سمیه خمارباقی خبرنگار و مترجم تعداد خبر 7388

  • داری مدرک کارشناسی ارشد در دو رشته زبان و ادبیات عربی و مطالعات مصر از دانشگاه تهران، فعالیت پژوهشی، تحقیقاتی و رسانه ای خود را از سال ۸۴ آغاز کرده است و هم اکنون به عنوان خبرنگار و مترجم به تهیه و تولید گفتگوها و گزارش های خبری تحلیلی در حوزه جهان عرب می پردازد.