۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۱۹

گزارش خبرنگار مهر از وين (5)

متن كامل بيانيه غير متعهدها ؛ صدور قطعنامه اقدامي زودرس و غير ضروري است / تحقيقات حق مسلم ايران است/ ايران انحرافي به اهداف نظامي نداشته است/ مسئله در چارچوب آژانس و مسير مذاكره بايد حل شود

متن كامل بيانيه غير متعهدها ؛ صدور قطعنامه اقدامي زودرس و غير ضروري است / تحقيقات حق مسلم ايران است/ ايران انحرافي به اهداف نظامي نداشته است/ مسئله در چارچوب آژانس و مسير مذاكره بايد حل شود

بيانيه جنبش عدم تعهد در نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي قراوت شد و به صورت صريحي حمايت اين جنبش را از تحقيقات صلح آميز هسته اي ايران اعلام كرده و گزارش به شوراي امنيت را نيز اقدامي غير حقوقي و خارج از استانداردهاي فني آژانس دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين  ، متن كامل بيانيه گروه غير متعهدها كه در جلسه پيش از ظهر امروز شوراي حكام قرائت و انتشار يافت چنين است:

آقاي رئيس،

1-من خرسند هستم كه اين بيانيه را از سوي جنبش عدم تعهد  مي خوانم.

2- علاقمند هستم يادآوري كنم تفاهم نم از نشست امروز 2 فوريه 2006 شوراي حكام به معناي درنظرگرفتن يا ارزيابي اجراي كلي پادمانها ان پي تي در جمهوري اسلامي ايران نيست.  اين موضوع بايد در اولين جلسه عادي شورا در 6 مارس 2006 در نظر گرفته شود. نم همچنين بر اين ديدگاه است كه نشست امروز شوراي حكام  براي در نظرگرفتن زمان ومحتويات يك گزارش همچون قطع نامه هاي سابق كه به راي گذاشته شد و در سند GOV/2005/77  مورخ 24 سپتامبر 2005 گنجانده شد، نيست. اين از آنجايي كه مدير كل آژانس هنوز در حال بررسي موضوعات باقي مانده و آمادگي براي نشست مارس 2006 است، نشست پيش از موعد و زودرس مي باشد.

3- در نتيجه نم آرزو دارد فرصت نشست امروز شوراي حكام  را مغتنم بشمارد تا اصول اصلي خود و موضع گيري درباره اين مسئله را دوباره تاييد كند. نم به شدت حق اساسي و غيرقابل انكار همه اعضا  بدون هيچ تبعيض و طبق تعهدات قانوني مربوطه شان براي توسعه تحقيقات، توليد و استفاده انرژي اتمي براي اهداف صلح آميز را-همانطور كه در اساسنامه آژانس آمده- تصريح مي كند.

بنابراين هيچ چيز نبايد به گونه اي تفسير شود كه حق دولتهاي عضو را براي توسعه انرژي هسته اي با اهداف صلح آميزمنع يا محدود كند.نم يك بارديگر تاكيد مي كند كه اين حق كشورهاي عضو مبني برانتخاب و تصميم گيري در زمينه استفاده صلح آميزاز تكنولوژي هسته اي بايد محترم شمرده شود.

4. در اين زمينه نم مي خواهد موضع اصولي خود را تكرار كند كه استفاده صلح آميز و با هدف منع گسترش سلاحهاي هسته اي بايد به گونه اي متعادل و بدون هيچ گونه اهداف تبعيض آميزي در نظر گرفته شود.نم تصريح مي كند كه حذف همه سلاحهاي هسته اي تنها تضمين عليه استفاده يا تهديد سلاحهاي هسته اي است.نم همچنين اضافه مي كند كه كشورهايي كه فاقد سلاحهاي هسته اي هستند مطمئنا بايد از جانب كشورهايي كه داراي سلاحهاي هسته اي هستند مطمئن باشند كه آنها از سلاحهاي هسته اي خود عليه آنها استفاده نخواهند كرد.نم بر اين ديدگاه خود مبني بر تصميم گيري در مورد حذف كلي سلاحهاي هسته اي با هدف يك ابزارجهاني، بي قيد وشرط ويك ابزارمحدودكننده قانوني براي تضمين هاي امنيتي كشورهايي كه فاقد سلاحهاي هسته اي هستند ،به عنوان يك اولويت تاكيد مي ورزد.نم همچنين برنگراني عميق خود درمورد پيشرفت نامحسوس در زمينه خلع سلاحهاي هسته اي اصرار دارد و اذعان مي كند كه اين مسئله بايد در اولويت قرار گيرد.

