وحشت آمریکایی

تیراندازی‌های جمعی همواره یکی از چالش‌های اساسی در جامعه آمریکا به شمار رفته است. در ماه‌های اخیر بار دیگر روند این تیراندازی‌ها تشدید شده و کنگره و دیگر نهادهای آمریکایی را به تکاپو انداخته است. در این راستا خبرگزاری مهر در پرونده ای، ابعاد مختلف این مسئله را بررسی کرده است.