۱۹ دی ۱۳۸۵، ۱۸:۱۵

هیئت مدیره بورس دستورالعمل اجرایی سبد گردانی را تصویب کرد

دستورالعمل اجرایی سبد گردانی در نشست امروز هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستورالعمل در اجرای ماده 22 آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی مصوب نشست چهارم آذر1383 شورای بورس تصویب شد .

این دستورالعمل در 17 ماده تنظیم شده است و به مدت شش ماه به طور آزمایشی اجرا می شود .

از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل هیچ کارگزاری مجاز نیست بدون اخذ مجوز سبد گردانی از سازمان بورس واوراق بهادار و رعایت دستورالعمل و آیین نامه آن به کار سبدگردانی اقدام کند .

متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:

دستورالعمل اجرایی سبدگردانی
در اجرای مادة 22 آئین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی مصوب جلسة مورخ 4/8/1383 شورای بورس، دستورالعمل اجرایی مربوط به شرح زیر، در جلسة مورخ 18/10/1385 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار (من‌بعد سازمان) به تصویب رسید.

مادة 1
تشیکل سبد با توافق طرفین و براساس قرارداد فیمابین سبدگردان و سرمایه‌گذار (به شکل قرارداد نمونة پیوست) صورت خواهد گرفت؛ این قرارداد حداقل برای ارائة خدمات ظرف مدت شش ماه به امضاء می‌رسد. سبدگردان باید قبل از انعقاد این قرارداد، مجوز سبدگردانی را طبق مقررات اخذ کرده باشد.

مادة 2
سبدگردان خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار را در قالب کد معاملاتی جداگانه‌ای انجام خواهد داد که ترکیبی از شناسه‌های سبدگردان و سرمایه‌گذار است. صدور کد سبدگردانی پس از انعقاد قرارداد مذکور در مادة (1) منوط به اجازة رئیس سازمان است. استفاده از کد معاملاتی یاد شده، فقط در اختیار سبدگردانی خواهد بود که شناسة وی در این کد آمده است.

مادة 3
در صورتی که آوردة مشتری به صورت اوراق بهادار باشد، انتقال آن از کد معاملاتی اصلی به کد معاملاتی جدید پس از انعقاد قرارداد با تأیید رئیس سازمان و بدون احتساب هر نوع هزینه صورت می‌گیرد.

مادة 4
سبدگردان نمی‌تواند طرف معاملة سبدهای تحت ادارة خود قرار گیرد یا بین سبدهای یاد شده دادوستد انجام دهد. در صورتیکه براساس انجام این معاملات خساراتی متوجة سرمایه‌گذار گردد، علاوه بر اعمال مجازات‌های انضباطی پیش‌بینی شده، سبدگردان مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

مادة 5
نحوة نگهداری اطلاعات سهامداری کدهای سبد و تحصیل حقوق آنها، از جمله شرکت در مجامع و اعمال حق رأی، افزایش سرمایه و دریافت سود سهام، براساس شرایطی خواهد بود که از سوی رئیس سازمان به شرکت‌ها ابلاغ می‌شود.

مادة 6
برداشت وجه از سبد توسط سرمایه‌گذار یا واریز مبالغ جدید به آن در طول دورة قرارداد با تنظیم متمم قرارداد ممکن خواهد بود.

مادة 7
حداقل سرمایه‌گذاری برای تشکل سبد 100 میلیون ریال است.

تبصرة 1: چنانچه سرمایه‌گذاران سبد بیش از یک شخص باشند، "سبد اوراق بهادار مشترک" تشکیل شده و هر سرمایه‌گذار به نسبت حصة خود از دارایی سبد در کلیة حقوق و منافع سبد سهیم می‌باشد. کارگزار/ سبدگردان مشخصات "سبد اوراق بهادار مشترک" را در امیدنامه درج و به عموم اعلام می‌نماید.

تبصرة 2: کارگزار/ سبدگردان می‌تواند در قبال سرمایه‌گذاری اشخاص در "سبد اوراق بهادار مشترک،" "گواهی سرمایه‌گذاری" صادر نماید. مفاد "گواهی سرمایه‌گذاری" باید به تأیید رئیس سازمان برسد. "گواهی سرمایه‌گذاری" صرفاً رسید دریافت وجه سرمایه‌گذار است، قابل انتقال نبوده، و در پایان دورة سرمایه‌گذاری یا قبل از آن به درخواست سرمایه‌گذار ابطال می‌شود.

تبصرة 3: "سبد اوراق بهادار مشترک" با پرداخت وجه نقد از سوی سرمایه‌گذاران تشکیل می‌شود. در صورت آوردة اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس در شروع فعالیت، ترکیب و ارزش این آورده باید در امیدنامه ذکر شود و ارزش آن حداکثر بیش از 50 درصد کل سقف تعیین شده برای سبد نباشد.