5.نم همچنين معتقد است كه تلاشهاي جامعه بين الملل در زمينه منع گسترش سلاحهاي هسته اي بايد به موازات تلاشهاي  همزمان در جهت خلع سلاحهاي هسته اي باشد.

6. نم مي خواهد براين مسئله تاكيد داشته باشد كه بايد يك تمايزروشن بين تعهدات قانوني كشورهاي عضو به توافقهاي پادمانهاي مربوط به آنها وتعهدات داوطلبانه شان ايجاد شود.دراين زمينه اين اطمينان بايد به وجود آيد كه تعهدات داوطلبانه كشورهاي عضو نبايد به تعهدات پادمانهاي قانوني تبديل نخواهد شد. ديدگاه نم اين است كه كشورهاي عضو نبايد به خاطر عدم حمايت از تعهدات داوطلبانه خود مورد مجازات قرار گيرند.

7- با برسميت شناختن آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان تنها قدرت قانوني راستي آزمايي. نم اعتماد كامل خود را به تخصص و بيطرفي آژانس بين المللي انرژي اتمي به رياست دكتر محمد البرادعي ابرازمي دارد . نم مايل به تاكيد است كه تمامي كشورهاي عضو بايد از هر گونه اعمال فشار مخرب يا مداخله در فعاليتهاي آژانس به ويژه روند راست آزمايي كه اعتبار و توانايي آژانس را  به خطر خواهدانداخت ، اجتناب كنند . ازاين جهت ، گروه نم قويا معتقداست كه تمامي مسائل پادماني و راست آزمايي از جمله مسائل مربوط به ايران بايد در چهار چوب آژانس بين المللي انرژي اتمي و براساس سوابق فني حل و فصل گردد .

8- نم خاطر نشان مي كند كه تحقيقات آژانس درباره مسائل لاينحل در رابطه با اجراي توافقنامه پادماني ان پي تي با مقامات ايراني بر اساس يك برنامه كاري كه در نظر گرفتن شده و مقدمات آن فراهم شده است مقدمات و ارائه يك گزارش مفصل براي نشست عادي شوراي حكام كه در 6 مارس 2006 برنامه ريزي شده است پيگيري مي كند . ازاين جهت روند مناسب بايد اين مسير را بپيمايد پيش از آنكه آژانس بتواند يگ گزارش مفصل ارائه دهد .

9- نم پيشتر از اين حقيقت استقبال كرده است كه تمامي موادهسته اي اعلام شده در ايران به وسيله آژانس توضيح داده شده است و اينكه چنين موادي به فعاليتهاي ممنوعه منحرف نشده است . نم تصديق مي كند كه كار آژانس بر روي راست آزمايي برنامه هسته اي صلح آميز ايران بنابراعلاميه هايش در جريان است و ازاين جهت اعلام نتايج روند راست آزماييش مهم است .ازاين جهت نم از همكاري  درحال جريان ايران براي حل اين مسائل قدرداني مي كند .

10-نم ازاين روند اصولي كه كليدي در حل مسائلي كه جزء اجراي توافقنامه پادماني ايران است استقبال مي كند و خوشبين است كه مسائل باقي مانده به سرعت حل خواهدشد . نم با درنظر گرفتن اين امر كه نشست ويژه شوراي حكام در اين برهه از زمان بايد نسبت به نايل شدن به يك راه حل منصفانه و عادلانه دخيل شود و هماهنگ با مواد تعهدات و حقوق قانوني ايران باشد

11- نم خاطرنشان كرد كه براي ايران بررسي درستي و كامل بودن اظهارات مربوطه شان در حال پيشرفت است. در اين خصوص نم از ايران مي خواهد همكاري فعالانه خود را با آژانس -مطابق تعهدات قانوني در دستور كار آژانس- ادامه دهد.

12- نم خاطر نشان مي كند كه در طول دو سال و نيم گذشته ايران  تعليق فعاليت هاي مربوط به غني سازي براي ارتقاء اعتماد در زمينه برنامه هاي هسته اي صلح آميز را به طور داوطلب انجام داده و از لحاظ قانوني محدود نبوده است.  نم خاطرنشان مي كند توسعه هاي اخير درباره  تصميم ايران براي حفظ برخي از فعاليت هاي تعليق شده صورت گرفته است. نم خرسند است كه مي بيند همانطور كه ايران خواسته است آژانس آمادگي هاي لازم را كسب كرده است تا اطمينان دهد اين فعاليت هاي تحقيقاتي تحت پادمان هاي كامل آژانس باقي مي ماند. نم تشخيص مي دهد هرگونه فعاليت هسته اي تحت پادمان آژانس هيچ نگراني ايجاد نمي كند.

