زهرا سیفی خبرنگار گروه حوزه و دانشگاه تعداد خبر 11422

  • خبرنگار سرویس حوزه و دانشگاه دربخش آموزش عالی است. از سال ۸۴ در حوزه های آموزشی، علمی و اجتماعی، با خبرگزاریها و روزنامه های مختلف همکاری داشته است.