سخنگوی قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح