هزینه وام مسکن بدون خرید اوراق تسهیلات+ جدول اقساط ماهانه

در حالی که بانک تخصصی بخش مسکن از اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون نیاز به خرید اوراق تا نیمی از آن تا پایان شهریور ماه خبر داده، برآوردها نشان دهنده بالا بودن اقساط ماهانه آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک عامل بخش مسکن از تمدید پرداخت طرح اعطای تسهیلات خرید یا ساخت مسکن بدون نیاز به خرید اوراق تا پایان شهریور امسال خبر داده است.

بر اساس این اطلاعیه، نیمی از تسهیلات خرید مسکن بدون نیاز به اوراق ولی با بازپرداخت ۵ ساله و نرخ سود ۱۸ درصد از محل منابع داخلی خود و نیم دیگر با نرخ سود ۱۷.۵ درصد، با خرید اوراق و بازپرداخت ۱۲ ساله خواهد بود.

اقساط وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق: ۵.۲ میلیون تومان

بر این اساس برای دریافت وام مسکن زوجین که در تهران سقف آن ۲۴۰ میلیون تومان است، متقاضی می‌تواند ۱۰۰ میلیون تومان را از محل اوراق تسهیلات، ۱۰۰ میلیون تومان را بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن که بر اساس اوراق تسهیلات مسکن و نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله دریافت کند.

رقم اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون اوراق، ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است؛ از متقاضی در پایان سال پنجم ۱۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان اخذ می‌شود که ۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان آن، صرفاً سود این تسهیلات خواهد بود.

رقم اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیون تومانی از محل اوراق تسهیلات نیز ۱ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان است؛ کل بازپرداخت در پایان سال دوازدهم حدود ۲۴۰ میلیون تومان (۲۳۹ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان) بوده و کل سود این تسهیلات، حدود ۱۴۰ میلیون تومان (۱۳۹ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان) است.

رقم اقساط ماهانه وام جعاله تعمیرات مسکن هم اندکی بیش از یک میلیون تومان (۱ میلیون و ۱۵ هزار تومان) است؛ حدود ۶۱ میلیون تومان در پایان سال پنجم از متقاضی وام جعاله دریافت می‌شود که نزدیک به ۲۱ میلیون تومان آن فقط سود تسهیلات است.

هزینه اوراق نصف وام

زوجین متقاضی دریافت این وام باید ۸۰ برگه تسهیلات مسکن برای وام جعاله به اضافه ۲۰۰ برگه برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی و مجموعاً ۲۸۰ برگه خریداری کنند که با احتساب هر برگه ۶۰ هزار تومان، هزینه اوراقی که برای این وام باید خریداری شود، ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه باید شود.

مبلغ اقساط در پایان سال پنجم به بعد: ماهی ۱.۶ میلیون تومان

مجموع اقساط ماهانه تسهیلاتی که بر این اساس در طرح مذکور (طرح بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات) تا پایان سال پنجم دریافت می‌شود، ۵ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان و کل سودی که دریافت می‌شود، ۲۱۳ میلیون تومان است.

اما با توجه به اینکه اقساط وام‌های «مسکن بدون اوراق» و «جعاله» به اتمام می‌رسد، دریافت کننده وام از ابتدای سال ششم تا پایان سال دوازدهم می‌بایست ماهانه ۱.۶ میلیون تومان پرداخت کند.

اقساط وام مسکن از محل اوراق تسهیلات: ۴.۳ میلیون تومان

این در حالی است که اگر متقاضی دریافت وام ۲۴۰ میلیون تومانی مسکن، ۴۸۰ برگه خریداری کند، اقساط ماهانه وام ۲۰۰ میلیون تومانی آن، ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان است که همراه با اقساط ماهانه یک میلیون و ۱۵ هزار تومانی وام جعاله مسکن، مجموعاً به ۴ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان می‌رسد.

اما از پایان سال پنجم و حذف اقساط یک میلیونی وام جعاله، متقاضی باید ماهانه ۳.۳ میلیون تومان پرداخت می‌کند.

کل سود وام در پایان سال دوازدهم: ۳۳۰ میلیون تومان

کل سودی که از متقاضی در پایان سال دوازدهم بابت وام ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت می‌شود، حدود ۲۸۰ میلیون تومان (۲۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) و با سود وام جعاله به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

ضمن اینکه با احتساب رقم ۶۰ هزار تومانی برای هر برگه تسهیلات مسکن، متقاضی وام ۲۴۰ میلیون تومانی از محل اوراق، می‌بایست ۴۸۰ برگه به ارزش ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خریداری کند.

