کودکان صفر و یک

با گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همه افراد جامعه با سنین مختلف، تأثیرات منفی آن بر روی کودکان و نوجوانان بیش از سایر رده های سنی برآورده شده است از این رو نحوه استفاده از آن برای این قشر آسیب پذیر در برخی از کشورها قانونمند شده و دولتها تلاش می کنند با ارائه چارچوبهایی از کودکان در این فضا محافظت کنند. خبرگزاری مهر در پرونده «کودکان صفر و یک» بنا دارد ضمن پرداختن به اثرات منفی عدم حکمرانی این حوزه، بایدها و نبایدهای آن را در ایران و جهان بررسی کند.