عباس بنشاسته خبرنگار حوزه دین و اندیشه تعداد خبر 6119

  • خبرنگار حوزه دین و اندیشه که تا قبل از این نیز در زمینه مسائل بین الملل و مطالعات راهبردی فعالیت داشته است. وی هم اکنون خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری مهر است.