محاسبه رقم اقساط یا سود سپرده بر اساس قیمت تمام شده خرید اوراق

اگر این رقم (۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) را به عنوان وام با نرخ سود ۱۸ درصد محاسبه کنیم، عملاً در ۱۲ سال ماهانه حدود ۴۹۰ هزار تومان (۴۸۹ هزار و ۳۶۵ تومان) به این اقساط اضافه می‌کند.

اگر رقم مذکور به عنوان سپرده بانکی یک ساله با نرخ سود ۱۶ درصد (نرخ سود اختصاصی بانک تخصصی بخش مسکن) محاسبه شود، این بانک ماهانه ۳۶۶ تا ۳۹۱ هزار تومان به دارنده سپرده ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، سود پرداخت می‌کند.

اقساط وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق برای متقاضیان مجرد

متقاضیان دریافت تسهیلات فردی می‌توانند ۵۰ میلیون تومان از وام خرید مسکن را بدون خرید اوراق دریافت کنند. این ۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله محاسبه می‌شود که مبلغ اقساط ماهانه آن ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و کل سود این وام ۲۶ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است و متقاضی در پایان سال پنجم، ۷۶ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به بانک بازپرداخت می‌کند.

۶ میلیون تومان هزینه خرید اوراق تسهیلات

متقاضی برای دریافت ۵۰ میلیون تومان وام مسکن از محل اوراق تسهیلات (با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله) می‌بایست ۱۰۰ برگه خریداری کند که با احتساب هر برگه ۶۰ هزار تومان، ۶ میلیون تومان هزینه خرید اوراق می‌شود.

رقم اقساط ماهانه این تسهیلات ۸۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان و رقم سود نهایی آن ۷۰ میلیون تومان است و متقاضی در پایان سال دوازدهم ۱۲۰ میلیون تومان به بانک برمی گرداند.

بنابراین با احتساب اقساط یک میلیون و ۱۵ هزار تومانی وام جعاله، متقاضی دریافت این تسهیلات باید ماهانه ۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان پرداخت کند.

کل سود این وام (وام ۱۴۰ میلیون تومانی) ۱۱۷ میلیون تومان است.

محاسبه رقم اقساط وام مسکن مجردها از محل اوراق تسهیلات

متقاضی فردی دریافت تسهیلات مسکن از محل اوراق باید برای دریافت وام ۱۴۰ میلیون تومانی، ۲۸۰ برگه خریداری کند که با احتساب هر برگه ۶۰ هزار تومان، ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه کند.

مبلغ اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیون تومانی ۱ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان است و با اقساط یک میلیون و ۱۵ هزار تومانی وام جعاله، مجموعاً باید ماهانه حدوداً ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پرداخت شود.

کل سود این وام (وام مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی) ۱۴۰ میلیون تومان است و متقاضی در پایان سال دوازدهم ۲۴۰ میلیون تومان به بانک پس می‌دهد که با احتساب سود ۲۱ میلیون تومانی وام جعاله، مجموع سود این تسهیلات (وام ۱۴۰ میلیون تومانی)، ۲۶۱ میلیون تومان خواهد بود.

وام مسکن مجردها رقم اقساط ماهانه نرخ سود کل سود دریافتی
وام مسکن بدون اوراق ۳.۱ میلیون تومان ۱۸ درصد ۱۱۷ میلیون تومان
وام مسکن از محل اوراق ۲.۷ میلیون تومان ۱۷.۵ درصد ۲۶۱ میلیون تومان
وام مسکن زوجین رقم اقساط ماهانه نرخ سود کل سود دریافتی
وام مسکن بدون اوراق ۵.۲ میلیون تومان ۱۸ درصد ۲۱۳ میلیون تومان
وام مسکن از محل اوراق ۴.۳ میلیون تومان ۱۷.۵ درصد ۳۰۰ میلیون تومان
کد خبر 5285746