مادة 8
سبدگردان باید در محل‌(های) انجام عملیات سبدگردانی، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نیروی انسانی مورد تأیید سازمان را داشته باشد. سبدگردان فقط مجاز است فعالیت سبدگردانی را در محل‌های مذکور انجام دهد. معاملات مربوط به سبدها با مدیریت و سفارش این مراکز، از طریق همة ایستگاه‌های معاملاتی قابل انجام است.

مادة 9
در صورت فراهم‌بودن امکانات بانک‌های کشور، برای هر سبد اختصاصی یا مشترک، حساب بانکی جداگانه‌ای نزد یکی از بانک‌های کشور افتتاح خواهد شد که هرگونه پرداخت یا دریافت وجوه مربوط به سبد از طریق آن صورت خواهد گرفت. در غیر اینصورت افتتاح حداقل یک حساب بانکی برای سبدهای اختصاصی و حداقل یک حساب بانکی دیگر برای سبد‌های مشترک تحت مدیریت هر کارگزاری بدین منظور الزامی است.

مادة 10
سبدگردان در صورت داشتن وکالت از سوی سرمایه‌گذار، نسبت به شرکت در مجامع و اعمال حق رأی سهام و دریافت سود سهام اقدام خواهد کرد. این وکالت از طریق قرارداد فیمابین موضوع مادة 1 این دستورالعمل اعطا خواهد شد.

مادة 11
کارمزد سبدگردان در هر روز درصدی از خالص آوردة سرمایه‌گذار در پایان همان روز است. حداکثر کارمزد روزانه مطابق جدول زیر احتساب می‌شود:

خالص آوردة سرمایه‌گذار

حداکثر درصد کارمزد روزانه

100 تا 250 میلیون ریال

× 5%

251 تا 500 میلیون ریال

× 4%

501 تا 1000 میلیون ریال

× 3%

1001 تا 2500 میلیون ریال

× 2%

2500 میلیون ریال به بالا

× 1%

 

تبصره: کارمزد کارگزار/سبدگردان "سبد اوراق بهادار مشترک" برابر 5 درصد ارزش سبد در سال است که روزانه محاسبه و در حساب‌های سبد منظور می‌شود.

مادة 12
سبدگردان برای انجام امور سبدگردانی و مشاوره، نرم‌افزاری با قابلیت‌های ارسال گزارش فعالیت‌ها، ارسال الکترونیک وضعیت حساب به مشتری، و ثبت روزانة معاملات سبد، به کار خواهد گرفت.

مادة 13
پس از اطلاع سبدگردان از فوت سرمایه‌گذار، عملیات سبدگردانی مربوط به سرمایه‌گذار متوفی بلافاصله متوقف می‌شود، اقدامات لازم مربوط به اتمام قرارداد به عمل می‌آید، و موضوع بلافاصله به اطلاع "سازمان" می‌رسد. در صورت تعلیق عملیات کارگزاری، نحوة ادامه یا توقف قرارداد با نظر سازمان تعیین خواهد شد.

تبصره: در مورد سبد اوراق بهادار مشترک، در صورت فوت هر یک از دارندگان "گواهی سرمایه‌گذاری" و اطلاع سبدگردان از این موضوع، "گواهی سرمایه‌گذاری" متوفی در تاریخ اطلاع از موضوع باطل شده، و وجوه مربوط نزد شخص حقوقی‌ای که در امیدنامه از قبل مشخص گردیده است، تودیع می‌شود تا پس از طی مراحل قانونی به وارث وی پرداخت شود.

مادة 14
حسابرس معتمد سازمان رعایت مفاد قراردادهای سبدگردانی و مقررات مربوطه را بررسی و در مورد آنها در گزارش سالیانة خود اظهارنظر می‌نماید. هزینة این رسیدگی بر عهدة سبدگردان است. انجام این رسیدگی باید در قرارداد حسابرسی سبدگردان پیش‌بینی شود.

مادة 15
سبدگردان موظف است گزارش‌های مورد نیاز در مورد فعالیت سبدگردانی خود را طبق نظر سازمان تهیه و ارائه نماید.

مادة 16
متمم‌های قرارداد مذکور در مادة (1) باید به امضای طرفین قرارداد رسیده و حداقل شامل موارد زیر باشد:

الف) شماره و تاریخ قرارداد و شمارة متمم.

ب) مشخصات طرفین قرارداد همانطور که در قرارداد ذکر شده است.

ج) توافقات حاصله طی متمم قرارداد.

تبصره: متمم قرارداد نمی‌تواند مغایر با مواد آمرة قرارداد نمونه (پیوست) باشد.

مادة 17
این دستورالعمل به مدت شش‌ماه به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و از تاریخ ابلاغ آن هیچ کارگزاری مجاز نمی‌باشد بدون اخذ مجوز سبدگردانی از "سازمان" و رعایت آئین‌نامه و دستورالعمل مربوطه، به کار سبدگردانی اقدام نماید.

کد خبر 432432

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha