علوم‌انسانی

عربی، زبان قرآن (۲)

۱۱۱۲۰۷

یازدهم

۹۸

عربی، زبان قرآن (۳)

۱۱۲۲۰۷

دوازدهم

۹۹

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۱۰۲۰۸

دهم

۹۷

عمومی گروه آزمایشی

علوم‌انسانی برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی

عربی، زبان قرآن (۲)

۱۱۱۲۰۸

یازدهم

۹۸

عربی، زبان قرآن (۳)

۱۱۲۲۰۸

دوازدهم

۹۹

۳- فرهنگ و معارف اسلامی

دین و زندگی (۱)

۱۱۰۲۰۴

دهم

۹۷

عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی

دین و زندگی (۲)

۱۱۱۲۰۴

یازدهم

۹۸

دین و زندگی (۳)

۱۱۲۲۰۴

دوازدهم

۹۹

دین و زندگی (۱)

۱۱۰۲۰۵

دهم

۹۷

عمومی گروه آزمایشی

علوم انسانی

دین و زندگی (۲)

۱۱۱۲۰۵

یازدهم

۹۸

دین و زندگی (۳)

۱۱۲۲۰۵

دوازدهم

۹۹

اصول عقاید (۱)

۱۱۰۲۲۷

دهم

۹۷

عمومی گروه آزمایشی

علوم‌انسانی برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی

اصول عقاید (۲)

۱۱۱۲۳۲

یازدهم

۹۸

اصول عقاید (۳)

۱۱۲۲۲۷

دوازدهم

۹۹

۴- زبان انگلیسی

زبان خارجی (۱)

۱۱۰۲۳۰

دهم

۹۷

انگلیسی (۲)

۱۱۱۲۳۰

یازدهم

۹۸

انگلیسی (۳)

۱۱۲۲۳۰

دوازدهم

۹۹

ب دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درس

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

۱- ریاضیات

ریاضی (۱)

۱۱۰۲۱۱

دهم

۹۷

هندسه (۱)

۱۱۰۲۱۳

دهم

۹۷

هندسه (۲)

۱۱۱۲۱۳

یازدهم

۹۸

آمار و احتمال

۱۱۱۲۱۵

یازدهم

۹۸

حسابان (۱)

۱۱۱۲۱۴

یازدهم

۹۸

حسابان (۲)

۱۱۲۲۱۴

دوازدهم

۹۹

هندسه (۳)

۱۱۲۲۱۳

دوازدهم

۹۹

ریاضیات گسسته

۱۱۲۲۱۵

دوازدهم

۹۹

۲- فیزیک

فیزیک (۱)

۱۱۰۲۰۹

دهم

۹۷

فیزیک (۲)

۱۱۱۲۰۹

یازدهم

۹۸

فیزیک (۳)

۱۱۲۲۰۹

دوازدهم

۹۹

۳- شیمی

شیمی (۱)

۱۱۰۲۱۰

دهم

۹۷

شیمی (۲)

۱۱۱۲۱۰

یازدهم

۹۸

شیمی (۳)

۱۱۲۲۱۰

دوازدهم

۹۹

ج دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام درس

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

۱- زمین‌شناسی

زمین شناسی

۱۱۱۲۳۷

یازدهم

۹۸

۲- ریاضیات

ریاضی (۱)

۱۱۰۲۱۱

دهم

۹۷

ریاضی (۲)

۱۱۱۲۱۱

یازدهم

۹۸

ریاضی (۳)

۱۱۲۲۱۱

دوازدهم

۹۹

۳- زیست شناسی

زیست‌شناسی (۱)

۱۱۰۲۱۶

دهم

۹۷

زیست‌شناسی (۲)

۱۱۱۲۱۶

یازدهم

۹۸

زیست‌شناسی (۳)

۱۱۲۲۱۶

دوازدهم

۹۹

۴- فیزیک

فیزیک (۱)

۱۱۰۲۱۴

دهم

۹۷

فیزیک (۲)

۱۱۱۲۴۴

یازدهم

۹۸

فیزیک (۳)

۱۱۲۲۴۴

دوازدهم

۹۹

۵- شیمی

شیمی (۱)

۱۱۰۲۱۰

دهم

۹۷

شیمی (۲)

۱۱۱۲۱۰

یازدهم

۹۸

شیمی (۳)

۱۱۲۲۱۰

دوازدهم

۹۹

د دروس تخصصی گروه علوم انسانی

نام درس

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

۱- ریاضیات

ریاضی و آمار (۱)

۱۱۰۲۱۲

دهم

۹۷

ریاضی و آمار (۲)

۱۱۱۲۱۲

یازدهم

۹۸

ریاضی و آمار (۳)

۱۱۲۲۱۲

دوازدهم

۹۹

۲- اقتصاد

اقتصاد

۱۱۰۲۲۱

دهم

۹۷

۳- زبان و ادبیات فارسی

علوم و فنون ادبی (۱)

۱۱۰۲۰۳

دهم

۹۷

علوم و فنون ادبی (۲)

۱۱۱۲۰۳

یازدهم

۹۸

علوم و فنون ادبی (۳)

۱۱۲۲۰۳

دوازدهم

۹۹

۴- زبان عربی

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۱۰۲۰۷

دهم

۹۷

عربی، زبان قرآن (۲)

۱۱۱۲۰۷

یازدهم

۹۸

عربی، زبان قرآن (۳)

۱۱۲۲۰۷

دوازدهم

۹۹

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۱۰۲۰۸

دهم

۹۷

دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی

عربی، زبان قرآن (۲)

۱۱۱۲۰۸

یازدهم

۹۸

عربی، زبان قرآن (۳)

۱۱۲۲۰۸

دوازدهم

۹۹

۵- تاریخ

تاریخ (۱) ایران و جهان باستان

۱۱۰۲۱۹

دهم

۹۷

تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه

۱۱۱۲۱۹

یازدهم

۹۸

تاریخ (۳) ایران و جهان معاصر

۱۱۲۲۱۹

دوازدهم

۹۹

تاریخ اسلام (۱)

۱۱۰۲۳۳

دهم

۹۷

دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی

تاریخ اسلام (۲)

۱۱۱۲۳۳

یازدهم

۹۸

تاریخ (۳) ایران در دوره اسلامی

۱۱۲۲۳۳

دوازدهم

۹۹

۶- جغرافیا

جغرافیای ایران

۱۱۰۲۱۸

دهم

۹۷

جغرافیای (۲) جغرافیای ناحیه‌ای

۱۱۱۲۱۸

یازدهم

۹۸

جغرافیا (۳) (کاربردی)

۱۱۲۲۱۸

دوازدهم

۹۹

۷- علوم اجتماعی

جامعه‌شناسی (۱)

۱۱۰۲۲۰

دهم

۹۷

جامعه‌شناسی (۲)

۱۱۱۲۲۲

یازدهم

۹۸

جامعه‌شناسی (۳)

۱۱۲۲۲۲

دوازدهم

۹۹

۸- فلسفه

فلسفه

۱۱۱۲۲۶

یازدهم

۹۸

فلسفه (۲)

۱۱۲۲۲۶

دوازدهم

۹۹

۹- منطق

منطق

۱۱۰۲۲۳

دهم

۹۷

۱۰- روان‌شناسی

روان‌شناسی

۱۱۱۲۲۴

یازدهم

۹۸

کد خبر 5052421

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 7 + 10 =

  نظرات

  • محمد IR ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
   46 14
   قرار بود سهمیه ها را بردارند.لطفا پیگیری کنید.
  • زهرا IR ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
   42 14
   اینهمه سهمیه حق بقییه ضایع واینده خیلیها رو تباه کرده ومیکنه قرار بود حذف بشه لطفا پیگیری کنید
  • عمران IR ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
   21 31
   باید سهمیه باشه ولی برای استان هایی مثل بلوچستان و هرمزگان بقیه استان ها نیازی ندارن به سهمیه
  • IR ۰۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
   7 1
   سازمان سنجش اگر سبک عقل نباشد بهتر است پاسخ محکم به کسانیکه سرگردان سهمیه ها درامسال بودند پاسخ بدهند عده ایی رباط هستند که هرسوالی بکنید کپی پیس میکنه برای سوال کنندگان میفرستند اما هیچکس پیدا نشد که بما پاسخ دهد که برای چندمین بار سهمیه ۵درصد توسط ارگان مربوطه تایید وبرای سنجش فرستاده شده اما ...
  • فاطمه IR ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
   12 59
   سهمیه نباید حذف بشه به هیچ وجه
   • ناهید IR ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
    7 25
    سهمیه باید سر جاش باقی بمونه
   • پریسا IR ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
    36 6
    همون قدر که تو نگران سهمیتی ما ام نگران ضایع شدن حق خودمونیم که هیچ سهمیه ای نداریم
   • زهرا IR ۲۳:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
    1 6
    سهمیه سرجاش میمونه و برداشته نمیشه و حق کسیم ضایع نمیشه
  • Samin IR ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
   5 6
   ایا سال۱۴۰۰کنکور نظام قدیم برگزار میشود یا نه؟؟لطفا هرکی میدونه جواب بده ممنون میشم🙏
   • ناهید IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
    2 1
    نه
   • هانی IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
    0 0
    سلام گفتن که دیگه کنکور نظام قدیم تمدید نمیشه
  • IR ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
   23 7
   کسایی که میگویند سهمیه باید حذف بشود (آیا کسی که در یک روستای دور افتاده درس میخواند بایک دانش آموز شهری هم سطح است!)
  • آیدا IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
   34 2
   با سلام سهمیه مناطق مشکلی نداره چون نابرابری تحصیلی وجود داره اما دیگر سهمیه‌ها، بی‌دلیله و باید حذف بشه!
   • IR ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
    13 0
    #حرف حق
  • رقیه IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
   7 21
   سهمیه نباید حذف بشه به هیچ وجه بلکه....
  • من IR ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
   4 1
   هنرم که رشته نیست منبع نمیخواد ⁦ ❛ ___ ❛
  • فاطمه US ۱۸:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
   13 6
   کنکور نظام قدیم رو لطفا فقط برای امسال تمدید کنین.
  • مریم IR ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
   32 4
   باید سهمیه علمی خانواده. شهدا. جانبازان. آزاده گان. حذف شود تا عدالت علمی بین همه داوطلبان کنکور 1400برگذار شود این است عدالت مولایمان علی
  • IR ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
   2 1
   این ظلم هست که ما ندانسته در رشته روزانه بدون آزمون قبول شدیم حالا میتونیم سال آینده روزانه با آزمون قبول بشیم آخه خیلی از رشته ها ی روزانه با سوابق تحصیلی را مثل رشته های با آزمون نیست و نباید این قانون اجرا بشه .
  • IR ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
   1 1
   قبولی بدون آزمون در رشته روزانه نباید موجب تضییع حق کسی بشه که بخواد روزانه با آزمون در سال ۱۴۰۰ امتحان بده مثلا کجا در قبولی سوابق تحصیلی رشته پزشکی بود .در صورتیکه تمام رشته ها در کنکور چه با آزمون یا بدون آزمون باشه و کسی روزانه انتخاب کنه عدالت هست اما در غیر این صورت اجحاف هست
  • IR ۱۹:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
   2 1
   محدویت قبولی در رشته روزانه با سوابق تحصیلی را برای ۱۴۰۰ بردارید زشته .من امتحان نداده روزانه قبول شدم در صورتیکه سال آینده میخوام امتحان بدم و اشتباه شده
  • علی AE ۲۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
   3 0
   مبلغ ده هزار بیشتر برا ثبت نام گرفته شود و صرف رعایت اصول بهداشتی شود نه یک الکل زده نشود.....مبلغ ثبت نام هر چه هست مبلغ ده هزار صرف بهداشت شود
  • کنکوری IR ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
   16 1
   سهمیه ها باید حذف بشه قطعا الان بی عدالتی در مورد سهمیه یا به عبارت بهتر پارتی علاوه بر کنکور در آزمون های استخدامی هم 100 درصد هست و راحت میشه دیدش پس بهانه قبولی پارتی دارارو با نام سهمیه به ما که هیچی نداریم تحمیل نکنید لطفا این بچه بازیو تمومش کنین تا عدالت برا همه رعایت بشه
   • نفس IR ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
    3 0
    حرف همه سرجاشه آفرین به نظر تون به عقلتون به شجاعتتون
  • IR ۰۷:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
   3 0
   شما را بخدا در مورد سطح سوالات کنکور هم نظارتی بکنید ببینید واقعا این سوالات چقدر با منابع و کتابهای درسی دبیرستان درارتباط هستند دروافع درسطح سال دو وسه دانشگاه سوالات طراحی میشند لطفاچند نفرازمسئولین بروندمتن درس مثلا بخش گوارش زیست را بخوانندبعد ببینند چه سوالات پیچیده و عجیبی در مبحث گوارش مطرح
  • ناشناس IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
   3 3
   سلام سهمیه باید برداشته شه کنکور نظام قدیم دوباره تمدید شه
  • سبحان IR ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
   0 0
   سهمیه نباید برداشته شود چون در استان های مانند سیستان و بلوچستان مناطق محروم هستندو از نداشتن پول واقعا دچار مشکل شدن مردم سیستان واسه نون شبشون موندن کجایین مسیولین به داد مردم برسین هنوز میگن سهمیه رو بردارین😓😢
  • صالح IR ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
   4 1
   سلام سهمیه ها را حذف کنید فقط ملاک ازمون ورودی باشه و لا غیر .به افراد دارای سهمیه پول .خونه .ماشین و ... بدهند ولی ملاک افراد برتر کتکور باشد
  • طاها IR ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
   4 1
   سلام لطفا یه فکری برای سهمیه های بکنید که بعضی از افراد با استفاده ازش ناعادلانه قبول میشوند .سهمیه مناطق مشکلی نداره چون واقعا همه مناطق در یک سطح نیستن اما بقیه سهمیه ها واقعا ظلم در حق یه سری دانش اموز که تلاش میکنن ولی در برابر اونها هیچه🤦‍♀️😭
  • عسل ۲۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
   0 2
   لطفا کنکور نظام قدیم رو مجددا تمدید کنید پس این چه شرایطیه خجالت بکشید