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • captcha

  نظرات

  • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
   44 0
   عاليه صد رحمت به نزول بگيرهاي بازار
   • محمد IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
    5 0
    با این سودهایی که میگیرین روی نزول خوارها رو سفید کردین. خیلی از مشکلات بخاطر همین نزول خواری هست. به جنگ با خدا رفتیم بعد انتظار داریم وضع کشورمون رو همون خدایی که داریم باهاش میجنگیم درست کنه.
  • کارمند2 IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
   36 0
   سلام فکر نمیکنم هیچ اقتصاد سالمی این نرخ های نجومی و بهره های فضایی را بپذیرد......
  • عبدالله بواشه IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
   49 2
   خداوند لعنتتون کنه بااین وام دادنتون.اخه یه ادم کارگر چجوری باید این همه سود رو این وامها بده.اسم این مملکت و این نظام بانکی هم گذاشتین اسلامی.به اسم اسلام مردم بدبخت رو چپاول میکنین خداازتون نگذره حالاکه مردم از جون خودشون وعزیزاشون میترسن وصداشون درنمیاد الهی خدا خودش جوابتون رو بده
  • مسعود IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
   38 0
   به نظر من پایه وام خودش یعنی خیانت چرا؟ 1-یک جوان تازه ازدواج کرده چگونه قسط به این زیادی بدهد.حقوق الان 4 میلیون قسط بدی 3 تومن.خرج خانه و درمان و فرزند چی 2-کشور من(بانک من)اگر هدفش خدمت به من هست چرا اینهمه بازی داره سر اوراق و نرخ و سود و تشکیل پردنده و و اصلا انقدر سنگ اندازی بخدا خیانته
   • خزایی مستجر گرفتار IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
    13 0
    خوب یهودی بگو یه خون آشامی پیدا شده خون میخوره با نرخ۱۸ درصد چرا میگی وام بگو پول خونت طرف وام بگیره نتون قسط بده بدشم بشینی خونشو بخوری بمیره دزدان کثیف مال مردم خور آشغال
  • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
   25 1
   ماشالله خوب بلدیدچطورقسط بندی کنیدکجا دنیاسودوام مسکن ۱۸ درصد میباشد
  • IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
   23 0
   از این بهتر نمیشه ،واقعا باید تشکر کرد از این حجم مهربانی ،انسانیت و کمک بانکها به جوانها برای خانه دار شدن ،به این بانک داری اسلامی بدون سود ،بهره یا ربا، اروپا و امریکا خودشون رو کشتن وام مسکن میدن با یک دهم درصد سود و باز پرداخت سی ساله ،خاک تو سرشون بلاد کفر و الحاد ،باید از سیستم بانک داری اسلا
  • m IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
   1 21
   میصرفه واقعا
  • US ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
   18 2
   ۱۰۰میلیون تومان وام مسکن مشارکت از بانک مسکن گرفتم ۴سال پیش قسط هرما ۳میلیون تومان ۴۲ قسط پرداخت کردم ۴۶قسط دیگر باید پرداخت کنم سود نیست ربا است جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکها تحت عنوان عقود اسلامی دریافت میکنند
   • IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
    8 10
    خب الان خونت چند میره
  • مهدی IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
   9 2
   تواین وضعیت نمیشود نظرداد خداخودش ختم بخیر کنه
  • بی عدالتی IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
   17 0
   فقط خدا لعنت کنه همتون پدرمون دراوردین
  • رحیمی IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
   4 1
   سلام وام مسکن شهرستان بالای ۲۰۰ هزار نفر چند تومان است و چندساله است و اقساط آن ماهیانه چقده لطفا جواب بدین
  • امین IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
   8 0
   این یعنی دزدی علنی ایران باید برایه وام دادن ازکشورهایه عربی یادبگیره وام مسکن میدن باسود۴درصد بعددوسال شروع به قسط بندی میکنند جمهوری اسلام هنوز وامونداده قسط اول رو ازطرف میگیره
  • IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
   6 0
   چه وامهای قشنگی خداوکیلی خودتون خجالت نمی کشید؟؟ من عمرا وام بگیرم خداکمک میکنه بهتر از شماها امیدوارم خیر نبینید نامردها
  • موسوی IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   3 0
   سلام اسلام گفته قرض الحسنه،نه رباخواری،وای به حالتان،نمی‌دانم چه جوابی دارید که به وجدان خودتان بدهید،حالا خدا خودش میدونه و شما این مدل بانکداری و قرض دادن جز رباخواری نیست . یارب روا مدار که گدا معتبر شود گرم‌تر شودزخدا بی خبر شود این جز کدام اصول اسلام است¡
  • IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   3 0