13- نم خرسند است از همكاري پيشرفته ايران با آژانس كه با ديدگاه حل مسائل باقي مانده حتي وراي تعهدات قانوني به ويژه تدابير اعتماد ساز صورت گرفته است. فعاليت هاي داوطلبانه اي كه ايران انجام داده است، شامل ايجاد دسترسي به سايت هاي نظامي و اجراي پروتكل الحاقي مي باشد. نم بر اين ديدگاه است كه چنين تدابير اعتماد ساز داوطلبانه نشانه روشني از باز بودن و شفافيت است و بايد مورد تقدير قرار گيرد. نم بر اين ديدگاه است زماني كه نيازهاي لازم برآورده شد، هرگونه تعليق داوطلبانه بايد پايان يابد.

14- نم بر اين ديدگاه است كه هر درخواست براي اختيارات بيشتر قانوني آژانس بايد از سوي اعضا مورد بحث قرار گيرد. در اين راستا نم اهميت ارتقاء و تقويت روند چندجانبه را تكرار مي كند.

15. نم عميقا معتقد است كه ديپلماسي و گفتگوبا اهداف صلح آميز بايد براي پيدا كردن يك راه حل درازمدت ادامه داشته باشد . همه طرفها ي نگران بايد صبر پيشه كنند و نبايد به اقدامي متوسل شوند كه ممكن است منجر به بدتر شدن تنشها شود و يك رويارويي غير ضروري را ايجاد كند. نم معتقد است كه تنها راه براي حل اين مسئله از طريق مذاكره و همكاري با مشاركت همه طرفهاي لازم است تا اعتماد بين المللي با ديدگاه مبتني بر تسهيل كار آژانس در زمينه برنامه هسته اي ايران افزايش يابد. در اين زمينه نم به نامه طرف ايراني در 7 ژانويه سال 2006 اشاره مي كند كه به سه كشور اروپايي فرستاده شد و مي گويد كه خواهان ادامه مذاكرات است. نم خواهان ازسرگيري مذاكرات بين سه كشور اروپايي و ايران براي پيدا كردن يك راه حل دوستانه است.در اين زمينه نم با رضايت به نشست بروكسل كه بين ايران و سه كشور اروپايي صورت گرفت، اشاره مي كند.

16.علاوه بر اين وزاري امور خارجه تروئيكاي نم كه شامل وزاري امور خارجه مالزي، كوبا و آفريقاي جنوبي مي شود با وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در هرمانوس آفريقاي جنوبي در 27 ژانويه سال 2006 ديدار كردند.پس از اين ديدار وزاري تروئيكاي نم تاكيد كردند كه آنها همچنان حامي اقدام آژانس در روشن كردن مسائل مربوط به برنامه هسته اي ايران هستند. در اين زمينه وزرا بر اهميت همكاري بين ايران و آژانس براي حل مسائل باقي مانده تاكيد كردند.وزرا همچنين از همه طرفها كه نگران كاهش تلاشها بودند از طريق مذاكره و گفتگوخواستند تا اين مسائل را با سرعت هر چه تمامتر و به گونه اي دوستانه حل كنند.در اين زمينه وزرا از تمايل ايران براي ادامه مذاكرات با سه كشور اروپايي و همچنين فدراسيون روسيه ، كه پيشنهاد داده بود تا غني سازي اورانيوم در خاك اين كشور انجام شود، استقبال كردند و اظهار اميدواري كردند كه اين مذاكرات در جهت يك راه حل رضايت بخش حركت كند.

17. در تشويق براي يك فضاي همكاري در جهت پيدا كردن يك راه حل قابل قبول دو جانبه درباره اين مسئله نم از همه پيشنهادهاي كشورهاي ديگر عضو با هدف تسهيل نتيجه سريع برنامه هسته اي ايران در آژانس قدرداني مي كند. نم به اين مسئله اشاره مي كند كه مذاكرات هنوز بين فدراسيون روسيه و ايران به سمت يافتن راه حلي با توجه به برنامه غني سازي ادامه دارد.

18. در اين چارچوب همچنين نم اصراربه پذيرش يك نگرش متوازن و منصفانه در خصوص مسئله هسته اي ايران دارد تا بتوان  از ملاحظات وتعصبات  گزينشي دوري كرد. در اين باره نم بار ديگر حمايت خود رااز عاري سازي خاور ميانه از تمام سلاحهاي امحاء جمعي تاكيد دارد. نم اهميت فراواني به انجام قطع نامه هاي گوناگون و تصميمات مربوط به مجامع بين المللي براي ايجاد يك خاور ميانه عاري از سلاحهاي هسته اي دارد.

کد خبر 285970

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha