زهرا سیفی خبرنگار وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی تعداد خبر 15153

  • خبرنگار سرویس حوزه و دانشگاه دربخش آموزش عالی است. از سال ۸۴ در حوزه های آموزشی، علمی و اجتماعی، با خبرگزاریها و روزنامه های مختلف همکاری داشته است.