   حالا خوبه العان دارن میگن ما این سود رو میگیریم یه وام بافت فرسوده به من دادن اول گفتن ۸درصد بعد که رفتیم قسط بندی کردن گفتن ۱۸درصد سالیانه یعنی ۹۰میلیون که به من دادن باید ۲۵۴میلیون پس بدم این است سود اسلام مامسلمان هستیم به هر کجا نامه زدیم اصلان کسی جوابگو نبود فقط اونا که پارتی داشتن باسود ۸درصد
  • IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   4 0
   به نظر شما با این مبلغ چند متر میشه خانه خرید تا شش دانگ آنرا در رهن بانک قرار دهیم و اینکه مگه درآمد چقدر هست تا بتوان همچنین قسط هایی را پرداخت کرد و از طرفی کیفیت زندگی به درک ، سوال اینجا هست که چطور مواد غذایی خرید کنیم تا زنده بمانیم.... فکر کنم کارشناسان بانک با خانواده خارج از کشور زیاد خوش
  • اعظم یزدانی IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   3 0
   واقعا خدا لعنتشون کنه.این همه سود.با این قسط های سنگین.پس ما کارمند ها دیگه هیچ وقت نمیتونیم خانه دار شیم.
  • FR ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   5 0
   فقط جیب بری وکلاه گذاشتن سر مردم است واصلا این بانکداری اسلامی نیست روی نزول خواران بهود را سفید کرده است
  • IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   6 0
   مگه الان بااین مبلغ وام میشه خونه خرید جوانی که حقوقش دوسه میلیونه اول زندگیش چجوری قسط بده ،این اخاذی حساب میشه
  • IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   6 0
   # بانک مسکن دروغ نگید. وام کجا بوده؟ اگه کسی پارتی کلفتی داشت وام بهش میدن بدون سود و ضامن مثل آقا زاده ها، اما مردم عادی اگه از هزار خوان رستم گذشتن وام میگرن با سود ده برابر ۱۸ درصد، جوری که به خاک سیاه میشین خدا هر چی ربا خوار همین دنیا جوابشون رو بده
  • اسی IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   9 0
   کثیف تر از نزولخور
  • مسعود JP ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   12 1
   علیرغم اظهار نظر دوستان در خصوص سود بیش از حد این وام به استحضار شما می رساند این وام فقط هزینه خرید سرویس بهداشتی را تامین میکند.یعنی باید دومیلیارد خودت داشته باشی و با دریافت این وام بتونی یه واحد ۶۰ متری خریداری کنی و تا ۱۲ سال هم زیر اقساط وحشتناک کمر راست نکنی..
  • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   3 0
   فقط میتونم بگم متاسفم
  • IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   3 1
   بابا پاشید خودتون رو جمع کنید یه مشت دزد دورهم نشستن برای مردم کیسه دوختن شماجون به عزراعیل نمیدید مال مردم رو دزدیدید حالا میخواد وام بدید
  • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   3 0
   اینا ربا خواری نیست چیه پس ؟مرسی که هستین
  • IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   3 0
   این جدول وام بود یا جدول نزول خورها.
  • علی IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   3 0
   فکر کنم نزول خورهای محل با درصد پایین تر و بدون دوندگی وام میدن .
  • پویان IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   0 1
   خیلی هم خوبه با این تورم اگه همینو بدون دردسر بدن عالیه.حاضرم همه حقوقمو قسط بدم ولی از اجاره نشینی راحت بشم.
  • فرهاد IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   2 0
   دمتون گرم....خوب به فکر مردم هستید ۱۸ درصدتا میخوای وام بگیری۲۷ در صد حسابی می کنید
  • IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   2 0
   سلام همه این سودها ربا و حرام هست و همه مشگلات الان کشورم از همه ناحیه و دیگر موارد مشابش بانگها میتونن کلید حل مشگلات باشن با دادن وامهای کم بهره و سود که مشتریم زیاد میشه بازم به اون چیزی که میخان میرسن پس با تسهیل در دادن وام و سود کمتر هم مردم هم بانگها سود خواهند کرد مثل کشورهای موفق
  • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   2 0
   سلام .بانک ها برای وام ها مسکن همکاری نمیکنن اذیت میکنن مخصوا در مورد ضامن حتما کسر حقوق باشه .ملت مثل بمب خشن هستند اینقدر رو اعصاب مردم راه نروید ..
  • IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   2 0
   قصابیه
  • AE ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   3 0
   آقا این انصافاً سود نیست،ربا خواری صد درصد است، وای بر این ربا خواران و ربا گیران، انا لله و انا الیه راجعون فاتحه دین داران را بخوانید،
  • IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   0 1
   مرسی چه وام های خوبی
  • عباس IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
   2 0
   واقعا من نمیدونم این حساب کتاب ها را کیا انجام ميدند.توهم زدند .یاخودشون را با مردم هم سطح میبینند.دست بردارید از این کارها